دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۴۴ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

جمع بندی ۵۷

 

فصل سوم روش اجرای پژوهش

 

روش پژوهش ۶۰

 

جامعه آماری ۶۰

 

نمونه و روش نمونه گیری ۶۰

 

ابزار گردآوری داده ها. ۶۲

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۶۶

 

ملاحظات اخلاقی ۶۶

 

فصل چهارم یافته های پژوهش

 

الف: یافته های توصیفی ۶۸

 

ب: یافته های استنباطی ۶۸

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

 

خلاصه پژوهش ۷۳

 

تحلیل یافته های پژوهش ۷۳

 

محدودیتهای تحقیق ۷۷

 

پیشنهادات تحقیق ۷۷

 

منابع ۷۹

 

پیوست. ۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول(۱-۳): توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر جنس ۶۱

 

جدول(۲-۳): توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر اساس مدت ازدواج ۶۱

 

جدول(۳-۳): توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تعداد فرزند ۶۱

 

جدول (۴-۳): طیف درجهای، پرسشنامه های  اعتماد. ۶۵

 

جدول(۱-۴):شاخصهای آماری همدلی و اعتماد و رضایت زناشویی ۶۸

 

جدول (۲-۴): آزمون ضریب همبستگی برای بررسی رابطه همدلی و اعتماد زناشویی با رضایت زناشویی    ۶۹

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۳-۴): ضریب همبستگی بین ابعاد همدلی زوجین با رضایت زناشویی ۶۹

 

جدول(۴-۴): نتایج تحلیل رگرسیون برای همدلی و رضایت زناشویی ۷۰

 

جدول(۵-۴): نتایج تحلیل رگرسیون برای اعتماد زناشویی و رضایت زناشویی ۷۰

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد زناشویی و همدلی خانواده بارضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی – همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به تحصیل مشغول بوده اند را تشکیل می دهد. نمونه آماری این پژوهش ۱۹۴ نفر از دانشجویان متاهل بود که این تعداد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامه ­های رضایت زناشویی اینریچ،  پرسش نامه همدلی دیویس، پرسش نامه اعتماد زناشویی؛ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه­­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین همدلی و اعتماد زناشویی با رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین همدلی و اعتماد زناشویی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی می باشند.

 

کلمات کلیدی: همدلی، اعتماد زناشویی، رضایت زناشویی.

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تائید بوده است . ازدواج رابطه ی انسانی پیچیده ظریف و پویا می باشد که از ویژگی های خاصی برخوردار است . همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند (برنشتاین و برنشتاین[۱]، ۱۹۸۹ به نقل از وکیلی، رهائی،  محمدی، ۱۳۸۶)به عبارت دیگر ازدواج یعنی پیوند زندگی مشترک دو فرد با حفظ استقلال نسبی هر یک در جهت تکامل شخصیت طرفین؛ پیوند زناشویی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین انواع روابط انسانی واجد چنان توان بالقوه‌ای در آزادسازی احساسات است که در کمتر روابط بین فردی دیگر می‌توان نظیر آن را یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از ۹۰% مردان و زنان دنیا لااقل در مقطعی از زندگی خود ازدواج می‌کنند. این درصد به طور قابل توجهی ثابت است .  ازدواج رابطه‌ای است که شخص با انتخاب وارد آن می‌شود و تقریباً نیم قرن در این رابطه خواهد ماند. زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند، باید بتوانند خود را با نیم قرن تحولات اجتماعی و رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند؛ در غیر این صورت، به احتمال زیاد رابطه زناشویی آنها دچار مشکل خواهد شد (ثنائی، ۱۳۷۵) در طول زندگی مشترک، متغیر‌های گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر می‌گذارند و این متغیرها رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند؛ برخی از این متغیرها شامل درآمد و اشتغال، فرزندان، بیماری و رضایتمندی جنسی می‌باشد.

 

رضایتمندی زناشویی[۲] را نمی‌توان صرفاً بر اساس فشارهای روانی بیرونی تبیین کرد؛ زیرا تمامی ازدواج ها دست کم با چند فشار روانی مواجه هستند. در بسیاری از خانواده‌ها، فقر، تعدّد فرزندان و بیماری وجود داشته، اما در عین حال، ‌موفق هستند و بسیاری از ازدواجهایی که هیچ کدام از این موارد در آنها وجود نداشته، به شکست منتهی شده‌ است. تفاوت ازدواجهای شادکام و ناشاد را حداقل تا حدودی می‌بایست در پرتو شیوه‌ای تبیین کرد که طرفین به فشار روانی پاسخ می‌دهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند (ساپینگتون[۳]،ترجمه حسین شاهی برواتی، ۱۳۸۷) . از جمله عواملی که بر رضایت زناشویی تاثیر گذارند می­توان به همدلی و اعتماد زناشویی اشاره کرد.

 

همدلی دامنه ای از بینش اجتماعی تا توانایی برای فهم، حالات عاطفی و شناختی و تجربه ی هیجانات مشابه با دیگران را شامل میشود(ایزنبرگ و میلر[۴]،۱۹۹۱) همدلی ظرفیت بنیادین افراد در تنظیم روابط، حمایت از فعالیت های مشترک و انسجام گروهی است. این توانایی نقش اساسی در زندگی اجتماعی (ریف، کتلر و ویفرینگ[۵]، ۲۰۱۰) و نیروی بر انگیزنده رفتارهای اجتماعی و رفتارهایی است که انسجام گروهی را در پی دارد(جولیفی و فارینگتن[۶]، ۲۰۰۴).

 

روانشناسان اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یکی از پایه های اساسی توسعه فردی توصیف کرده اند. شاو (۱۹۹۸) اعتماد را به اعتقاد داشتن به  دیگران تعریف می کند؛ زیرا، برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم( به نقل از مارتین[۷]، ۲۰۰۲). تعاریف متنوع در باب اعتماد نشان می دهد که اعتماد پدیده ای پویا است که به کنش متقابل و عامل های مختلفی است که می توانند در ساخت طرحی از اعتماد موثر باشند(تیلر[۸]، ۲۰۰۳).

 

بنابراین و از آنجا که خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت و حدتشان در طی زمان کاسته شود. اما در سراسر زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود. با توجه به اهمیت همدلی و اعتماد در زندگی زناشویی پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد و همدلی بارضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می پردازد.

 

 

 

بیان مساله

 

ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛۱۳۸۴) اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامل پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است ( بخشی و همکاران؛۱۳۸۶). روابط زن و شوهر به منزله هسته اصلی خانواده، بر بسیاری از ابعاد حیات انسانی تأثیر دارد. چگونگی زندگی زناشویی می‌تواند بر رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی، رضا‌مندی یا نارضایتی شغلی، نحوه تربیت فرزندان و میزان موفقیت در امور مختلف زندگی تأثیر بگذارد(حیدری ، ۱۳۸۲) زن و شوهر انتظار دارند ‌زندگی‌شان با خوشبختی، سعادت و رضایت همراه باشد و از هر لحظه زندگی خود لذت ببرند. از‌این‌روی، مهم‌تر از خود ازدواج، موفقیت در ازدواج یا رضا‌مندی در بین زوجین است(برادبری[۹] و همکاران، ۲۰۰۰).

 

رضایت زناشویی یکی ازمهمترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خانواده می باشد.همه زوجها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند. رضایت زناشویی عبارت است از احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند (الیس[۱۰] ۱۹۸۹، به نقل از سلیمانیان ۱۳۷۳).به عبارت دیگر رضامندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند. بنر و هیل[۱۱](۱۹۹۰) رضا‌مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی می‌دانند که رابطه مناسب بین زن و شوهر را توصیف می‌کند.‌ ایشان معتقد است: «هنگامی‌که زن و شوهر به میزان قابل توجهی از برآورده شدن نیازها و انتظارات‌شان در رابطه‌ زناشویی رضایت داشته باشند، رضا‌مندی زناشویی را گزارش خواهند کرد». هاولت[۱۲] (۱۹۶۹) به نقل از آلوجا و باریو و گارسیا[۱۳](۲۰۰۷)  بیان می دارد که: «رضا‌مندی زناشویی عبارت است از برونداد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل نظیر حل تعارض موفقیت‌آمیز، یا موفقیت در فعالیت‌های مرتبط با شادکامی‌در فرایند ازدواج».

 

با توجه به مطالب بیان شده به طور کلی رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده  مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است (کجباف ؛ ۱۳۸۳). رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوند های آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود (محمد زاده ابراهیمی؛۱۳۸۷). رضایت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل از مهمترین آنها می توان به حس اعتماد متقابل و همدلی اشاره نمود.

 

یکی از اصول اولیه زندگی اجتماعی، اعتماد داشتن افراد به یکدیگر است. اگر افراد جامعه ای نسبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان نداشته باشند، کار و تلاش در چنین جامعه ای دشوار و در مواردی ممتنع خواهد بود. به عبارت دیگر اگر اطمینان و اعتماد در جامعه ای وجود نداشته باشد، هیچ خانواده ای فرزند خود را به مدرسه نخواهد فرستاد، هیچ بیماری به پزشک مراجعه نخواهدکرد و هیچ فردی سوار اتوبوس نخواهدشد، زیرا چرخهای زندگی بر محور اعتماد و اطمینان افراد نسبت به همدیگر گردش می کند. روانشناسان اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یکی از پایه   اساسی توسعه فردی توصیف کرده اند(گریث[۱۴] و همکاران، ۱۹۹۸). شاو(به نقل از ساندرس[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۳) اعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف میکند؛ زیرا، برای رسیدن به خواسته خود وابسته به دیگران هستیم. در تعریف اعتماد بین فردی باید به سه عنصر توجه کرد: ۱-پیامدهای شناختی؛ اعتماد را با اهمیت می کند اما، در عین حال، مشکل ساز است. بعضی از محققان پیامدهای شناختی را یک ریسک میدانند درحالیکه بعضی دیگر آن را به عدم اطمینان تعریف میکنند. به هر حال، محققان معتقدند که تعاملات آنگاه نیازمند اعتماد است که نتایج شناختی ممکن باشد.۲-وابستگی؛ اعتماد وابستگی به طرف مقابل است. شماری از محققان به این امر اشاره می کنند. اگر یک طرف نیازمند وابستگی به طرف دیگر نباشد به وی اعتماد نخواهد کرد۳- احساس امنیت؛ در اعتماد، فرد با پیامد های شناختی مواجه است و برای اینکه احساس امنیت کند باید با؛ اختیار خود، به طرف دیگر وابسته شود؛ همچنین از اینکه کارها مطابق میل وی انجام داده نمیشود ترس نداشته باشد، بلکه، از این لحاظ، احساس آرامش و امنیت نسبی کند(ساندرس و همکاران، ۲۰۰۳).

 

یکی از نهادهای اصیل اجتماعی کانون خانواده است. بحث دراین است که زن و شوهر باید در همه ابعاد زندگی، خواه بعد مالی و یا بعد ناموسی به یکدیگر اعتماد داشته باشند تا بتوانند زندگی مشترک خانوادگی را اداره کنند. معنای واقعی زندگی مشترک که سکون و آرامش است در چنین محیطی ملموس خواهد بود.در هر محیطی که روح بدگمانی و سوء ظن راه یافته باشد، اضطراب و تشویش در آن حاکم خواهد بود که البته منشاء بسیاری از بدگمانیها، تعارضات و مشکلات نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیر عقلانی است (الیس، به نقل از موسوی ،۱۳۸۳). براساس نظریه عقلانی –عاطفی رفتاری الیس داشتن رشته ای از تفکرات و باورهای غیرمنطقی میتواند منجر به اختلال در رابطه زناشویی گردد(مهدویان ،۱۳۷۶).در واقع تفکرات غیرمنطقی همان اندیشه های باطل و وهمی و خیالی هستند که منجر به بروز اختلافات رفتاری و اختلافات زناشویی میشوند(شفیع آبادی وناصری ،۱۳۸۶).

 

در بحث اعتماد زناشویی ذکر دو نکته اساسی ضروری است: یکی اینکه زن و شوهر برای وصول به اعتماد و اطمینان کامل نسبت به یکدیگر در درجه اول موظف هستند از انجام هر نوع رفتاری که موجب توهم و سوءظن می شود، شدیدا اجتناب کنند و همچنین از ابراز کلمه و یا جمله ای که در طرف مقابل شک و تردید ایجاد می نماید، پرهیز کنند چرا که هیچ موجودی مانند انسان حساس و ظریف نیست. حتی شوخی کردن های نابجای زن و مرد می تواند در مواردی بذر بدبینی و سوظن را در دل طرف مقابل بکارد و پس از گذشت مدت زمانی زن و شوهر نسبت به یکدیگر بدگمان و بدبین گردند. نکته دوم اینکه بر اساس حساسیت ها و ظرافت فوق العاده انسانها، در برخورد با امور مشکوک، بلافاصله آنها را به طور صحیح و منطقی توجیه نمایند و از ظهور و بروز هر نوع وسوسه ای شدیدا جلوگیری به عمل آورند.

 

همدلی نیز از دیگر مولفه های تاثیر گذار بر رضایت زناشویی است.همدلی، توانایی مهمی است که فرد را با احساسات و افکار دیگران هماهنگ می کند، او را به دنیای اجتماعی پیوند می زند، کمک به دیگران را برای وی ترسیم می کند و از آسیب به دیگران جلوگیری می کند. همدلی نیروی برانگیزاننده رفتارهای اجتماعی است که انسجام گروهی را در پی دارد(دیویس[۱۶] و همکاران، ۲۰۰۹ و آلبیرو[۱۷] و همکاران، ۲۰۰۹). همدلی موضوع مهمی در فلسفه اخلاقی مدرن محسوب می شود و نقش آن در رشد اخلاقی و اجتماعی بی چون و چراست. تحقیقات راجرز  در حوزه مشاوره و روان درمانی نشانگر اهمیت همدلی در ایجاد روابط بین شخصی است(کلت[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۶) همدلی نقش اساسی در تعهدات بین شخصی و تعاملات اجتماعی، ایجاد دوستی و حفظ آن، افزایش سلامت، افزایش احتمال کمک، نوع دوستی، تنظیم رفتار اجتماعی، کیفیت روابط خانوادگی، انسجام خانوادگی و ضایت زناشویی و دارد(فایندلی[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۶). همدلی یک عمل لازم حمایتی برای افراد خانواده محسوب می‌شود که به افراد درون خانواده کمک می‌کند تا مرحله‌های بحرانی زندگی را به‌خوبی پشت سر بگذارد. همدلی روابط درون خانوادگی را بهبود می‌بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده نسبت به سایر افراد دیگر خانواده منجر می‌شود. انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت دارد وقتی ما بتوانیم از زاویه دید طرف مقابل به مشکل‌های او بنگریم، احساس تنهایی را از او گرفته و به‌عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین نیاز آن‌ ها که احساس ارزشمندی و مهم بودن است پاسخ مثبت داده‌ایم. زمانی که بتوانیم افراد خانواده, دوستان, اطرافیان و حتی افراد غریبه خود را در مواقع لزوم یاری دهیم و از آن‌ ها یاری بگیریم، این همان قانون طلایی همدلی با دیگران است که جزء مهارت‌های لازم برای زندگی فردی, خانوادگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید. (هاشم آبادی و همکاران،۱۳۹۰).

 

با توجه به اهمیت همدلی و اعتماد در زندگی زناشویی که وجود آنها می تواند باعث تحکیم بنیان خانواده شده و به طوری که به وسیله آن می توان بر تمامی مشکلات غلبه کرد و عدم وجود آنها بنیان خانواده را سست و لرزان کرده و باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد و همدلی بارضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می پردازد.

 

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

خانواده اولین سازمان اجتماعی است که فرد در آن زندگی میکند. خانواده اساسا یک کانون کمک ،تسکین ،التیام و شفا بخشی است. خانواده کانونی است که باید فشارهای روانی  وارده شده بر اعضای خود را تخفیف دهد و راه رشد و شکوفایی آنها را هموار کند(ثنایی،۱۳۷۹). اصولاً خانواده ای را نمی توان سراغ گرفت که در آن به هیچ وجه اختلاف فکر و سلیقه وجود نداشته باشد، هر انسانی ذوق و سلیقه ای مخصوص به خود دارد. اما برای دستیابی به آرامش باید این ذوق و سلیقه را به هم نزدیک کرد، زیرا انسان ها تنها در سایه توافق ها می توانند در کنار هم زندگی کنند نه اختلاف ها. از سوی دیگر، در زندگی مشترک بی اعتنایی به پیمان زندگی، خودخواهی ها و تنگ نظری ها، بی حوصلگی و بی توجهی به سرنوشت یکدیگر، اختلاف در سلیقه ها، فزون طلبی ها، تنوع جویی ها، عدم رعایت وظایف فرد است( بوستانی‌پورو همکاران،۱۳۸۶).

