دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۲-۳-۲-۳- صعودکنندگان                                                                            ۴۲

 

۲-۳-۳- مقایسه ی شیوه ی زندگی تسلیم شوندگان با پناهجویان و صعود کنندگان  ۴۲

 

۲-۳-۳-۱- مقایسه ی کلی                                                                           ۴۲

 

۲-۳-۳-۲- شیوه ی پاسخدهی به تغییر                                                  ۴۶

 

۲-۳-۳-۳- دامنه ی ارتباطات                                                              ۴۶

 

۲-۳-۳-۴- زبان ارتباطی                                                                    ۴۶

 

۲-۳-۳-۵- ظرفیت تحمل سختی                                                                   ۴۷

 

۲-۳-۴- معضل ناملایمات                                                                                      ۴۸

 

۲-۳-۵- درخت موفقیت                                                                                        ۵۱

 

۲-۳-۶- پیشینه ی علمی AQ                                                                                ۵۸

 

۲-۴- درماندگی آموخته شده و افسردگی                                                                    ۵۸

 

۲-۵- افسردگی و AQ                                                                                                  ۶۲

 

۲-۶- موفقیت ، سلامت و خوش بینی                                                                                  ۶۶

 

۲-۷- سرسختی و توانایی تاب آوری در برابر ناملایمات                                                     ۶۹

 

۲-۷-۱- تسلط یا انفعال                                                                                          ۷۰

 

۲-۷-۲- تسلط و سلامتی                                                                                        ۷۰

 

۲-۷-۳- موانع قطعی توانمندی                                                                                 ۷۱

 

۲-۸- چکیده نظریات در خصوص درماندگی آموخته شده  و نظریه سرسختی                           ۷۲

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