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

۲-۱-۶- تقسیم بندی فرسودگی شغلی ۱۷

 

۲-۱-۷- مراحل فرسودگی شغلی ۱۷

 

۲-۱-۸- گروه های در معرض ابتلاء به فرسودگی شغلی ۱۸

 

۲-۱-۹- مشاغل در معرض تهدید. ۱۹

 

۲-۱-۱۰- نظریه های فرسودگی شغلی ۱۹

 

۲-۱-۱۱- فرسودگی شغلی و مدیریت زمان. ۲۰

 

۲-۱-۱۲- روش های پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی ۲۰

 

۲-۱-۱۳- سنجش فرسودگی شغلی ۲۱

 

۲-۲- تنیدگی شغلی ۲۲

 

۲-۲-۱- تنیدگی چیست؟. ۲۲

 

۲-۲-۳- نشانگان سازگاری عمومی ۲۳

 

۲-۲-۴- تعاریف. ۲۳

 

۲-۲-۵- تاثیرهای تنیدگی (استرس) ۲۵

 

۲-۲-۶- تنیدگی ناشی از شغل. ۲۶

 

۲-۲-۷- متغیرهای تشدید کننده تنیدگی ۲۷

 

۲-۲-۸- تنیدگی شغلی معلمان. ۲۷

 

۲-۲-۹- منابع شایع تنیدگی در معلمان. ۲۸

 

۲-۲-۱۰- نشانه های رایج تنیدگی ۲۹

 

۲-۲-۱۱- عواملی که موجب تنیدگی شغلی می شوند. ۳۰

 

۲-۲-۱۲- چه چیز آغازگر تنیدگی است؟. ۳۱

 

۲-۳- سرسختی روانشناختی ۳۳

 

۲-۳-۱- تعریف سرسختی روانشناختی ۳۳

 

۲-۳-۲ – مؤلفه های سرسختی روانشناختی ۳۴

 

۲-۳-۳- نظریه های زیربنایی سرسختی روان شناختی ۳۵

 

۲-۳-۴- همبسته های سرسختی روانشناختی ۳۵

 

۲-۳-۵- سرسختی روان شناختی و خود شکوفایی ۳۷

 

۲-۳-۶- ویژگی های افراد سرسخت ۳۷

 

۲-۳-۷-  اهمیت سرسختی روان شناختی ۳۸

 

۲-۴- خودکارآمدی ۳۹

 

۲-۴-۱- تعریف خودکارآمدی ۳۹

 

۲-۴-۲-ابعاد باورهای خودکارآمدی ادراک شده : ۴۰

 

۲-۴-۳- منابع باورهای خودکارآمدی ۴۱

 

۲-۴-۴- ارتقای باورهای خود کارآمدی ۴۲

 

۲-۴-۵- فرایندهای واسطه خودکارآمدی ۴۳

 

۲-۴-۶- باورهای خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده های زیر بر رفتار انسان اثر می گذارد : ۴۶

 

۲-۴-۷- کاربرد نظریه خودکارآمدی شغلی در رفتار شغلی ۴۸

 

۲-۴-۸-  بهبود خودکارآمدی ۴۹

 

۲-۵- پیشینه پژوهش. ۴۹

 

۲-۵-۱- پیشینه داخلی : ۴۹

 

۲-۵-۲-پیشینه خارجی ۵۳

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

۱-۳ روش پژوهش :۵۷

 

۲-۳معرفی متغیرها:۵۷

 

۳-۳ جامعه آماری:۵۷

 

۴-۳  نمونه و روش نمونه گیری: ۵۷

 

۳-۵-ابزار پژوهش : ۵۸

 

۳-۶-روش اجرای پژوهش : ۶۱

 

۳-۷-  روش تجربه و تحلیل داده ها: ۶۱

 

 

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

الف) یافته های توصیفی ۶۳

 

ب) یافته های استنباطی .۶۷

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۷۳

 

۵-۲- محدودیت ها ۷۶

 

۵-۳- پیشنهادات ۷۷

 

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۷۷

 

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی ۷۷

 

فهرست منابع. ۷۸

 

پیوست ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                  شماره صفحه

 

جدول ۲-۱- نشانه های رایج فشار روانی در کار ۳۰

 

جدول ۳-۱- محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه سرسختی و خرده مقیاس ها به تفکیک جنسیت .۵۹

 

جدول ۳-۲ پایایی مقیاس خودکارآمدی معلم (اسچانن، موران و وولفولک ، ۲۰۰۱) .۶۰

 

جدول۴- ۱- میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها ۶۳

 

جدول۴- ۲- میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی و مولفه های آن در آزمودنی‫ها ۶۳

 

جدول ۴-۳- وضعیت تحصیلات ۶۴

 

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و مولفه های آن (مسخ شخصیت،کفایت شخصی،خستگی)در آزمودنی ها ۶۴

 

جدول ۴-۵- میانگین و انحراف معیار تنیدگی شغلی ومولفه های آن( روابط بین فردی ، شرایط فیزیکی و علاقه به کار)درآزمودنی ها ۶۵

 

جدول۴- ۶- وضعیت تاهل. ۶۵

 

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار متغیر سرسختی روانشناختی ومولفه های آن( مبارزه طلبی، تعهد، کنترل) ۶۶

 

جدول ۴- ۸ همبستگی  بین  تنیدگی شغلی و مولفه های آن (روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و علاقمندی به کار) با فرسودگی شغلی( مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی) ۶۷

 

جدول ۴-۹  همبستگی بین سر سختی روانشناختی و مولفه های آن (مبارزه طلبی ، تعهد و کنترل) با فرسودگی شغلی( مسخ شخصیت، کفایت اجتماعی، خستگی) ۶۸

 

جدول ۴-۱۰ همبستگی بین خودکارآمدی( درگیر کردن فراگیر، روش های تدریس و مدیریت کلاس)  و فرسودگی شغلی(مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی) ۶۹

 

جدول ۴-۱۱ خلاصه نتایج رگرسیون به شیوه همزمان برای بررسی  پیش بینی بینی فرسودگی شغلی توسط متغیرهای استرس شغلی، سرسختی و خودکارآمدی ۷۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۱۲  جدول ضرایب متغیرها ۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  اشکال

 

عنوان                                                                                                                                  شماره صفحه

 

شکل ۲-۱ نشانگان سازگاری عمومی۲۳

 

شکل ۲-۲- مراحل تنیدگی شغلی ۳۱

 

شکل ۲-۳ یک مدل از تنیدگی شغلی معلم ۳۲

 

شکل ۲-۴ مدل برانگیزاننده های شناختی براساس اهداف، انتظارات و اسناد ۴۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین تنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در معلمان می باشد.این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر راکلیه معلمان زن آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل می دهد ونمونه شامل ۲۰۰ نفر از معلمان زن پایه ابتدایی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه  می باشد که با بهره گرفتن از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند.پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش عبارتند از:پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش،سرسختی روانشناختی کوباسا،خودکارآمدی معلم اسچانن – موران و استرس شغلی فیلیپ ال-رایس.فرضیه ها با کمک نرم افزارآماری spss و با استفاره از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به صورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشانگر این است که با افزایش تنیدگی شغلی،فرسودگی شغلی افزایش یافته و بالعکس و همچنین با افزایش سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی، فرسودگی کاهش یافته و بالعکس.پس می توان چنین نتیجه گرفت که بین هر سه متغیرتنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معنا دار وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی : تنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی،خودکارآمدی،فرسودگی شغلی،معلمان

 

 

 

 

 

فصل یکم:

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

۲-۳-۱ اصل توحید. ۱۳

 

۲-۳-۲ اصل نبوت. ۱۳

 

۲-۳-۳ اصل معاد. ۱۴

 

۲-۴ دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد مذهب. ۱۵

 

۲-۵  مذهب و نوجوانی ۲۱

 

۲-۶ مذهب به عنوان عامل پیشگیری ۲۳

 

۲-۷ ضرورت نگرش مذهبی ۲۴

 

۲-۸ مزایای نگرش مذهبی ۲۵

 

۲-۸-۱ خوش بینی ۲۵

 

۲-۸-۲ توکل ۲۵

 

۲-۸-۳ تسلیم در برابر اراده الهی ۲۷

 

۲-۸-۴ شادکامی ۲۷

 

۲-۹ دین و سلامت روان. ۲۸

 

۲-۱۰ سلامت روان. ۲۹

 

۲-۱۱ مفهوم سلامت روان. ۲۹

 

۲-۱۲ تاریخچه سلامت روان. ۳۱

 

۲-۱۳ اهمیت سلامت روان. ۳۲

 

۲-۱۴ جنبه های مختلف سلامت روان. ۳۲

 

۲-۱۴-۱ بهزیستی روانی ۳۲

 

۲-۱۴-۲ فقدان یک اختلال روانی ۳۴

 

۲-۱۴-۳ ملاحظات فرهنگی و مذهبی ۳۴

 

۲-۱۵ مولفه های مثبت در سلامت روانی ۳۵

 

۲-۱۶ سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. ۳۵

 

۲-۱۷  دین و دین‌داری ۴۷

 

۲-۱۸ تعریف دین ۴۷

 

۲-۱۹ تعهد دینی ۵۰

 

۲-۲۰ بعد اعتقادی ۵۰

 

۲-۲۱ بعد اخلاقی ۵۰

 

۲-۲۲ پیشینه های پژوهشی ۵۱

 

۳-۱طرح پژوهش. ۵۷

 

۳-۲معرفی متغیر ها ۵۷

 

۳-۳ جامعه ی آماری ۵۷

 

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری ۵۷

 

۳-۵ ابزار پژوهش. ۵۷

 

۳-۵-۱ پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : ۵۷

 

۳-۶ اعتبار و پایایی پرسش نامه. ۵۸

 

۳-۷ اعتبار و پایی ابزار ها : ۵۹

 

۳-۷-۱ شواهد مربوط به اعتبار GHQ 59

 

۳-۸ پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، ۱۳۵۳): ۵۹

 

۳-۹  شیوه اجرا ۶۰

 

فصل چهارم. ۶۱

 

تجزیه و تحلیل دادهها ۶۱

 

۴-۱  روش تجزیه‫ و تحلیل داده ها ۶۲

 

۴-۲ یافته های توصیفی ۶۲

 

۴-۳  یافته های استنباطی ۶۳

 

فصل پنجم. ۶۷

 

بحث و نتیجهگیری ۶۷

 

۵-۱ بحث و تفسیر نتایج ۶۸

 

۵-۲ محدودیت های پژوهش. ۷۲

 

۵-۳ پیشنهادات پژوهشی ۷۳

 

منابع. ۷۴

 

ضمائم. ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای سلامت روان و مولفه های آن ( اختلال افسردگی، عملکرد اجتماعی، اضطراب و نشان های جسمانی) ۶۲

 

 

 

جدول ۴-۲  میانگین و انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی۶۳

 

جدول ۴-۳  ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش ­آموزان.۶۳

 

جدول ۴-۴ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  نشانه های جسمانی دانش ­آموزان.۶۴

 

جدول ۴-۵ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان۶۴

 

جدول ۴-۶ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان.۶۵

 

جدول ۴-۷ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان۶۶

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی دینداری با سلامت روان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش   ۳۶۰نوجـوان دختر که به روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانـش آمـوزان ۱۶ تـا ۱۸  سـاله ی شـهر کرمانشاه انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس سنجش دینداری و سلامت عمومی پاسخ دادند. داده ها به کمک ضـریب همبستگی پیرسون گام به گام تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینـداری و سلامت عمومی روابط منفی و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که بـین مؤلفـه هـای نگرش مذهبی با ، نشانه های جسمانی ، کارکرد اجتماعی ،علائم اضطرابی و علائم افسردگی با مؤلفه های سلامت عمومی  رابطـه ی منفی و معناداری وجود دارد. همبستگی پیرسون گام به گام نشان داد که مؤلفه های نگرش مذهبی ، به ترتیب پیش بینی کننده ی سلامت عمومی می باشند. ارتباط بین مؤلفه های دینداری با مؤلفه های سلامت عمـومی نشانگر تأثیرگذاری دینداری بر جنبه های مختلف سلامت عمومی نوجوانان دارد و دینداری می تواند یک عامـل مهم درشکل گیری سلامت عمومی باشد.

 

کلید واژه: دینداری، نگرش مذهبی ، سلامت روان، نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل یکم

 

مقدمه‫پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

مذهب تجلی خواست روحی بشر است و‫نگرش مذهبی نیزشکل دادن وقالب ساختن برای آن حقیقت وتجلی خاطری است که درعمق خاطرات انسان وجود دارد. انسان ممکن نیست

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

فصل دوم ۱۰

 

ادبیات تحقیق ۱۰

 

عزت نفس و تعاریف آن ۱۱

 

اهمیت عزت نفس ۱۶

 

نحوه شکل گیری عزت نفس ۱۹

 

ویژگی ها و نشانه های عزت نفس بالا ۲۲

 

ویژگی ها و نشانه های عزت نفس پایین ۲۴

 

ابعاد عزت نفس ۲۶

 

روش های ایجاد و تقویت عزت نفس ۳۰

 

محبت کردن ۳۰

 

احترام گذاشتن ۳۱

 

استقلال دادن ۳۲

 

همبستگی ۳۳

 

بی همتایی ۳۵

 

ایجاد حس قدرت ۳۷

 

الگوها ۳۹

 

پیشرفت تحصیلی و تعاریف آن ۴۵

 

 

 

اهمیت پیشرفت تحصیلی ۴۷

 

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ۴۹

 

روش های اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۵۱

 

ارزشیابی وابسته به ملاک ۵۱

 

ارزشیابی و ابسته به هنجار ۵۲

 

ارزشیابی از طریق مشاهده ۵۳

 

ارزشیابی از طریق انجام کار ۵۶

 

ارزشیابی آغازین، تکوینی و تراکمی ۵۷

 

ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی ۶۰

 

ارزشیابی از طریق آزمون کتبی ۶۲

 

مدل‌های پیشرفت تحصیلی ۶۳

 

مدل تامسون ۶۳

 

مدل رینالدس و والبرگ ۶۴

 

مدل مینیر ۶۴

 

مدل استیپک ۶۵

 

مدل روبن، مک کوچ و ریس ۶۸

 

مدل ری و الیوت ۷۰

 

مدل نلسن، بنر، نیل و استاج ۷۱

 

مدل فنورال، رومن و کوستاس ۷۱

 

 

 

مدل هالیکاری، نوجی و کومیولینین ۷۲

 

مدل استوپنسکی، رینالد،‌دانیلس، هانیس و پری ۷۳

 

مدل ساولینن، آهونن،‌ آرو، توالوانن و هلوپنن ۷۴

 

مدل رابیلر، دیویس، میلز، مارشال و پیپ ۷۵

 

مدل پامیکلسکی، دیون و بروک ۷۵

 

استفاده از نتایج ارزشیابی برای بهبود طرح آموزشی ۷۷

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نتایج پژوهش های انجام شده ۷۸

 

فصل سوم ۸۹

 

روش تحقیق ۸۹

 

جامعه آماری ۹۰

 

روش نمونه گیری ۹۱

 

حجم نمونه ۹۲

 

ابزار پژوهش ۹۳

 

اعتبار و روایی ۹۵

 

شیوه نمره گذاری ۹۶

 

میزان عزت نفس ۹۷

 

بررسی ابعاد عزت نفس ۹۷

 

روش انجام تحقیق ۹۹

 

روش آماری و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۰

 

 

 

فصل چهارم ۱۰۱

 

تجزیه و تحلیل داده ۱۰۱

 

یافته ها ۱۰۲

 

یافته های توصیفی ۱۰۳

 

پاسخهای نمونه آماری به آزمون عزت نفس به تفکیک درصد ۱۰۳

 

پیشرفت تحصیلی ۱۰۶

 

میانگین، انحراف معیار و وایریانس پاسخهای گزینه ها ۱۰۷

 

نمرات عزت نفس افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۱

 

نمرات عزت نفس عمومی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۳

 

نمرات عزت نفس خانوادگی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۵

 

نمرات عزت نفس اجتماعی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۷

 

نمرات عزت نفس تحصیلی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۹

 

دامنه تغییرات، میانگین و انحراف معیار معدل، عزت نفس، عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی ۱۲۱

 

واریانس معدل، عزت نفس، عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، تحصیلی ۱۲۳

 

داده های استنباطی ۱۲۶

 

فرضیه اصلی: میزان ضریب همبستگی میان  پیشرفت تحصیلی و عزت نفس ۱۲۶

 

فرضیه فرعی ۱: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس عمومی ۱۲۸

 

 

 

فرضیه فرعی ۲: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس خانوادگی ۱۳۰

 

فرضیه فرعی ۳: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس اجتماعی ۱۳۲

 

فرضیه فرعی ۴: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تحصیلی ۱۳۴

 

میزان ضریب همبستگی عزت نفس و عزت نفس عمومی و عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی ۱۳۶

 

فصل پنجم ۱۴۰

 

نتیجه گیری ۱۴۰

 

بحث  و جمع بندی ۱۴۱

 

فرضیه اصلی: همبستگی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ۱۴۱

 

فرضیه فرعی ۱-  همبستگی بین عزت نفس عمومی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۲

 

فرضیه فرعی ۲- همبستگی بین عزت نفس خانوادگی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۲

 

فرضیه فرعی ۳- همبستگی بین عزت  نفس اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۲

 

فرضیه فرعی ۴- همبستگی بین عزت  نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۳

 

فرضیه فرعی ۵- پایین بودن میانگین مربوط  میل به تغییر در خود ۱۴۳

 

فرضیه فرعی ۶- پایین بودن میانگین مربوط به احساس غرور از نتایج تحصیلی ۱۴۴

 

محدودیت ها ۱۴۵

 

۱ محدودیت در منابع و پایان نامه ها ۱۴۵

 

۲ مشکل اولیه در برآورد میزان جمعیت جامعه آماری ۱۴۵

 

۳ مشکلات هماهنگی در برگزاری نظر سنجی ۱۴۶

 

 

 

پیشنهادها ۱۴۷

 

۱ برگزاری تست عزت نفس کوپر اسمیت در گزینش حوزه علمیه ۱۴۷

 

۲ اجرای پژوهش های دوره ای بر روی سطوح عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در پایه های مختلف ۱۴۷

 

فهرست منابع ۱۴۹

 

 

 

فصل اول

 

 کلیات

 

 

 

بیان مسأله

 

همواره و در تمامی نظام های آموزشی، یکی از اهداف مهم و قابل توجه در عرصه تربیت و تحصیل، پیشرفت تحصیلی است؛ یعنی رشد و تناسب آموخته های فرد با توان و استعدادهای بالقوه او.

 

پیشرفت تحصیلی در ابعاد مختلف از عوامل و فاکتورهای متعددی تأثیر می پذیرد؛ از جنبه های وراثتی، فردی، خانوادگی، اجتماعی و مانند آن که هر کدام به فراخور جایگاه خود، تأثیر متفاوتی دارند و بالطبع قابل بررسی و مطالعه هستند.

 

حوزه علمیه نیز به عنوان یک نظام آموزشی ممتاز و بسیار متفاوت با الگوهای کلاسیک و رسمی آموزشی در سطح جهان و با قدمتی بیش از هزار سال، از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی با وجود اختلافات عدیده ای که در میان ارکان، روشها و همچنین الگوهای آموزشی و تربیتی نظام حوزه علمیه و سایر نظام های آموزشی و تربیتی موجود است، با این حال از یک سری اصول کلی و یکسان با آنها تبعیت می کند.

 

 در میان عوامل مختلف مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، جایگاه عزت نفس در ابعاد مختلف عمومی، اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی قابل توجه و بررسی و از این رو به دغدغه اصلی این پژوهش بدل گشته است و عمده بحث و پرسش در اینجا مطرح می گردد که چه رابطه ای میان عزت نفس طلاب حوزه علمیه قم و پیشرفت تحصیلی آنها وجود دارد؟ بالطبع پاسخ های بدست آمده از رهگذر این پژوهش، مدیران و صاحب نظران تربیتی حوزه را تا حدودی به نقاط قوت و ضعف ساختار آموزشی حوزه های علمیه رهنمون خواهد ساخت. در این میان استفاده از الگوهای تعیین کننده میزان عزت نفس همچون پرسشنامه های معتبر، در این عرصه نقش ویژه ای خواهند داشت. پرسشنامه کوپر اسمیت، یکی از این الگوهای معتبر و آزموده شده در این عرصه است که قابلیت های خود را در عرصه ها و سطوح مختلف به خوبی نشان داده است و قابل اعتماد و اتکا می باشد.

 

پژوهش ذیل در پی بررسی این سؤال اصلی است که آیا میان عزت نفس طلاب حوزه علمیه قم و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

در کنار این سؤال اصلی، سؤالات فرعی نیز خود را می نمایانند؛ همچون اینکه آیا میان ابعاد عزت نفس (همچون عزت نفس عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی) طلاب حوزه علمیه قم و پیشرفت تحصیلی آنان نیز رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق

 

با توجه به اختصاصی بودن بحث و پژوهش به حوزه های علمیه و همچنین عملکرد تحصیلی طلاب حوزه های علمیه، پس از پیگیری های صورت گرفته نتایج حاصل شده حاکی از عدم وجود پژوهشی مستقل در این حوزه می باشد شاید از همین منظر پژوهش حاضر نو و دارای اهمیت باشد که تا پیش از این مورد توجه و آزمون قرار نگرفته است. با این حال به نظر می رسید مناسب باشد تجربیات و پیشینه های مشابه در سایر نظام های آموزش مد نظر قرار گیرد تا نتایج آنها به طور اجمالی مد نظر باشد و طبیعتاً نظام آموزشی حوزه های علمیه جزئی از چارچوب نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و همسو با سیاست های کلان آن خواهد بود. از این رو مروری بر سایر پژوهشهای صورت گرفت در این عرصه خواهیم داشت:

 

 

 

 

 

 

 

 1. کوپر اسمیت در یک پژوهش مربوط به تاثیر عزت نفس بر موفقیت تحصیلی ۱۰۲ دانش آموز کلاس پنجم دبستان به این نتیجه رسیده است که میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. [ کوپر اسمیت ۱۹۶۷]
 2. موریس نشان می دهد که عزت نفس با اعتبار دریافت شده از نمره های یک آزمون خودتأییدی و همچنین میانگین کل نمرات نیمسال به طور مثبت ارتباط دارد[موریس ۱۹۹۳]
 3. لئون داری و همکارانش طی یک پژوهش، ارتباط بین تصویر از خود، عملکرد تحصیلی، انگیزش، عزت نفس و اصرار در کار را بررسی نمودند. آنان مشاهده کردند که عملکرد تحصیلی برای آزمودنی هایی که تصاویر روشن و واقع بینانه از آینده خودشان دارند، بهتر بوده است. همچنین آزمودنی هایی که عزت نفس بیشتری داشته اند، در کارها بیشتر اصرار می ورزیدند و انگیزه بیشتری داشتند.[لئون داری و همکاران ۱۹۹۸]
 4. پورشافعی نیز پس از اجرای پژوهش در بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان قائن به این نتیجه رسید که بین میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان همبستگی معنی داری وجود دارد.[پورشافعی ۱۳۷۰]
 5. همچنین ترخان این نتیجه را تبیین نمود که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان تیزهوش، از عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان عادی بالاتر است.[ترخان ۱۳۷۲]
 6. علاوه، حسینی نسب پس از بررسی رابط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم تبریز به این نتیجه رسیده است که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معنی داری وجود دارد[حسینی نسب و همکاران ۱۳۸۱]
 7. مهدی میرزایی علویچه و همکارانش نیز در مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آنها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد دریافتند که اکثریت دانشجویان دارای عزت نفس بالا، دارای معدل بالایی هستند[میرزایی علویچه و همکاران ۱۳۹۱]

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

“عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شود” [مک کی و فتینگ ۱۳۸۷: ۱] از اینرو داشتن عزت نفس برای یک زندگی موفقیت آمیز لازم است.

 

بی گمان نقش عزت نفس در نظام آموزشی حوزه علمیه و موفقیت تحصیلی، نقشی خاص و بی‌بدیل است. یک طلبه در روند تحصیلی خود همواره شرایط مختلف و متفاوتی را

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

بررسی و مقایسه روش­های تدریس فعال با روش­های تدریس سنتی                                        ۲۱

 

خلاصه­ای از نظریات چند تن از صاحب­نظران تعلیم وتربیت در باره­ی روش­های تدریس               ۲۴

 

روش­های تاریخی                                                                                                    ۲۵

 

روش­های جدید                                                                                                      ۲۶

 

روش­های تدریس غیر فعال و یکسویه                                                                            ۲۶

 

روش­های تدریس فعال و دوسویه                                                                                 ۲۹

 

روش تدریس مبتنی بر دریافت مفهوم                                                                            ۳۳

 

روش تدریس ساختن­گرایی                                                                                         ۳۶

 

ب)پیشینه پژوهش                                                                                                    ۴۰

 

ج) جمع­بندی                                                                                                         ۵۱

 

 

 

فصل سوم:روش پژوهش

 

 

 

 

 

روش­پژوهش                                                                                                          ۵۳

 

جامعه آماری،­نمونه و روش                                                                                        ۵۳

 

ابزار پژوهش                                                                                                          ۵۴

 

متغیرهای پژوهش                                                                                                    ۵۷

 

روش اجرای پژوهش                                                                                                ۵۸

 

روش تحلیل داده­ ها                                                                                                  ۵۹

 

ملاحظات اخلاقی                                                                                                    ۵۹

 

 

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

 

 

 

الف) یافته­ های توصیفی                                                                                             ۶۱

 

ب)یافته­ های استنباطی                                                                                               ۶۳

 

 

 

فصل پنچم: بحث ونتیجه گیری

 

خلاصه پژوهش                                                                                                       ۷۶

 

بحث و نتیجه ­گیری                                                                                                   ۷۷

 

محدودیت­های پژوهش                                                                                              ۷۹

 

پیشنهادهای پژوهش                                                                                                 ۸۰

 

فهرست منابع فارسی                                                                                                 ۸۱

 

منابع انگلیسی                                                                                                         ۸۶

 

پیوست ها                                                                                                             ۸۸

 

چکیده­انگلیسی                                                                                                        ۹۸

 

عنوان لاتین                                                                                                            ۹۹

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول ۲-۱:روش تدریس دریافت مفهوم در نگاه جدول                                                                           ۳۵

 

جدول ۳-۱: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس گروه                                                                               ۵۴

 

جدول ۳-۲: محتوای آموزشی                                                                                                           ۵۹

 

جدول ۴-۱:یافته های توصیفی گروه آزمایشی اول: روش تدریس مبتنی بر روش ساختگرایی                                ۶۱

 

جدول ۴-۲:یافته های توصیفی گروه آزمایشی دوم: روش تدریس مبتنی بر روش دریافت مفهوم                            ۶۲

 

جدول ۴-۳: یافته های توصیفی گروه کنترل: تدریس به روش سنتی                                                             ۶۲

 

جدول ۴-۴: نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ها                                      ۶۳

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۵ : نتایج آزمون برابری واریانس گروه ها                                                                                 ۶۴

 

جدول ۴-۶: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد خودکارآمدی                                                  ۶۴

 

جدول ۴-۷: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد تاثیرات هیجا                                                  ۶۵

 

جدول ۴-۸: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد برنامه ریزی                                                   ۶۵

 

جدول ۴-۹: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد فقدان کنترل پیامد                                            ۶۵

 

جدول ۴-۱۰: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر فقدان کنترل پیامد                                                     ۶۶

 

جدول ۴-۱۱: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد انگیزش                                                      ۶۶

 

جدول ۴-۱۲: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر عملکرد تحصیلی (کل)                                         ۶۶

 

جدول ۴-۱۳: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر عملکرد تحصیلی کل                                                 ۶۷

 

جدول ۴-۱۴: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر میزان پیشرفت تحصیلی                                        ۶۷

 

جدول ۴-۱۵: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی                                                     ۶۷

 

جدول ۴-۱۶: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر میزان انگیزش پیشرفت                                         ۶۸

 

جدول ۴-۱۷: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد خودکارآمدی                                                ۶۸

 

جدول ۴-۱۸: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد تاثیرات هیجانی                                             ۶۹

 

جدول ۴-۱۹: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد برنامه ریزی                                                 ۶۹

 

جدول ۴-۲۰: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد فقدان کنترل پیامد                                          ۶۹

 

جدول ۴-۲۱: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر بعد انگیزش                                                      ۷۰

 

جدول ۴-۲۲: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر عملکرد تحصیلی (کل)                                         ۷۰

 

جدول ۴-۲۳: تحلیل کواریانس اثرات روش های تدریس آموزشی بر بعد خودکارآمدی                                      ۷۰

 

جدول ۴-۲۴: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر بعد تاثیرات هیجانی                                         ۷۱

 

جدول ۴-۲۵: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر بعد برنامه ریزی                                              ۷۱

 

جدول ۴-۲۶: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر بعد فقدان کنترل پیامد                                       ۷۱

 

جدول ۴-۲۷: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر فقدان کنترل پیامد                                                     ۷۱

 

جدول ۴-۲۸: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر بعد انگیزش                                                   ۷۲

 

جدول ۴-۲۹: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر انگیزش                                                                 ۷۲

 

جدول ۴-۳۰: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر عملکرد تحصیلی (کل)                                     ۷۲  جدول ۴-۳۱: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر عملکرد تحصیلی                                                      ۷۲

 

جدول ۴-۳۲: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر پیشرفت تحصیلی                                            ۷۳

 

جدول ۴-۳۳: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی                                                      ۷۳

 

جدول ۴-۳۴: تحلیل کواریانس اثرات روش تدریس آموزشی بر پیشرفت تحصیلی                                            ۷۳

 

جدول ۴-۳۵: مقایسه زوجی اثرات روش های آموزشی بر پیشرفت تحصیلی                                                      ۷۴

 

جدول ۴-۳۶: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر انگیزش پیشرفت                                                 ۷۴

 

جدول ۴-۳۷: تحلیل کواریانس اثرات روش های آموزشی بر انگیزش پیشرفت                                                 ۷۴

 

 

 

 

 

 

 

فهرست پیوست­ها

 

الف)پرسشنامه عملکرد تحصیلی                                                                                   ۸۸

 

ب)پرسشنامه انگیزش پیشرفت                                                                                     ۹۰ ج)آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته                                                                          ۹۳

 

د)نمونه طرح درس                                                                                                  ۹۵

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه اثربخشی روش تدریس ساختگرایی وروش تدریس مبتنی بردریافت مفهوم برمیزان عملکرد و پیشرفت تحصیلی وانگیزش پیشرفت دانش­ آموزان بوده است.جامعه آماری­ این پژوهش شامل دانش­ آموزان دخترپایه هفتم دوره متوسطه اول مدارس عادی ناحیه سه شیراز در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ که در ۲۸ مدرسه مشغول به تحصیل می­باشند،بوده است.نمونه ی آماری شامل ۹۰ نفر،از سه مدرسه و سه کلاس ۳۰ نفره بوده است.نمونه گیری با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله­ ای، انجام شده است. طرح تحقیق، نیمه آزمایشی بادوگروه آزمایشی ازنوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابزار اندازه گیری،پرسشنامه عملکردتحصیلیEPT ،­انگیزش پیشرفت هرمنس وآزمون پیشرفت­تحصیلی معلم­ساخته می­باشد.برای تجزیه وتحلیل داده­ ها ازشاخص ­های آمارتوصیفی وآماراستنباطی باتحلیل کوواریانس استفاده شده است.یافته های­آماری نشان می­دهد که:۱)بین میزان عملکرد تحصیلی و ابعاد آن در گروهی که با روش دریافت مفهوم درس علوم تجربی را دریافت نموده ­اند نسبت به گروه با روش ساختگرایی وکنترل با روش سنتی تفاوت معنا دار نیست.اما میزان عملکرد تحصیلی در گروه با روش ساختگرایی نسبت به گروه کنترل با روش سنتی تفاوت معنادار است و گروه با روش ساخت­گرایی از بین ابعاد عملکرد تحصیلی از فقدان کنترل پیامد بیشتر اما به طور کلی از عملکرد تحصیلی پایین­تری برخوردارهستند.۲)بین میزان پیشرفت تحصیلی درهرسه گروه تفاوت معنا­دار می­باشد.هردوگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، ازپیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردارند و گروه ساخت­گرایی  نیز نسبت به گروه دریافت مفهوم از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار می­باشند۳)بین میزان انگیزش پیشرفت هر سه گروه نسبت به یکدیگر تفاوت معنا­داری وجود ندارد.

 

واژه­ های­کلیدی :روش­تدریس ­مبتنی ­بردریافت مفهوم، ­ساخت­گرایی،سنتی،عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی،انگیزش­پیشرفت.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

مقدمه

 

در قرن حاضر پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی بشر را به جایی رسانیده است که به طور فزاینده ای نیازمند یادگیری مهارتهای تفکر انتقادی و خلاق در تصمیم گیری های مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه است. در یک جامعه انسانی، آموزش و پرورش[۱]  نقش مهم وکلیدی در پیشرفت جامعه دارد.چرا که آموزش و پرورش کارآ در هر جامعه ای، تضمین کننده ی آینده ی آن جامعه از نظر نیروی کار وفکر خواهد بود و این  باعث بالندگی انسانهای آن جامعه می شود. لازمه ی دستیابی به چنین آموزش و پرورشی این است که، همه ی ارکان یک نظام همدل و همصدا، خواهان رشد و ترقی آن باشند و در این مجموعه به جرأت می­توان گفت مهمترین نقش را، معلمان در این ساختار بر عهده خواهند داشت.نقش معلمان در سلامت،سعادت و تعالی جامعه بر کسی پوشیده نیست.معلمان با دانش ­آموزان ارتباط مستمر دارند و تأثیر گذاری این قشر شاید از همه ی ارکان دیگر نظام آموزشی پایاتر می باشد.ارزش دادن به اندیشه­ های خلاق و ایجاد کردن انگیزش[۲] یادگیری فعال، از خصوصیات معلمان اثربخش است.معلمان باید در فرایند یاددهی-یادگیری دانش ­آموز محور باشند.به این معنا که شیفته­ی خودجوشی فراگیر و تسهیل کننده آموزش باشند. راه یادگیری را آموزش دهند،­ نه آن­که عرضه­کننده یادگیری و یاددادنی­ها باشند.زیرا که اصولاًدر فرایند یاددهی-یادگیری، فرض عمده بر این است که هر چه میزان فعالیت و مشارکتی دانش­ آموزان در جریان تدریس بیشتر باشد، تدریس مؤثرتر است(خلیلی ،۱۳۸۲).

 

معلمان کارآمد، همیشه در ذهن و زندگی دانش ­آموزان اثری ماندگار خواهند داشت.آشکار است که دانش ­آموزان هم بدون انگیزش لازم،بهره ای از آموزش خوب، نمی برند.چنین چیزی را هم می توان در محیطهای آموزشی و هم با توجه به تحقیقات مشاهده کرد.بارها با دانش ­آموزانی مواجهه شدیم که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار به هم شبیه هستند اما در پیشرفت تحصیلی تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.این جنبه از رفتار آدمی به حوزه­ انگیزش مربوط می­ شود.(کوهن لوئیز[۳]،ترجمه شاکری،۱۳۷۲).

 

روانشناسان و پژوهشگران در مورد انگیزش انسان به دو نوع انگیزش درونی[۴]و انگیزش بیرونی[۵] اشاره کرده ­اند. انگیزش بیرونی با هدف کسب پاداش و اجتناب از تنبیه ارتباط دارد ولی انگیزش درونی با تمایل درونی برای انجام موفقیت آمیز صرف یک تکلیف، مرتبط است.کسی که در مورد خود از احساس کفایت(پیشرفت تحصیلی[۶]) و خودمختاری (استقلال[۷]).برخوردار است دارای انگیزش درونی است. (پال آرپنتریچ وبیل اچ شانک[۸]۱۹۶۴، ترجمه شهرآرای،۱۳۹۰).

 

از لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله. به عنوان هدف،معلمان از دانش­­آموزان می­خواهند که نسبت به موضوعات مختلف علمی و اجتماعی دارای انگیزه باشند.از این رو،­تمام برنامه های درسی که برای آنان فعالیتهای مربوط به جنبه های عاطفی در نظر گرفته شده است دارای هدفهای انگیزشی هستند. به عنوان وسیله،­انگیزش به صورت آمادگی روانی یک پیش­نیاز یادگیری محسوب می­ شود.اگر دانش­ آموزان نسبت به درس بی­علاقه باشند(دارای انگیزش سطح پایینی باشند)،­به توضیحات معلم در کلاس توجه نخواهند کرد، تکالیف خود را با جدیّت انجام نخواهند داد و بالاخره پیشرفت چندانی نصیب آنها نخواهد شد. اما اگر نسبت به درس علاقه­مند باشند(دارای انگیزش سطح بالایی باشند)،­هم به توضیحات معلم با دقت گوش خواهند داد، هم تکالیف درسی خود را با جدیّت انجام خواهند داد،­ هم به دنبال کسب اطلاعات بیشتری در زمینه­ مطالب درسی خواهند رفت و هم پیشرفت زیادی نصیب آنها خواهد شد.(سیف،۱۳۸۸).

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

۲-۹- نظریه­ های روابط بین افراد. ۲۲

 

۲-۱۰- صمیمیت. ۲۵

 

۲-۱۱- روابط صمیمی. ۲۶

 

۲-۱۲- باورهای غیر منطقی ۲۷

 

۲-۱۳- پیشینه پژوهشی ۳۹

 

۲-۱۴- جمع بندی. ۴۳

 

فصل سوم: روش بررسی ۴۵

 

۳-۱- مقدمه ۴۶

 

عنوان صفحه

 

۳-۲- روش تحقیق ۴۶

 

۳-۳- جامعه. ۴۶

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری. ۴۶

 

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها. ۴۷

 

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات. ۴۸

 

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۹

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق ۵۰

 

۴-۱- مقدمه ۵۱

 

۴-۲- یافته های جمعیت شناسی. ۵۱

 

۴-۳- یافته های توصیفی ۵۵

 

۴-۴- یافته های استنباطی. ۵۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۶۳

 

۵-۱- مقدمه ۶۴

 

۵-۲- تحلیل یافته های استنباطی. ۶۴

 

۵-۳- محدودیت های پژوهش. ۶۹

 

۵-۴- پیشنهادها ۶۹

 

فهرست منابع ۷۱

 

پیوست ها. ۷۹

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان صفحه

 

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی وضعیت باروری زنان بارور و نابارور. ۵۱

 

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی وضعیت سنی در زنان بارور و نابارور ۵۲

 

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی در زنان بارور و نابارور ۵۳

 

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی وضعیت شغلی در زنان بارور و نابارور ۵۴

 

جدول ۴-۵- میانگین و انحراف معیار دلزدگی زناشویی در زنان بارور و نابارور. ۵۵

 

جدول ۴-۶- میانگین و انحراف معیار روابط صمیمی با همسر در زنان بارور و نابارور ۵۶

 

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی در زنان بارور و نابارور. ۵۷

 

جدول ۴-۸- نتایج آزمون باکس در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمرات

 

دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی ۵۸

 

جدول ۴-۹- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمرات

 

دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی ۵۸

 

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی نمرات دلزدگی

 

زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی در دو گروه زنان بارور و نابارور ۵۹

 

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) برای مقایسه تفاضل نمرات

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی در دو گروه زنان بارور و

 

نابارور ۵۹

 

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمره

 

دلزدگی زناشویی. ۶۰

 

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری(آنوا) برای مقایسه تفاضل نمره

 

دلزدگی زناشویی در دو گروه زنان بارور و نابارور. ۶۰

 

جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمره

 

روابط صمیمی با همسر. ۶۱

 

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری(آنوا) برای مقایسه تفاضل نمره روابط

 

صمیمی با همسر در دو گروه زنان بارور و نابارور. ۶۱

 

جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمره

 

باورهای غیرمنطقی ۶۲

 

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری(آنوا) برای مقایسه تفاضل نمره باورهای

 

غیرمنطقی در دو گروه زنان بارور و نابارور. ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

نمودار۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت باروری در زنان بارور و نابارور. ۵۱

 

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت سنی در زنان بارور و نابارور. ۵۲

 

نمودار۴-۳: توزیع فراوانی تحصیلات در زنان بارور و نابارور. ۵۳

 

نمودار۴-۴: توزیع فراوانی وضعیت شغلی در زنان بارور و نابارور. ۵۴

 

نمودار ۴-۵: نمودار میانگین دلزدگی زناشویی در زنان بارور و نابارور ۵۵

 

نمودار ۴-۶: نمودار میانگین روابط صمیمی با همسر در زنان بارور و نابارور ۵۶

 

نمودار ۴-۷: نمودار میانگین باورهای غیرمنطقی در زنان بارور و نابارور. ۵۷

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

هدف این پژوهش مقایسه دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی در زنان نابارور و بارور بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان نابارور و بارور شهر رشت در سال ۱۳۹۳ بود. نمونه پژوهش شامل ۵۰ زن نابارور بود که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس و ۵۰ نفر از زنان بارور بود که به شیوه همتاسازی بر اساس سن و تحصیلات انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه ­های دلزدگی زناشویی، صمیمیت زناشویی و آزمون باورهای غیر منطقی استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه از زنان نابارور و بارور در دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمرات زنان نابارور در دلزدگی زناشویی و باورهای غیرمنطقی بیشتر از زنان بارور بود. همچنین میانگین نمرات زنان بارور در روابط صمیمی با همسر بیشتر از زنان نابارور بود. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی زنان نابارور در بر دارد.

 

کلیدواژه ها: دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر، باورهای غیرمنطقی، ناباروری، زنان

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

۲-۱-۱- مقدمه: ۲۱

 

۲-۱-۲- اساس زیستی نظریه دلبستگی: ۲۲

 

۲-۵- ارزیابی دلبستگی و انواع آن: ۳۰

 

۲-۷- ساختارهای مغزی و عملکردهای روانی: ۳۵

 

۲-۸- اختلال های دلبستگی : ۳۷

 

۲-۹- دلبستگی غیر ایمن و آسیب شناسی روانی : ۳۸

 

۲-۱۰- پژوهش‌های هارلو: ۳۹

 

۲-۱۱-دلبستگی در بزرگسالی: ۴۰

 

۲-۱۲- دلبستگی، تنظیم هیجانات و سلامت روانی کودک: ۴۱

 

۲-۱۳- هیجان: ۴۲

 

۲-۱۳-۱- تعریف هیجان: ۴۲

 

۲-۱۳-۲- اجزا و تاریخچه هیجان: ۴۴

 

۲-۱۳-۳- نظریه‌های هیجان: ۴۵

 

۲-۱۳-۴- وظایف هیجان‌ها: ۴۷

 

۲-۱۵- خلاصه فصل: ۵۷

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

۳-۱- جامعه آماری : ۶۵

 

۳-۱-۱- روش برآورد حجم نمونه : ۶۵

 

۳-۱-۲- روش نمونه گیری : ۶۵

 

۳-۲- ابزار پژوهش : ۶۶

 

۳-۲-۱-پرسشنامه سنجش دلبستگی کولینز و رید : ۶۶

 

۳-۲-۴- نمره گذاری : ۶۷

 

۳-۳- پایایی:۶۷

 

۳-۴- پرسشنامه کنترل هیجان گروس و جان. ۷۰

 

۳-۴-۱-روش نمره گذاری: ۷۰

 

۳-۵- پایایی: .۷۱

 

فصل چهارم: توصیف تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه: ۷۴

 

۴-۲- آمار توصیفی. ۷۴

 

فرضیه اول پژوهش: ۸۳

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- مقدمه.۸۸

 

۵-۱ خلاصه یافته ها ۸۸

 

فرضیه اول :.۸۸

 

۲-۵ – بحث وتفسیر یافته ها : ۹۰

 

 

 

۵-۴- پیشنهادها ۹۴

 

۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهشی. ۹۴

 

منابع و مأخذ:. ۹۸

 

منابع فارسی­.  ۹۸

 

منابع انگلیسی: ۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول (۱-۴) – توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیتومتغیرگروه.۷۴

 

جدول (۲-۴) – آماره های  توصیفی گروه نمونه به تفکیک گروه بهزیستی و عادل۷۵

 

جدول (۳-۴) – آماره های  توصیفی گروه نمونه به تفکیک۷۶

 

جدول (۴-۴) – نتایج آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال بودن بر اساس گروه عادی وبهزیستی۷۷

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۵-۴) – نتایج آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال بودن بر اساس جنسیت۷۸

 

جدول (۶-۴) – نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسان بودن واریانس متغیرها در بین گروه ها..۷۹

 

جدول ۷-۴: نتایج آزمون باکس برای بررسی یکسانی ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه ها۷۹

 

جدول ۸-۴: نتایج آزمونهای چند متغیری در خصوص اثر عامل گروه، جنسیت و  تعامل آنها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته۸۰

 

جدول ۹-۴: نتایج تحلیل واریانس در خصوص اثر عامل گروه در پنج متغیر وابسته۸۱

 

جدول ۱۰-۴: میانگینهای ساده دو گروه در پنج متغیر وابسته.۸۲

 

جدول ۱۱-۴: فراوانی و درصد سبکهای دلبتسگی در دو گروه.۸۴

 

جدول نظریات دلبستگی.۸۷

 

جدول پیشینه دلبستگی.۵۸

 

جدول نظریه های کنترل هیجانی۶۱

 

جدول پیشینه پژوهش کنترل هیجان۶۲

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها

 

نمودار ۱-۴: مقایسه میانگین­های نوجوانان عادی و بهزیستی در سه خرده مقیاس دلبستگی۸۳

 

نمودار ۲-۴: مقایسه میانگین­های نوجوانان عادی و بهزیستی در سه خرده مقیاس دلبستگی۸۴

 

نمودار ۳-۴: درصد انواع سبکهای دلبستگی در هر یک از دو گروه۸۵

 

نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین­های نوجوانان عادی و بهزیستی در دو خرده مقیاس کنترل هیجان۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی در دو گروه از نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی و ساکن در خانواده بود. روش پژوهش حاضر عِلّی مقایسه ای – پس رویدادی بود. جامعه آماری دربرگیرنده نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی شهر تهران و نوجوانان ساکن در خانواده منطقه ۱۱ و۱۲ شهر تهران در سال ۱۳۹۳  بود . نمونه آماری تحقیق دربرگیرنده ۸۷ نوجوان ساکن مراکز بهزیستی ، و ۱۰۱ نوجوان ساکن در خانواده بود. که به شیوه تصادفی  انتخاب شدند. گروه های نمونه با تکمیل  پرسشنامه سنجش دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه کنترل هیجانی گراس وجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.  نتایج نشان داد که میان سبک های دلبستگی نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی و نوجوانان ساکن در خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد و بین میانگین دو گروه در تمام خرده مقیاسهای دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد (۰.۰۵>p). به بیان دقیقتر در متغیر نزدیک بودن و وابستگی میانگین نمره های نوجوانان ساکن در خانواد و در متغیر

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۹

 

مقدمه. ۲۰

 

۲-۱اعتیاد. ۲۰

 

۲-۱-۱تاریخچه مواد. ۲۱

 

۲-۱-۲طبقه بندی مواد. ۲۲

 

۲-۱-۳ وابستگی ۲۵

 

۲-۱- ۳-۱ ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد. ۲۶

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۲-۱-۴ سوء مصرف مواد. ۲۷

 

۲-۱-۴-۱ملاک های تشخیصی برای سوء مصرف مواد به شرح زیر می باشد: ۲۷

 

۲-۱-۵ قطع مصرف یا ترک مواد. ۲۸

 

۲-۱-۵-۱ ملاک های DSM_IV_TRبرای ترک مواد: ۲۸

 

۲-۱-۶همه گیر شناسی ۲۹

 

۲-۲مصرف مواد در ایران ۳۰

 

۲-۳ عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد. ۳۰

 

۲-۳-۱علل فردی ۳۰

 

۲-۳-۲ عوامل محیطی و اجتماعی ۳۲

 

۲-۳-۳ مشکلات هیجانی ۳۴

 

۲-۳-۴عوامل ژنتیکی و زیستی ۳۶

 

۲-۳-۵ سیستم پاداش مغزی ۳۷

 

۲-۴ تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد. ۳۹

 

۲-۵مبنای نظری وابستگی به مواد. ۴۰

 

۲-۵-۱نظریات روان پویشی ۴۰

 

۲-۵-۲نظریات روان تحلیلی ۴۰

 

۲-۵-۳ روانشناختی خود. ۴۱

 

۲-۵-۴ نظریات رفتاری – شناختی ۴۲

 

۲-۵-۴-۱نظریات شناختی ۴۳

 

۲-۵-۵ نظریه های یادگیری ۴۳

 

۲-۵-۵-۱ نظریه یادگیری اجتماعی  شناختی ۴۳

 

۲-۵-۵-۲نظریه یادگیری اجتماعی ۴۴

 

۲-۵-۶دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی ۴۴

 

۲ -۵-۶-۱مدل بوم شناسی اجتماعی ۴۴

 

۲-۵-۶-۲الگوی تحقیر خود. ۴۵

 

۲-۵-۶-۳یادگیری اجتماعی چند مرحله ای ۴۵

 

۲-۵-۷نظریه تعامل خانواده. ۴۶

 

۲-۵-۸نظریه های یکپارچه نگر. ۴۶

 

۲-۵-۸-۱نظریه رفتار مشکل ۴۶

 

۲-۵-۸-۲نظریه گروه همسالان: ۴۷

 

۲-۵-۸-۳ الگوی آسیب پذیری ۴۷

 

۲-۵-۸-۴نظریه تفسیر انتخاب عقلایی ۴۷

 

۲-۵-۹نظریه های زیستی  روانی ۴۸

 

۲-۵-۹-۱ نظریه  وابستگی جسمانی اعتیاد. ۴۸

 

۲-۵-۹-۲ نظریه مشوق مثبت اعتیاد. ۴۸

 

۲-۵-۱۰نظریه های اجتماعی  فرهنگی ۴۹

 

۲-۵-۱۰-۱نظریه بی هنجاری ۴۹

 

۲-۵-۱۰-۲نظریه انزوا طلبی مرتون ۴۹

 

۲-۵-۱۰-۳نظریه برچسب زنی ۴۹

 

۲-۵-۱۱نظریات فیزیولوژیک. ۵۰

 

۲-۵-۱۲نظریه ی سیستم انگیزشی ۵۰

 

۲-۶ اهداف درمان وابستگی به مواد. ۵۱

 

۲-۶-۱رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد. ۵۲

 

۲-۶-۲ درمان اعتیاد. ۵۲

 

۲-۶-۲-۱درمان دارویی ۵۳

 

۲-۶-۲-۲درمان های غیر دارویی ۵۴

 

۲-۷ سبک های مقابله ای ۵۸

 

۲-۷-۱تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای ۵۸

 

۲-۷-۲ مهارتهای مقابله ای : ۵۸

 

۲-۷-۳ انواع سبک های مقابله. ۶۰

 

۲-۷-۴انواع مقابله‌ی کارآمد ۶۱

 

۲-۷-۴-۱مقابله‌ی متمرکز بر مسأله. ۶۱

 

۲-۷-۴-۲مقابله‌ی متمرکز بر هیجان ۶۲

 

۲-۷-۵مقابله‌ی ناکارآمد و غیر مفید ۶۳

 

۲-۷-۶عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابله‌ای ۶۵

 

۲-۷-۶-۱عوامل مربوط به منبع مقابله‌. ۶۵

 

۲-۷-۶-۲عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی ۶۶

 

۲-۷-۷ اهمیت آموزش مهارت‌های سبک های مقابله‌ای ۶۷

 

۲-۷-۸عملکرد اصلی مهارت های مقابله ای ۶۸

 

۲-۸ سیستم های مغزی ـ رفتاری ۶۸

 

۲-۸-۱ نظریه شخصیتی گری ۶۹

 

۲-۸-۲سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) ۷۰

 

۲-۸-۳سیستم بازداری رفتاری (BIS) ۷۱

 

۲-۸-۴ سیستم جنگ / گریز (FFS) ۷۳

 

۲-۸-۵ توصیف سیستم های مغزی – رفتاری: ۷۴

 

۲-۸-۵-۱ بعد رفتاری: ۷۴

 

۲-۸-۵-۲سطح شناختی ۷۵

 

۲-۸-۵-۳بعد عصب شناختی ۷۵

 

۲-۹ آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد. ۷۶

 

۲-۱۰سبکهای هویت. ۷۶

 

۲-۱۰-۱ نظریه های هویت. ۷۸

 

۲-۱۰-۲ انواع سبک های هویت. ۸۰

 

۲-۱۰-۳ تعهد :. ۸۲

 

۲-۱۰-۴ شکل گیری هویت در نوجوانی ۸۲

 

۲-۱۰-۴-۱ مدل های شکل گیری هویت. ۸۴

 

۲-۱۰-۵ چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا ۸۵

 

۲-۱۰-۶ تغییر هویت در نوجوانی ۹۱

 

۲-۱۰-۶-۱ مکانیسم های تغییر هویت. ۹۲

 

۲-۱۰-۷پیشینه پژوهش. ۹۳

 

۲-۱۰-۷-۱پیشینه داخلی پژوهش. ۹۳

 

۲-۱۰-۷-۲پیشینه خارجی پژوهش. ۹۷

 

۲-۱۰-۸جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش. ۱۰۰

 

فصل سوم: روش پژوهش. ۱۰۲

 

۳-۱روش پژوهش. ۱۰۳

 

۳-۲جامعه آماری ۱۰۳

 

۳-۳روش نمونه‏گیری و حجم نمونه: ۱۰۳

 

۳-۴روش گردآوری داده‏ها: ۱۰۴

 

۳-۵ ابزارگردآوری اطلاعات: ۱۰۴

 

۳-۵-۱ مقیاس سیستم های مغزی / رفتاری (BIS، BAS): ۱۰۴

 

۳-۵-۲ پرسشنامه ی سبک های مقابله با استرس: ۱۰۵

 

۳-۵-۳ پرسشنامه سبک های هویت:(ISI-6G) ۱۰۶

 

۳-۶ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۱۰۶

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷

 

۴-۱ ویژگی های جمعیت شناختی ۱۰۸

 

۴-۲ یافته های توصیفی ۱۰۹

 

۴-۳ یافته های استنباطی ۱۱۲

 

فصل پنجم: تفسیرونتیجه‌گیری و جمع‌بندی ۱۲۰

 

۵-۱مقدمه. ۱۲۱

 

۵-۲ بحث و نتیجه‌گیری: ۱۲۱

 

۵-۳نتیجه گیری کلی ۱۲۵

 

۵-۴محدودیت‌های پژوهش. ۱۲۶

 

۵-۵پیشنهادات. ۱۲۶

 

۵-۶پیشنهاد کاربردی پژوهش. ۱۲۷

 

منابع: ۱۲۸

 

منابع فارسی ۱۲۸

 

منابع انگلیسی ۱۳۳

 

ضمائم. ۱۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

شکل۲-۱ تعامل عومل موثر در شکل گیری وابستگی به مواد. ۳۹

 

نمودار (۲-۱) نمودار سیستم بازداری رفتاری ایجاد اختلال. ۷۳

 

جدول ۲-۱ پایگاه های هویت مارسیا بر اساس دو معیار تعهد وکاوش (به نقل از رومانو،۲۰۰۴) ۸۶

 

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها براساس متغیرشغل ۱۰۸

 

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تاهل ۱۰۸

 

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تحصیلات ۱۰۹

 

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر سن ۱۰۹

 

جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار سیستم فعال سازی/ بازداری در گروه های مورد مطالعه  ۱۰۹

 

جدول ۴-۶: میانگین و انحراف معیار سبک های مقابله ای در گروه های مورد مطالعه. ۱۱۰

 

جدول ۴-۷: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت در گروه های مورد مطالعه. ۱۱۱

 

جدول ۴-۸: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های هویت. ۱۱۲

 

جدول ۴-۹: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبک های هویت و تعهد. ۱۱۲

 

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبک های هویت و تعهد  ۱۱۳

 

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سیستم فعال سازی/بازداری ۱۱۴

 

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سیستم فعال سازی/بازداری ۱۱۴

 

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (آنوا) بر روی سیستم فعال سازی/بازداری   ۱۱۵

 

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های مقابله ای ۱۱۶

 

جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبک های مقابله ای ۱۱۶

 

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبک های مقابله ای ۱۱۷

 

جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های مقابله ای ۱۱۸

 

جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره مولفه های سبک اجتنابی ۱۱۸

 

جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه های سبک اجتنابی   ۱۱۹

 

جدول سوالات مقیاس های سبک هویت. ۱۳۲

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل ۷۵ نفراز معتادان بستر ی در مراکز  اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز)  و تعداد ۷۵ نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب شد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابله­ای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار می­باشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبک­های ، هویت سردرگم و سبک مقابله ای هیجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.

 

 

 

کلید واژه:سبک های هویت ،سبکهای مقابله ای ،سیستم های فعال سازی/ باز داری رفتاری،سومصرف مواد

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات پژوهش۱-۱مقدمه :

 

اعتیاد[۱] به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنی است که توام با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می­ شود. میلیون­ها انسان از این اختلال رنج می­برند که اغلب با دیگر بیماری­های روانی بروز و ظهور یافته و هزینه­ های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل می­ کند.درسراسر جهان تعدادمصرف کنندگان مواد ۱۹۰میلیون نفر می رسند ،آمار رسمی ،تعداد معتادان کشور را ۱-۲میلیون نفر با میانگین سنی ۱۸سال ذکر می کند این درحالی است که ۱۱میلیون نفر از جمعیت کشوربا مشکل اعتیاد خود واطرافیان مواجه هستند(شفیعی،رهگذر،۲۰۰۴،ضیا الدین وزارع زاده وحشمتی ،۱۳۸۵ به نقل از حمیدکاظمی ،سپیده مرتضوی،۱۳۹۳ )

 

چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداش‌دهی مغز را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداش‌دهی مغز می‌شود.چنین انحرافاتی در بافت‌های مغزی، انتقال­دهنده­های عصبی و سطوح ناحیه‌ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر می­ شود که هم در نمونه­ حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است.

 

علاوه بر آن، این که چرا در برخی افراد معتاد اختلالات روانی گسترش می­یابند واضح نیست. روند رو به افزایش مصرف مواد در بین نوجوانان بسیار نگران کننده است، زیرا اکثر  نوجوانان که مصرف مواد را در سالهای اولیه نوجوانی آغاز می کنند به مصرف این مواد درسالهای آینده ادامه می دهند که میزان مصرف و مشکلات مرتبط با آن نیز افزایش  می یابد ( محمد خانی، ۱۳۸۵).

 

نوجوانی غالبا بعنوان یک دوره مهم روانشناختی توصیف شده است. در طول نوجوانی افراد، نوعا با دامنه گسترده ای از رفتارها و الگوهای سبک زندگی روبرو میشوند(پور چناری وگلزاری۱۳۸۷). این فرایند بعنوان بخشی از فرایند طبیعی جدایی از والدین، رشد حس خودمختاری و استقلال و ایجاد هویت [۲]شخصی برای عملکرد سودمند در دوران بزرگسالی رخ میدهد. فشارها و استرس های دوران نوجوانی خطراتی مانند سیگارکشیدن ومصرف مشروبات را افزایش می دهند.(بوتوین[۳] وبوتوین به نقل از  لوینسون[۴]،رویز[۵]،میلمن[۶]،لانگرود[۷]،۱۹۹۷).

 

هر چند که همه نوجوانان این مراحل رشد را به نسبت یکسان وبطور موفقیت آمیز طی نمی کنند .برخی از نوجوانان به هویت یکپارچه دست می یابند ،در حالی که برخی از نوجوانان در وضعیت هویتی سردرگمی می مانند . همچنین نوجوانان ممکن  است به مصرف مواد مشغول شوند زیرا مواد برای آنها معنایی از ایجاد مسئولیت مشترک با گروه مرجع خاص، طغیان در برابر اقتدار والدین یا ایجاد هویت فردی شان فراهم می کند

 

بر اساس مطالعات انجام شده ۴درصد از افراد زیر ۱۵سال و۴/۲۴درصد در سنین ۱۹-۱۵سالگی ودر کل۳/۵۶درصد در سن زیر ۲۴سالگی مصرف مواد مخدر را شروع کرده اند (معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی ،۱۳۷۸)مطالعه دیگر میزان شیوع سوء مصرف مواد[۸] در دانش ­آموزان ایران را ۷/۵درصد گزارش کرده است (موسوی ۱۳۷۹،به نقل از اللهوردی پور وهمکاران ۱۳۸۴).   یکی از عواملی که در پژوهش های متعددی موثر بودن آن مورد تایید قرار گرفته، سبک های مقابله ای[۹] است.واین یکی از متغییر های موثر بر سلامت روانی در دوره نوجوانی است که نوجوانان برای رویاروی با فشار های روانی محیط خود بکار می گیرد که البته مقابله در نوجوانان به شیوه های مختلف مفهوم پردازی واندازه گیری  شده است .

 

امروزه تنیدگی و استرس به بخش مهم و اجتناب ناپذیری در زندگی آدمی تبدیل شده است. بررسی ها در زمینه تنیدگی بر این نکته تاکید دارند که آنچه سلامت رفتار را با خطر روبرو می سازد خود تنیدگی نیست بلکه شیوه ارزیابی فرد از تنیدگی و روش های مقابله و مدیریت تنیدگی می باشد (نیکل [۱۰]و اگل[۱۱]، ۲۰۰۶)

 

۱-۲  بیان مسئله:

 

یکی از تکالیف اساسی رشد دوران نوجوانی ،تحول هویت پایدار ومنسجم است (اریکسون؛به نقل از برزونسکی ،۲۰۰۸). رشد هویت سالم با درگیر شدن در اعمال وفعالیت های گوناگون که اطلاعاتی را درباره “خود”وتعهد درباره ی عقایدی درباره ی دیگران وترجیحات دیگران فراهم می آورد مرتبط است (مارسیا[۱۲] ،۱۹۸۰) شکل گیری هویت و دستیابی به تعریفی منسجم از خود، مهم ترین جنبه رشد روانی و اجتماعی انسان است. انتخاب ارزش ها، باورها و اهداف زندگی، مهم ترین مشخصه‌ های اصلی هویت را در دوره نوجوانی و جوانی تشکیل می دهند(کاور و وایت[۱۳]۲۰۰۹ ). در مطالعه شخصیت انسان، هویت جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن، فرد با گذشته خود ارتباط یافته، در زندگی احساس تداوم و یکپارچگی می کند. شکل گیری هویت، ترکیبی از مهارت ها، جهان بینی و همانند سازی های دوران کودکی است که به صورت یک کل کم و بیش منسجم، پیوسته و منحصر به فرد در می آید که برای فرد، حس تداوم گذشته و جهت گیری به سوی آینده را فراهم می سازد.اریکسون بر این باور است که شکل گیری و پذیرش هویت فرد، تکلیفی به طور کامل، دشوار و اضطراب زا است. افرادی که به هویت قوی دست می یابند، برای رویارویی با مسائل بزرگسالی آماده می شوند و افرادی که نمی توانند به چنین هویتی دست یابند، بحران هویت را تجربه می کنند؛ چنین افرادی نمی دانند به کجا تعلق دارند یا می خواهند به کجا بروند (اسنیدوایتال[۱۴]،۲۰۰۹)در نتیجه ممکن است از مسیر بهنجار، تحصیل، شغل و ازدواج کناره گیری نمایند.

 

در این میان یکی از معضلاتی که اخیرا گریبانگیر خانواده ها می باشد معضل مواد مخدر و اعتیاد به آن است. سوء مصرف مواد  به الگویی غیر انطباقی از مصرف مواد گفته می شود که منجر به مشکلات مکرر و پیامدهای سوء می شود و مجموعه ای از علائم شناختی، رفتاری و روانشناختی را در بر می گیرد(دهقانی ،زارع،صدقی وپورموحد،۱۳۸۸).  افزایش مصرف مواد مخدر میان جوانان و تنوع آن یکی از حادتر ین مشکلات بهداشتی جوانان است.  در این بین فعال سازی /  بازداری رفتار  از متغیرهایی است که اخیراً در رابطه با سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته است(سلیمانیان و همکاران، ۱۳۹۲) . گری[۱۵] توضیح می دهد که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز، افراد را مستعد اختلالات و آسیب روان شناختی می کند. در نظریه ی گری دو سیستم اساسی مغزی وجود دارد که رفتار و هیجان ها را کنترل می‌کند(گری،۱۹۹۰). سیستم بازداری رفتاری[۱۶] که به وسیله محرک شرطی که با تنبیه یا حذف پاداش ارتباط دارد، فعال می شود و سیستم فعال ساز رفتاری[۱۷] که به وسیله‌ی محرکی که با پاداش یا پایان دادن به تنبیهی که به منظور هدایت ارگانیزم به سوی محرک ارتباط دارد، فعال می شود. افرادی که حساسیت بالایی در سیستم فعال ساز رفتار دارند بیشتر تمایل دارند تا رفتار گرایشی و عاطفه ی مثبت را در شرایط تحریک که با پاداش همراه است تجربه کنند(کارور ووایت،۱۹۹۴؛داو ولوگستن[۱۸]،۲۰۰۴،فاولس[۱۹]،۲۰۰۰). کارور و وایت سیستم بازداری رفتار را با اضطراب و ناکامی و سیستم فعال سازی رفتار را با امید آسودگی مرتبط می داند. بنابراین، به نظر می رسد حساسیت متفاوت سیستم های مغزی/ رفتاری در افراد مختلف، آسیب پذیری آن ها را برای تجربه حالات مختلف روانشناختی تحت تأثیر قرار می دهدجانسون،ترنر،وایواتا(۲۰۰۳)و ایگمار[۲۰]، فرانکن[۲۱] ،موریس[۲۲] وگورگیوا [۲۳](۲۰۰) نقش سیستم فعال سازی را در سوء مصرف مواد نشان داه اند.

 

درمورد سبب شناسی گرایش به سومصرف مواد ،فرضیه های مختلفی بیان شده است وعوامل متفاوتی رادر ایجاد آن دخیل می دانند،اما هیچ یک از آنها به تنهای نمی توانند مصرف مواد را تبیین کنند.ازجمله عواملی که به عنوان عامل تحولی مطرح است ،موضوع هویت وسبکهای هویت یابی[۲۴](اطلاعاتی[۲۵] ،هنجاری[۲۶] وسردرگم /اجتنابی[۲۷] )است .به کمک هویت است که افراد به تعریفی از خویشتن می‌رسند که اگر این تعریف باواقعیت اجتماعی آن در تعارض باشد ؛حالتهای چون عدم پختگی،فشار روانی ومشکلات رفتاری را تجربه می کنند.اگرفرایند هویت یابی نوجوانان مختل شود،نوجوانان دچار آشفتگی هویت یاآشفتگی نقش اجتماعی خود خواهندشد که می تواند سبب بزهکاری،ناسازگاری های اجتماعی،اختلال در هویت جنسی وحملات روان پریشانه گردد(نارنجی ها،۱۳۸۸). در حال حاضردربین نوجوانان درسراسرجهان شیوع روزافزون سومصرف مواد مخدر به چشم می خورد (کوثر ،سماوی وحسین چاری،۱۳۸۸).پژوهش ها از یک سو حاکی از آن هستند که بیش از ۹۰درصد از سومصرف کنندگان[۲۸] مواد مخدر ،مصرف مواد را درنوجوانی آغاز می‌کنند (ماک[۲۹] ۲۰۰۱؛ اسوادی[۳۰] ۱۹۹۹،سماوی وحسین چاری ،۱۳۸۸)واز دیگر سو،براساس پژوهش های انجام شده،ویژگیهای شخصیتی به عنوان متغیرهای زمینه ساز وتعدیل کننده ،نفش مهمی را درشروع وادامه سومصرف مواد مخدر در گروه های سنی وجنسی وفرهنگی مختلف ایفا می کنند.دراین راستا ،پاره ای از پژوهش ها به رابطه پایگاه های هویت  به عنوان هویت متغیرهای شخصیتی با سومصرف مواد مخدر در نوجوانان وجوانان پرداخته اند ،ولی پژوهشی که مقایسه سبکهای هویت و سبکهای مقابله ای[۳۱] و سیستم های فعال سازی[۳۲]/ بازداری رفتاری[۳۳] در معتادان و افراد بهنجار را انجام داده باشند، پیدا نشد.  با توجه به این که اعتیاد به یک مساله حاد وگریبانگیر در کشور ما تبدیل شده است ورویکرد نظارتی – پلیسی در کنترل آن چندان موفق نبوده ،ضرورت دارد که تحقیقات دقیقی در زمینه شناسایی ابعاد مختلف روانی – اجتماعی واقتصادی وزیستی_شخصیتی(گری،۲۰۰۰)وفرهنگی آن صورت گیرد .پژوهش هابرای بررسی رابطه میان BASورفتارهای گرایشی یا تمایلی ،رابطه این سامانه ومصرف مواد را مورد بررسی قرار داده اند.پژوهش های لوکستون[۳۴] وداو [۳۵](۲۰۰۱)وجروم[۳۶] (۱۹۹۹) رابطه میان BAS ومصرف وسومصرف مواد را در جمعیت غیر بالینی تایید کرده اند. در پژوهشی دیگری (جانسون[۳۷]،ترونر[۳۸] وایواتا[۳۹]،۲۰۰۳)نشان داده شد سطوح بالای پاسخ دهی به پاداش وانگیختگی BAS با سومصرف الکل درطول زندگی ارتباط دارد .هم چنین فرانکن، موریس وجورجیوا[۴۰] (۲۰۰۶)نشان دادند افراد معتاد در مقایسه با دوگروه کنترل الکلی وافراد بهنجار ،بطور معنادار نمره بالاتری در خرده مقیاس BASمقیاس های سیستم بازداری  رفتاری /سیستم فعالیت رفتاری (BAS/BIS ) ( کارور ووایت ،۱۹۹۴)داشتند.

 

در این بین تدابیر مقابله ای افکار و رفتارهایی هستند که پس از روبه رو شدن فرد با رویداد استرس زا به کار گرفته می شوند .در حالی که منابع مقابله ای ویژگی های خود شخص هستند که قبل از وقوع استرس وجود دارند، مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک های شناختی، منبع کنترل، خوداثربخشی و توانایی حل مسئله (وفایی بوربور ۱۳۷۸). از جمله امور مهم در این رابطه ارزیابی فرد از توانایی های خودش برای رویارویی با مسئله است. این ارزیابی ها ممکن است مطابق با واقعیت و توانایی های واقعی فرد باشد و یا مطابق با واقعیت و توانایی های او نباشد، ولی هر چه هست برداشت های فرد از توانایی ها و قابلیت هایش تعیین کننده اصلی برای مقابله با دشواری ها می باشد یکی از اهداف مهم در ارتباط با سبک های مقابله ای در میان معتادان این است که مشخص کنیم چه نوع راهبردهـای مقابلـه ای در جمعیـت بـالینی خـاص بـا سـازگاری بهتری همراه است. در واقع، ارتباط نوع خاصی از مقابله برای پیش بینـی انـسجام بیمـار، بـه نوع خاصی از شـرایط اسـترس زایـی بـستگی دارد کـه فـرد را درگیـر خـود کـرده اسـت. مشخص شده اسـت کـه مقابلـه مـساله محـور درمعتادانی که تصور می کنند، کنترل بیشتری بر شرایط استرس زای خود دارنـد بـا پیامـدهای مطلوبی همراه است و مقابله هیجـان محـور در معتادانی کـه تـصور مـی کردنـد بـر شـرایط استرس زا کنترل کمتری دارند، با پیامدهای مطلوبی همراه بود.

 

باعنایت به آنچه که گذشت درخصوص موضوع تحقیق، هرکدام از مولفه ها ، باموارد گوناگونی مورد بررسی قرارگرفته ولی تا کنون تحقیقی یا بررسی در خصوص سه متغییربصورت همزمان انجام نشده است .لذا به لحاظ اهمیت مسئله که یکی از بحران‌های جامعه امروزی است ، این موضوع انتخاب شده است. و با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق مقایسه سبک های هویت وسبکهای مقابله ای و سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری( BAS/BIS ) در معتادان و افراد بهنجار می باشد.

 

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

 

اعتیاد که یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است (گالانتر[۴۱]، ۲۰۰۶) و پیامدهای ناخوشایند آن از مهم ترین دغدغه های جوامع و یکی از ناگوارترین آسیب های اجتماعی است و مدت هاست که نظر متخصصین بهداشت روانی را به خود جلب کرده است (مارتین[۴۲]، ۲۰۰۷). و به عنوان یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با سلامت جوانان مطرح است (گرکین[۴۳] و شر[۴۴]، ۲۰۰۶). نوجوانان و جوانان در هر کشوری به لحاظ تحرک اجتماعی و بالندگی نقش محوری را در توسعه همه جانبه ایفا می کنند. برای رسیدن به اهداف توسعه و پیشرفت کشور، شناسایی مشکلات و مسائل پیش رو از اهمیت زیادی بر خوردار است. در این راستا شناسایی جوانان در معرض خطر سوء مصرف مواد و سایر رفتار های پر خطر باید از دغدغه های اساسی متولیان تعلیم و تربیت باشد. از آنجا که نوجوانی زمان تجربه کردن و انتخاب های شخصی بوده و هویت شخص در این زمان شکل می گیرد، جوانان و نوجوانان در برابر مصرف مواد و رفتارهای پر خطر بسیار آسیب پذیر هستند. به همین دلیل شناخت عوامل موثر در پیشگیری و حفظ جوانان و نوجوانان از مصرف مواد و رفتار های پر خطر اهمیت بسیاری دارد (خلج آبادی فراهانی و عبادی، ۱۳۸۲). از سویی میزان مصرف مواد در نوجوانان و جوانان روز به روز افزایش می یابد و برای کنترل این امر لازم است در برنامه های پیشگیری و درمان از روی آوردهای جدید بهره گرفته شود . یافته های بالینی نشان داده است که در شکل گیری وابستگی به مواد واختلال سوء مصرف مواد ، عوامل گوناگون روانشناختی اجتماعی، خانوادگی و زیست شناختی درگیر هستند ( بشارت ،میر زمانی وپور حسین،۱۳۸۰؛پور شهباز، شاملو، جزایری و قاضی طباطبایی،۱۳۸۴؛دباغی ،۱۳۸۶، مجید، کولدر و استرود[۴۵]، ۲۰۰۹؛فرانکویس[۴۶]،اوریاکومب وتیگنول[۴۷]،۲۰۰۰).  تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداش‌دهی مغز را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداش‌دهی مغز می‌شود.چنین انحرافاتی در بافت‌های مغزی، انتقال­دهنده­های عصبی و سطوح ناحیه‌ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر می­ شود که هم در نمونه­ حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است.

 

علاوه بر آن، این که چرا در برخی افراد معتاد اختلالات روانی گسترش می­یابند واضح نیست. دیدگاه ­های متفاوتی وجود دارند که تلاش می­ کنند این موضوع را توضیح دهند. مباحث سبب­شناسی اختلالات روانی و اعتیاد، به طور جداگانه این دو اختلال را این گونه شرح می­ دهند که اختلالات روانی خطر اعتیاد به مواد مخدر را افزایش داده و هم­چنین مصرف مواد نیز می ­تواند خطر ابتلا به بیماری روانی را افزایش دهد(گری، ۲۰۱۰).

 

با بازنگری ادبیات پژوهش‌های پیشین در نظریه­ی حساسیت به تقویت گری[۴۸] می توان شخصیت را بعنوان یک الگوی زیستی را ارائه نمود که شامل سه سیستم مغزی­رفتاری است. در این بین شواهد پژوهشی فوق موید این نکته می باشد که سبک های مقابله ای و عناصر آن نقش تعیین کننده ای در آمادگی به مصرف مواد و یا پیشگیری دارند. بنابراین، می توان گفت سبک های مقابله ای از طریق ساز و کارهایی چون کنترل محرک، شناسایی موقعیت های پر خطر، کاهش مواجهه با نشانه های راه اندازی، راهبردهای حل مسأله، مدیریت استرس و در نهایت بازشناسی عوامل هیجانی موثر در میل به مصرف و مقابله با آنها موجب کاهش مصرف مواد و در نهایت پیشگیری می شود (براون[۴۹]، ۲۰۰۴).بالا بودن آمار افراد وابسته به مواد درکشور وهمچنین نیازمبرم به برنامه هایی در خصوص پیشگیری وکاهش مصرف مواد وبا عنایت به کم بودن پژوهش های مربوط به مداخلات روانشناختی نظیر مهارتهای مقابله ای و سبک های هویت وسیستم ها ی فعال سازی /بازداری رفتاری در اعتیاد،انجام پژوهش حاضر در کنار مداخلات دیگر ضروری به نظر می رسد .

 

[۱]- .addiction

 

[۲] Identity

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

۲-۳-۲-۳- صعودکنندگان                                                                            ۴۲

 

۲-۳-۳- مقایسه ی شیوه ی زندگی تسلیم شوندگان با پناهجویان و صعود کنندگان  ۴۲

 

۲-۳-۳-۱- مقایسه ی کلی                                                                           ۴۲

 

۲-۳-۳-۲- شیوه ی پاسخدهی به تغییر                                                  ۴۶

 

۲-۳-۳-۳- دامنه ی ارتباطات                                                              ۴۶

 

۲-۳-۳-۴- زبان ارتباطی                                                                    ۴۶

 

۲-۳-۳-۵- ظرفیت تحمل سختی                                                                   ۴۷

 

۲-۳-۴- معضل ناملایمات                                                                                      ۴۸

 

۲-۳-۵- درخت موفقیت                                                                                        ۵۱

 

۲-۳-۶- پیشینه ی علمی AQ                                                                                ۵۸

 

۲-۴- درماندگی آموخته شده و افسردگی                                                                    ۵۸

 

۲-۵- افسردگی و AQ                                                                                                  ۶۲

 

۲-۶- موفقیت ، سلامت و خوش بینی                                                                                  ۶۶

 

۲-۷- سرسختی و توانایی تاب آوری در برابر ناملایمات                                                     ۶۹

 

۲-۷-۱- تسلط یا انفعال                                                                                          ۷۰

 

۲-۷-۲- تسلط و سلامتی                                                                                        ۷۰

 

۲-۷-۳- موانع قطعی توانمندی                                                                                 ۷۱

 

۲-۸- چکیده نظریات در خصوص درماندگی آموخته شده  و نظریه سرسختی                           ۷۲

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

۲-۹- تحقیقات مرتبط با AQ                                                                                           ۷۴

 

۲-۹-۱- عملکرد پیشرفت و AQ                                                                    ۷۴

 

۲-۹-۲- مشاغل و AQ                                                                                          ۷۶

 

۲-۱۰- تحقیقات مرتبط با افسردگی در ایران                                                                           ۷۶

 

۲-۱۰-۱- شیوع افسردگی در جامعه ی ایرانی                                                                ۷۶

 

۲-۱۰-۲- افسردگی و جنسیت                                                                                 ۷۹

 

۲-۱۱- نتیجه گیری                                                                                              ۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                                  ۸۳

 

۳-۱- مقدمه                                                                                                      ۸۴

 

۳-۲- طرح کلی پژوهش                                                                                         ۸۴

 

۳-۳- جامعه ی آماری                                                                                           ۸۵

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری                                                                                ۸۶

 

۳-۵- ابزار پژوهش                                                                                                         ۸۸

 

۳-۵-۱- فرم کوتاه پرسشنامه ی افسردگی بک                                            ۸۸

 

۳-۵-۲-روایی و پایایی پرسشنامه ی افسردگی بک                              ۸۹

 

۳-۵-۳- نیمرخ AQ                                                                        ۹۰

 

۳-۵-۴- پایایی                                                                               ۹۱

 

۳-۵-۵- روایی                                                                                ۹۳

 

۳-۵-۶- هنجارها                                                                                      ۹۵

 

۳-۶- شیوه ی اجرای پژوهش                                                                                  ۹۶

 

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                             ۹۷

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                    ۹۸

 

۴-۱- مقدمه                                                                                                                         ۹۹

 

۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی                                                                                    ۹۹

 

۴-۳- بررسی فرضیه ها                                                                                                   ۱۰۱

 

۴-۳-۱- فرضیه ی اول                                                                                           ۱۰۱

 

۴-۳-۲- فرضیه ی دوم                                                                                          ۱۰۴

 

۴-۳-۳- فرضیه ی سوم                                                                                         ۱۰۵

 

۴-۳-۴- فرضیه چهارم                                                                                           ۱۰۶

 

۴-۳-۵- فرضیه پنجم                                                                                            ۱۰۷

 

۴-۴- یافته های جنبی                                                                                                   ۱۰۸

 

۴-۴-۱- مقایسه ی AQ رشته های مختلف                                                                   ۱۰۸

 

۴-۴-۲- مقایسه ی میزان افسردگی رشته های مختلف با یکدیگر                                 ۱۱۲

 

۴-۴-۳- مقایسه ی AQ دختران با پسران                                                          ۱۱۲

 

۴-۴-۴- مقایسه ی دختران با پسران در خرده مقیاس های AQ                                 ۱۱۳

 

۴-۴-۵- مقایسه ی میزان افسردگی پسران با دختران                                              ۱۱۵

 

۴-۴-۶- مقایسه ی AQ مجردین با متأهلین                                                                  ۱۱۷

 

۴-۴-۷- مقایسه ی میزان افسردگی مجردین با متأهلین                                            ۱۱۷

 

۴-۴-۸- مقایسه ی توزیع AQ گروه نمونه با هنجار جهانی                                        ۱۲۰

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                                          ۱۲۲

 

۵-۱- مقدمه                                                                                                                        ۱۲۳

 

۵-۲- خلاصه تحقیق                                                                                                      ۱۲۳

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

۵-۳- نتایج و بحث                                                                                                                  ۱۲۵

 

۵-۳-۱-  بحث و تبیین فرضیه ی اول پژوهش                                                                ۱۲۵              ۵-۳-۲- بحث و تبیین فرضیه ی دوم پژوهش                                                                  ۱۲۸              ۵-۳-۳- بحث و تبیین فرضیه ی سوم پژوهش                                                     ۱۳۰              ۵-۳-۴- بحث و تبیین فرضیه ی چهارم پژوهش                                                         ۱۳۱

 

۵-۳-۵- بحث و تبیین فرضیه ی پنجم پژوهش                                                    ۱۳۳

 

۵-۳-۶- تبیین و بررسی یافته های جنبی                                                          ۱۳۵

 

۵-۳-۶-۱- تفسیر میانگین AQ گروه نمونه بر اساس هنجار                                      ۱۳۵

 

۵-۳-۶-۲- مقایسه ی AQ  و خرده مقیاس های آن با توجه به جنسیت، تاهل، رشته        ۱۳۹

 

۵-۳-۶-۳- شیوع افسردگی در گروه نمونه                                                          ۱۴۱

 

۵-۴- محدودیت ها ی پژوهش                                                                                          ۱۴۳

 

۵-۵- پیشنهادات پژوهش                                                                                                          ۱۴۳

 

منابع و مآخذ                                                                                                                                        ۱۴۶

 

           فهرست منابع فارسی                                                                                             ۱۴۶             فهرست منابع خارجی                                                                                            ۱۵۰

 

چکیده  به زبان انگلیسی                                                                                                  ۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

جدول (۱-۳) جمعیت آماری به تفکیک رشته و جنسیت                                                   ۸۶

 

جدول (۲-۳) پایایی نیمرخ AQ                                                                                        ۹۱

 

جدول (۳-۳) پایایی نیمرخ AQ در این تحقیق                                                                        ۹۲

 

جدول (۴-۳) همبستگی درونی نیمرخ AQ  در نسخه ی اصلی                                          ۹۳

 

جدول (۵-۳) همبستگی درونی نیمرخ AQ  در پژوهش حاضر                                           ۹۴

 

جدول (۶-۳) نمرات آماری مقیاس AQ در خرده مقیاس ها به تفکیک                                  ۹۵

 

جدول (۱-۴) فراوانی جمعیت نمونه بر اساس جنسیت، رشته ی تحصیلی و وضعیت قبولی  ۱۰۰

 

جدول ( ۲-۴) مقایسه ی AQ  قبولی ها  با مردودی ها                                                    ۱۰۱

 

جدول (۳ -۴) مقایسه ی AQ قبولی ها  با مردودی ها در پایین ترین طبقه ۱۳۳ AQ <   ۱۰۲

 

جدول ( ۴-۴) مقایسه ی AQ قبولی ها  با مردودی ها در بالاترین طبقه ۱۷۷ AQ >                ۱۰۳

 

جدول( ۵-۴) مقایسه ی میانگین افسردگی مردودی ها با قبولی های کنکور سراسری                   ۱۰۴

 

جدول ( ۶-۴) مقایسه ی  AQو خرده مقیاس های آن با نمره ی افسردگی آزمون بک                 ۱۰۵

 

جدول (۷-۴) مقایسه ی  AQو خرده مقیاس های آن با رتبه ی کشوری                                ۱۰۶

 

جدول (۸-۴) رابطه ی بین نمرات حاصل از افسردگی بک و رتبه ی کشوری                            ۱۰۷

 

جدول (۹-۴) مقایسه ی میانگین AQ   در رشته های مختلف                                            ۱۰۸

 

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

 

جدول (۱۰-۴) مقایسه ی میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های AQ رشته های مختلف                  ۱۰۹

 

جدول (۱۱-۴) تحلیل واریانس برای مقایسه ی میانگین خرده مقیاس ها در رشته های مختلف                 ۱۱۰

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۱۲-۴) مقایسه ی تفاوت میزان افسردگی در رشته های مختلف                                             ۱۱۲

 

جدول (۱۳-۴) مقایسه ی میانگین AQ در دختران و پسران                                                                  ۱۱۲

 

جدول (۱۴-۴) مقایسه ی میانگین خرده مقیاس های AQ در دختران و پسران                                   ۱۱۳

 

جدول (۱۵-۴) مقایسه ی میزان افسردگی دختران و پسران                                                                    ۱۱۵

 

جدول (۱۶-۴) همبستگی بین زن و مرد در نیمرخ AQ ( هنجار جهانی)                                          ۱۱۶

 

جدول (۱۷-۴) مقایسه ی میانگین AQ مجردین و متاهلین                                                                   ۱۱۷

 

جدول (۱۸-۴) مقایسه ی میزان افسردگی مجردین و متأهلین                                                       ۱۱۷

 

جدول (۱۹-۴) شیوع افسردگی در کل جمعیت نمونه                                                                         ۱۱۸

 

جدول (۲۰-۴) رتبه ی درصدی CORE  و AQ در مقیاس جهانی                                               ۱۱۹

 

جدول (۲۱-۴) هنجار جهانی نیمرخ AQ و خرده مقیاس های CORE                                           ۱۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

 

نمودار (۱-۴) مقایسه ی میانگین گروه نمونه در مقیاس های AQ  و CORE با هنجار جهانی                 ۱۱۱

 

نمودار (۲-۴) مقایسه ی انحراف معیار گروه نمونه مقیاس های AQ وCORE با هنجار جهانی                 ۱۱۱

 

نمودار (۳-۴) مقایسه ی میانگین AQ  و CORE پسران  با هنجار                                               ۱۱۴

 

نمودار (۴-۴) مقایسه ی میانگین AQ  و CORE دختران با هنجار                                              ۱۱۴

 • admin admin
 • ۰
 • ۰

۲-۲. تعریف سبک فرزندپروری.۱۷

 

۲-۳. اهمیت سبک های فرزندپروری۱۷

 

۲-۴. تاریخچه سبک های فرزندپروری.۱۷

 

۲-۵. ابعاد شیوه های فرزند پروری.۱۸

 

۲-۶. سبک فرزندپروری در اسلام۱۹

 

۲-۷. نظریه های فرزندپروری.۲۰

 

۲-۷-۱. نظریه بامریند۲۰

 

۲-۷-۲. نظریه شیفر.۲۱

 

۲-۷-۳. نظریه اریکسون ۲۱

 

۲-۷-۴. نظریه زیگلمن .۲۲

 

۲-۸. نگرش های فرزندپروری۲۵

 

 ۲-۹. اقتدار و نفوذ والدین در خانواده و فواید آن۲۶

 

۲-۱۰. مزایای فرزندپروری مقتدرانه (قاطعانه) (بالغانه) ۲۶

 

۲-۱۱. طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری۲۸

 

۲-۱۲. فرهنگ و فرزندپروری۲۹

 

ب) مهارت های اجتماعی کودکان.۳۰

 

۲-۱۳. مقدمه ۳۰

 

۲-۱۴. تعریف مهارت های اجتماعی.۳۱

 

۲-۱۵. اهمیت مهارت های اجتماعی...۳۱

 

۲-۱۶. مهارت‌های ده‌گانه زندگی .۳۲

 

۲-۱۷. شخصیت ۳۴

 

ج) کودکان کم توان ذهنی۳۵

 

۲-۱۸. مقدمه ۳۵

 

۲-۱۹۰. تعریف عقب مانده ذهنی.۳۶

 

۲-۲۰. علل عقب ماندگی ذهنی۳۷

 

۲-۲۰-۱. عوامل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی قبل از تولد.۳۷

 

۲-۲۰-۲. عوامل مربوط به هنگام تولد.۳۹

 

۲-۲۰-۳. عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد۴۰

 

۲-۲۱. تاریخچه بررسی عقب ماندگی ذهنی۴۲

 

۲-۲۲. انواع عقب ماندگی ذهنی و کم توانی ذهنی ۴۴

 

۲-۲۳. طبقه ‌بندی ‌های عقب‌ ماندگی ذهنی.۴۶

 

۲-۲۳-۱. طبقه ‌بندی حول محور روانی- اجتماعی.۴۶

 

۲-۲۳-۲. طبقه‌بندی حول محور سطوح رفتار سازشی۴۸

 

۲-۲۳-۳. طبقه ‌بندی حول محور انتظارات و اکتسابات آموزشگاهی۴۸

 

۲-۲۴. طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه روانشناسان.۵۰

 

۲-۲۵. طبقه بندی  عقب ماندگان ذهنی  از نظر آموزشی  و تربیتی  و درمانی.۵۲

 

۲-۲۶. طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی.۵۳

 

۲-۲۷. پیشگیری و درمان عقب ماندگی ذهنی۵۵

 

بخش دوم: پیشینه پژوهش.۵۷

 

۲-۲۸. در داخل.۵۷

 

۲-۲۹. در خارج.۵۹

 

۲-۳۰. نتیجه گیری کلی .۶۲

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

۳-۱. روش تحقیق.۶۴

 

۳-۲. متغیرهای تحقیق.۶۴

 

۳-۳. جامعه آماری .۶۴

 

۳-۴. حجم و روش نمونه گیری ۶۴

 

۳-۵. روش گرد آوری داده ها .۶۵

 

۳-۶. ابزار گردآوری داده ها ۶۵

 

۳-۷. روش اجرا .۶۸

 

۳-۸ . روش تجزیه و تحلیل داده ها۶۹

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

 

۴-۱. توصیف داده ها (آمار توصیفی) .۷۱

 

۴-۲. تحلیل داده ها (آمار استنباطی) ۷۳

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱. نتیجه گیری.۸۲

 

۵-۲. محدودیت ها۸۸

 

۵-۳. پیشنهادات۸۸

 

۵-۳-۱. پیشنهادات پژوهشی۸۸

 

۵-۳-۲. پیشنهادات کاربردی۸۸.

 

نتیجه گیری نهایی۸۹

 

منابع و مأخذ

 

فهرست منابع فارسی.۹۱

 

فهرست منابع انگلیسی.۹۶

 

پیوستها.۱۰۵

 

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

فهرست                                                                                                  عنوان صفحه

 

جدول ۴-۱. شاخص های توصیفی آزمون سبکهای فرزندپروری بایرمند.۷۱

 

 

 

جدول ۴-۲. شاخص های توصیفی سن تقویمی، سن اجتماعی و هوش اجتماعی۷۲

 

 

 

جدول۴-۳. نتایج رگرسیون بین سبکهای فرزندپروری و مهارتهای اجتماعی .۷۳

 

جدول ۴-۴. ضرایب رگرسیونی تأثیر سبکهای فرزندپروری بر مهارتهای اجتماعی ۷۴

 

جدول۴-۵. نتایج رگرسیون بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و مهارتهای اجتماعی ۷۵

 

جدول ۴-۶. ضرایب رگرسیونی تأثیر سبک فرزندپروری مقتدرانه بر مهارتهای اجتماعی ۷۶

 

 

 

جدول۴-۷. نتایج رگرسیون بین سبک های فرزندپروری آسانگیر بر مهارتهای اجتماعی .۷۷

 

جدول ۴-۸ . ضرایب رگرسیونی تأثیر سبک فرزندپروری آسانگیر بر مهارتهای اجتماعی .۷۸

 

 

 

جدول۴-۹. نتایج رگرسیون بین سبک فرزندپروری مستبدانه بر مهارتهای اجتماعی .۷۹

 

جدول ۴-۱۰. ضرایب رگرسیونی تأثیر سبک فرزندپروری مستبدانه بر مهارتهای اجتماعی .۸۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این پژوهش، بررسی نقش سبک های فرزندپروری در پیش بینی مهارت های اجتماعی دانش ­آموزان آهسته گام شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع  همبستگی و تحلیل رگرسیون است و جامعه آماری آن شامل دانش ­آموزان آهسته گام تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر کرمانشاه و والدین آنها بود که در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ در مدارس استثنایی این شهر مشغول به تحصیل بودند که نمونه ای به حجم ۱۶۷ نفر انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند و مقیاس رشد اجتماعی واینلند است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از روش آماری تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دو سبک فرزند پروری مقتدرانه و سهل گیر قادر به پیش بینی واریانس مهارتهای اجتماعی کودکان آهسته گام می باشند، اما سبک فرزند پروری مستبدانه قدرت پیش بینی کنندگی ندارد.

 

 

 

واژگان کلیدی: سبک های فرزندپروری، مهارت های اجتماعی، کودک آهسته گام

 

 

 

 

 

فصل یکم

 

 

 

مقدمه پژوهش

 

 

 

 

 

۱-۱. مقدمه

 

انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و جاذبه اجتماعی رشد کودک، پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می‌دهد (مک کوبی و مارتین[۱]، ۱۹۸۳). طبعاً فرزند انسان از همان کودکی توانایی برقراری ارتباط و قابلیت‌های یک زندگی اجتماعی را دارد. در این میان نقش پدر و مادر ‌بسیار حیاتی است و کودک روابط اجتماعی خود را از پدر و مادر می‌آموزد (سیمونس و کونجر[۲]، ۲۰۰۷). موضوع ارتباط والدین و فرزندان سالها نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می آورد. کودک در خانواده پندارهای اولیه در باره جهان و همچنین، شیوه های سخن گفتن و هنجارهای اساسی رفتار را فرا گرفته و نگرشها، اخلاق و روحیات خود را شکل می دهد و به عبارتی اجتماعی می شود (هرگنهان و آلسون[۳]، ۲۰۰۳). هر خانواده شیوه خاصی را تحت عنوان شیوه های فرزندپروری در تربیت فرزندان خویش به کار می گیرد که متأثر از عوامل متفاوتی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است (هاردی[۴] و همکاران، ۱۹۹۳).

 

تحقیقات نشان داده اند که برخی از گرایشهای تربیتی والدین با پیدایش رفتارهای غیرانطباقی کودکان رابطه دارد (وبستر[۵] و دیگران، ۱۹۹۴). شیوه های انضباطی والدین غالباً بر حسب تعامل بین دو بعد رفتاری آنها، در تغییر است. بعد نخست به بررسی رابطه عاطفی با کودک می پردازد و حدود آن از رفتاری پاسخده، پذیرا و کودک محور آغاز می شود و به رفتاری بی توجه و طرد کننده که مرکزیت آن بر نیازها و امیال والدین گذاشته شده است، ختم می شود. بعد دوم، کنترل والدین بر کودک را در بر می گیرد و از رفتاری محدود کننده و مطالبه کننده تا روشی آسان گیر و بی ادعا متغیر است و در آن برای رفتار کودک، محدویتهای مختصری منظور شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 

 

از ترکیب این دو بعد مهم یعنی «پذیرش در برابر طرد شدن» و «سختگیری در برابر آسان گیری» الگوهای قاطع و اطمینان بخش[۶]، خودکامه و مستبد[۷]، و سهل گیر و بی بند و بار [۸] شکل می گیرند. والدینی که به طور مستمر کودکان و نوجوانان خود را مورد حمایت قرار می‌دهند، با آنان گرم و صمیمی هستند و کنترل منطقی و متعادلی را اعمال می‌کنند، در فرزندان خود اشتیاق ابراز رفتارهای اجتماعی قابل ‌قبولی را ایجاد می‌کنند و نیز زمینه مساعدی برای بروز توانایی‌ها و قابلیت‌های کودکان و نوجوانان خود را فراهم می‌آورند. برعکس والدین محدود کننده و طرد کننده، با محدود ساختن شایستگی‌های کودکان خود، آنان را از به تجربه در آوردن توانمندی‌هایشان محروم می‌کنند. با گذشت زمان این گروه از کودکان و نوجوانان، کم کم به این باور می‌رسند که بدون کمک والدین نمی‌توانند با موضوعات و مسائل زندگی به طریق صحیح و مؤثر رو به رو شوند. چنین باوری در آنان احساس ترس و اضطراب را به وجود می‌آورد (فولادی، ۱۳۸۳). پژوهش‌های مک کوبی و مارتین (۱۹۸۳) نشان داده است که پذیرش کودک از جانب والدین و پاسخگو بودن آنها، پیش‌بینی کننده کفایت اجتماعی،‌ پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی کودک در آینده است و فقدان پاسخگویی والدین در برابر کودک، نتایج منفی در رشد آینده او داشته و منجر به کناره‌گیری، پرخاشگری و کمبود توجه در کودک می‌گردد.

 

به منظور پرورش کودک اجتماعی، باید از همان ابتدا به نیازهای او پاسخ داده و برای این منظور، نیازهای اجتماعی او را شناخته و اگر کودکی دارای ناتوانی ذهنی باشد، وظیفه والدین نیز به مراتب سنگین تر خواهد بود. بنابراین یاددهی و اجتماعی کردن چنین فرزندانی با مشکلات ویژه‌ای روبروست که صبر و حوصله بیشتری را لازم دارد. از این رو سبک‌های فرزند پروری برای تربیت این کودکان از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. آموزش روابط سالم و مناسب آنها با جامعه به ویژه خانواده و همسالان و دوست یابی آنها به موفقیت های تحصیلی و به علاوه تغییر دادن نگرش این کودکان نسبت به خود و دیگران، تنها در صورت شناخت دقیق ویژگیهای آنها امکان پذیر است.

 

با توجه به موارد مطرح شده، کودکان آهسته گام در فرایند رشد اجتماعی با دشواری هایی مواجه می باشند (راقبیان، اخوان تفتی و حجازی، ۱۳۹۱). آگاهی نسبت به ویژگیهای این کودکان لزوم انجام این پژوهش را فراهم آورد.

 

۱-۲. بیان مسأله

 

رشد اجتماعی، یکی از جنبه های مهم رشد انسان است. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسانها ضرورت تماس با دیگران و نیز توجه به این جنبه از رشد را به عنوان امری گریزناپذیر جلوه می دهد. اکتساب مهارت های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، کیفیت تعامل های اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روانی فرد به شمار می آید. کسب مهارتهای اجتماعی برای کودکان، بخشی از اجتماعی شدن آنان است. در فرایند اجتماعی شدن، هنجارها، مهارت ها، ارزش ها، نگرش ها و رفتار فرد شکل می گیرد تا به نحو مناسب و مطلوبی، نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند )تئودورو[۹] و همکاران، ۲۰۰۵). اسلامرسکی و دان[۱۰] (۱۹۹۶) اجتماعی شدن را فرایندی می دانند که کودکان را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند، رفتار خود را کنترل و تعامل با دیگران را تنظیم کنند. پارکر و اسلبی[۱۱] (۱۹۸۳؛ به نقل از بهرامگیری،۱۳۸۰) سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت های اجتماعی می دانند. از نظر آنان، مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی معین به گونه ای که در عرف جامعه پذیرفته و ارزشمند باشد.

 

مهارتهای اجتماعی به رفتارهای فراگرفته مطلوبی اشاره دارد که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مطلوبی داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. مهارتهای اجتماعی طیف گسترده ای از رفتارها از قبیل توانایی شروع ارتباط موثر و مناسب با دیگران، ارائه پاسخ های مفید و شایسته، تمایل به رفتارهای سخاوتمندانه، همدلانه و یاری گرانه، پرهیز از تمسخر، قلدری و زورگویی به دیگران را شامل می شود (ماتسون[۱۲] و دیگران، ۲۰۰۰). بررسی های متعدد نشان می دهند که کمبود مهارتهای اجتماعی تأثیر منفی بر کارکرد تحصیلی دانش ­آموزان دارند (ری و الیوت[۱۳]، ۲۰۰۶)، در روابط بین فردی و حوزه های رفتاری- عاطفی مشکل ایجاد می کند (مریل و گیمپل[۱۴]، ۱۹۹۸؛ به نقل از راندی و میشل[۱۵]،۲۰۰۸)، مشکلات یادگیر ی را تشدید می کند، مانع پیشرفت کودک شده و سرانجام منجر به عواقب نامطلوب در دوران تحصیل می گردد. سازگاری دانش ­آموزان را کاهش می دهد (اوا[۱۶]، ۲۰۰۳) و دانش ­آموزان را با ناتوانی در تمامی امور مواجه می کند (هایت و فیلر[۱۷]،۲۰۰۷). همچنین در دانش ­آموزانی که قادر به انجام خواسته های کلاسی نیستند، احساسهای ناخوشایندی از عدم کفایت، اضطراب، کاهش انگیزش و ناسازگاری های رفتاری تولید می کنند (لوین و بارینگر[۱۸] ،۲۰۰۸).

 

با وجود اهمیت فزاینده مهارتهای اجتماعی در رشد و تحول کودکان، فراگیری این مهارت در همه کودکان، به شکل یکسانی صورت نمی گیرد. کودکان آهسته گام اغلب فاقد مهارتهای اجتماعی ضروری برای تعاملات مثبت و هدفمند هستند. این مسأله ممکن است باعث شود این دانش ­آموزان توسط همسالان عادی کمتر مورد پذیرش قرار بگیرند. این دانش ­آموزان نیاز دارند تا مهارتهای اجتماعی را به طور سازمان یافته آموزش ببینند. این مهارتها باید در موقعیت های طبیعی به منظور تسهیل تعمیم دهی به موقعیت های مختلف آموزش داده شوند (گرشام[۱۹]، ۲۰۰۰). خانواده و نهادهای اجتماعی دیگر مانند مدرسه، مهمترین عامل اجتماعی شدن به شمار می آیند که در قالب ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بررسی می شوند (به پژوه و همکاران، ۱۳۸۹).

 

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. فرزند پروری[۲۰] به روشها و رفتارهای ویژه ای گفته می شود که جداگانه یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارند. در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروری، مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است (بامریند[۲۱]،۱۹۹۱). منظور از سبک های فرزند پروری، روش‌هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود بکار می‌گیرند و بیانگر نگرش‌هایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان خویش وضع می‌کنند (لویز و لامب[۲۲]،۲۰۰۳؛ رانک و روبرتس[۲۳]،۲۰۰۳)

 

تحقیقات معاصر در مورد شیوه های فرزندپروری از مطالعات بامریند بر روی کودکان و خانواده های آنان نشأت گرفته است. بامریند با رویکردی تیپ شناختی بر ترکیب اعمال فرزندپروری متفاوت تأکید می کند. تفاوت در ترکیب عناصر اصلی فرزندپروری (مانند گرم بودن، درگیر بودن، درخواست های بالغانه، نظارت و سرپرستی) تغییراتی در چگونگی پاسخ های کودک به تأثیر والدین ایجاد می کند (دارلینگ[۲۴]،۲۰۰۷). شیفر[۲۵] بر اساس مشاهدات تعاملات کودکان ۱ تا ۳ ساله با مادران آنها یک طبقه بندی مبتنی بر دو جنبه رفتار والدینی یعنی آزادی- کنترل (سهل گیری در مقابل سخت گیری) و سردی- گرمی (پذیرش در مقابل طرد شدن) را ارائه کرده و نتیجه گرفته که مادران پذیرنده یا طرد کننده می توانند سخت گیر یا آسان گیر باشند (لایبل[۲۶]،۲۰۰۲).

 

یکی از ناتوانیهای عمده کودکان که استرس زیادی برای والدین ایجاد می کند، وجود کودک آهسته گام است. طبق تعریف، آهسته گام، عبارت است از رشد ناقص ذهن که شخص را در تطابق یا سازش با محیط خود ناتوان می کند؛ به طوری که بدون نظارت و کمک دیگری، قادر به زندگی نیست، (تردگلد[۲۷]، ۲۰۰۰). براساس تحقیقات، در هر جامعه حدود ۱ تا ۳ درصد جمعیت را افراد کم توان ذهنی تشکیل می دهند (سادوک[۲۸]،۲۰۰۳؛ نقل از رستمی، ۱۳۸۸). تولد چنین کودکانی در خانواده، همراه با استرس است. والدین این کودکان، با مسائل زیادی همچون مشکل پذیرش ناتوانی فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی، مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی مواجه هستند (وایتر[۲۹]،۲۰۰۳).

 

مسأله کودکان استثنایی و رسیدگی بیشتر به وضعیت بهداشت روانی آنان و خانواده هایشان، در سالهای اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم، اذهان جهانیان را به خود معطوف کرده است و چندین روز به عنوان روز جهانی بزرگداشت این افراد نامگذاری شده است تا اهمیت آنان در اجتماع مشخص تر شده و به رفع مشکلاتشان کمک شود (یکتاخواه،

 • admin admin
Cryptography Entrepreneurs Centralbanks Symbol
 از کرم گریم سفید کننده صورت چگونه استفاده کنیم
 راهنمای خرید لباس عروس
   

با این حال، بازده استیبل کوین بستگی داردروی سکه انتخابی و نوع سپرده شما.

Mortgagefraud HMTreasury Venturecapital Ethereum MXC 価格 ( MXC ) Contagion PieterWuille Relativevalue What Is a DAO? Gas Price Metatransaction John Adler BitcoinETF Deflation Token Swap 1hr Accounting Token SHIB CAD Requests jackmallers AdairTurner   The MBOX Token SaudiArabia CaitlinLong Winding Down How-to Guides arkinvestmentmanagment Basisrisk Algorithmics FTSE100   JayClayton Raiden Network HI Price ( HI ) Exchanges Mining Rewards BitcoinMiner ConsenSys Ledger ALGO EUR Basistrading Digitalassets International Protiviti Blockchain SpeedyTrial Giá NEM ( XEM ) Composable Token BTC CNY ETH USD IceClearCredit MartyBent BitcoinATM Fueloil DBSBank Crypto Casey Regulation ManGroup Conferences BGCPartners Pricerisk California Mining Rig هدایای تبلیغاتی Tier1capital ETH NZD Metatransaction ErisExchange Swedbank Relativevalue Keylogger   Euroclear Investmentbanks SLP GBP Lido Finance Unchainedcapital Terrorism What Is Web 3.0? SKILL CHF ERC-721 Secure Element LTC ZAR Venture Capital MonetaryPolicy SHIB BCH SouthAfrica

RiskMetrics Recession Investing XMR RUB Cryptoasset GoldmanSachs Relativevalue

SLP PHP Spot Trading

 

FTSERussell

آلیاژ های پلیمری مفهوم اعتماد اجتماعی دعوی تصرف عدوانی مقدار مدعی به افزایش محافظه کاری سود بازارگرایی حقوق موضوعه ایران ارزیابی مالی غیرسندرمی تاپسیس تفکر انتقادی عدم تقارن زمانی سود اسید پاشی حقوق بین الملل محیط زیست چک تضمین شده آموزش گروهی فرهنگ اشتغال بانوان رادیولوژی سیستم دسته‌بند فازی کانون بانکها ضابطان دادگستری کمبود توجه مسئولیت اجتماعی فریقین از هم گسیختگی خانوادگی نشانگان روانشناختی منابع سازمان روان شناسی تمرین مقاومتی جو سازمانی سیاست جنائی تقویت روحیه کارآفرینی تغییر جنسیت بیزین دینامیک چرخش اجباری یاد داری اختلال سلو پروانه کسب چرخه عمر شرکت­ها والدین معتاد شرط صفت مصارف روستایی تجارت الکترونیکی ارزش کالا جنس مخالف عروق کرونری ورشکستگی مالی خلاقیت کارکنان دانش بومی Fair Ness توسعه انسانی معیارهای ریسک نقدینگی توسعه سیاسی برائت از جرایم اراضی بایر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی صادرات مصنوعات بازار‌گرائی دلالت های اخلاق نوسانات سود شرکت ها جبران خسارت ناشی از جرم قاعده احسان جریانات نقدی سب رهبری کشف دانش افزوده اقتصادی نرخ موثر مالیات سند رسمی مالکیت ضریب واکنش سود کیفر حبس رسالت مطبوعات اجتماع مدار هالت وینترز محل سکونت تحقیق رشته کامپیوتر ریزماهواره ادراک زمان مدیریت پروژه قوانین حضانت قوانین فعلی بافت های شهری یکپارچه سازی اعتماد فعل زیانبار تعقیب اثر بخشی مدارس آزادی عمل مدل EFQM تقوای خدمت تحلیل رفتار خرید مشتری رافع وصف متخلفانه AHP- TOPSIS مدت عده طلاق مسئولیت کیفری غذادهی مجدد نیازمندی‌های عملیاتی نادر خاکی جرایم خانوادگی بهره هوشی پرچم رسمی ایران روش TOPSIS عملکرد سازمانهای خصوصی ژن هورمون خالص دارایی منابع زغال سنگ مزایده ژیروسکوپ علل عدم توسعه بیمه های اشخاص صادق هدایت زنان شاغل نظریه عقل عملیات مالی درشت دانه سینمای ایران اسناد خزانه آموزش علمی شیوه های جبران خسارت درآمد کافی خوداتکایی علل سرقت جذب دانش خواص اپتیکی حقوق اشخاص گزینش گری در دین تصمیمگیری تعهدسازمانی رژیم تحریم دادرسی افتراقی ژئوفیزیک مؤلفه های انگیزش تحصیلی کمیسیون نظارت ارشد ها استرس زدایی ریسک های زنجیره سیستمهای چند عامله مدیریت صنعتی پایانه های تحریر ترکه مؤسسات فرهنگی جایگاه بورس کرامت انسانی متغیرهای زیست شناختی کیفر تکمیلی تحلیل پایداری تونل وثیقه های مدنی اوراق بهادار توانمندسازی اقتصادی سیل مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش مدل سروکوال مطالعه تطبیقی حقوق داده کاوی شیوه شناختی- رفتاری خودکنترلی تعیین مجازات سود مشمول مالیات بیوتکنولوژی کشاورزی خودمدیریتی شرکت مختلط سهامی زندگی روستاییان شیلات ایستگاه‌های آتش‌نشانی ویل دعاوی سرمایه شرکت های پذیرفته شده تنش شوری مجرمین خطرناک ملاک تعیین قیمت سازه چوب افزایش بهره‌وری تحقیق رشته مدیریت ارتکاب جـرم اعتبار رشد چند حسگری درآمد اختصاصی بررسی تجربی DEMATEL رشد عملکرد سیستم بانکی سازمان دامپزشکی تحجیر شرایط احساسی تصویر برند حسین کرد سوانح طبیعی بانکداری آنلاین مدیریت کلاس عملکردنواوری تقارن اطلاعاتی توسعه گردشگری شرکت های سهامی عام تفاله انگور مواد اپیوئیدی ارشد نرم افزار مرتع داری قراردادهای بیمه کالای امانی مزیت رقابتی جذب مشتریان حق مرغوبیت سطوح دانشی نوع قلمه استراتژی های بازاریابی فسخ تکرار جرم زندگی کاری شخصیت بزهکار روش بدیعه پردازی ضمان درک رفتارهای شهروندی محصورسازی مستخدم رسمی احیای زمین مدلول عقد قرار موقوفی سیاست تقسیم سود نسبت پرداخت سود حفظ مشتری بازاریابی ارتباطی مدیریت مسکن رویکرد ارتباطی ستیر حکم نهایی مدیریت تجارت عوامل گذار آمیخته سطح بلوغ الکترونیک علوفه‏ ای موانع خلاقیت فردی فرض ثلث ترکه نانو کامپوزیت ها اضطراب سلامت تورم قوانین کیفری مولفه‌های خلاقیت سازگاری عاطفی ارزیابی توانها عزل وکیل تنوع فرهنگی سازمان دولتی دینامیکی دیوان بین المللی بارگیری و تخلیه آموزش مدارا ارشد حقوق انتظارات جنسی ریسک قابل پذیرش وسواس مذهبی سود سهام نقدی بانک مسکن سازمان ذوب آهن اختلال هویت جنسی ارشد کامپیوتر نگرش والدین تلفن همراه سازمانهای ایرانی آدیپوکاین مددکاری فزون‌کنشی بزرگ‌سال BMI افشای اطلاعات مالی دندانپزشکی رفتار مصرف کنندگان اختلافات گروه های تکفیری پروژه های تحقیق ارشد فیزیک تاخیرات پروژه فرصت های کارآفرینانه نسب وارث نقش جنسی تحصیلات کلاسیک سود بازرگانی ارائه مدل عملکرد برند بیوفیزیک ساختار های مالکیت کارخانجات ریسندگی و بافندگی جوجه های نر مدل سازی مدیریت متن کامل کامپیوتر عوارض نوسازی استراتژیهای لان سنجش و آموزش موانع اداری کودکان مبتلا سندرم داون تحلیل رفتار ژئوپولیتیکی رشد اجتماعی بیمه تامین اجتماعی مشکلات تحصیلی حرکت نیترات انعطاف پذیری شناختی روانپزشکی هیدروپونیک مردسالاری مواد مخدر توابع شکافت ورزش شهروندی رضایت جنسی اهدای جنین نکاح منقطع رفتارمسالمت آمیز تدریس اثربخش سودآوری شعب بانک انسان شناسی عدالت توزیعی رتباطات سازمانی عدم قطعیت اطلاعات سرمایه روانشناختی تنگدستی مالی سبک مشارکتی آنالیز اجزای اصلی(PCA)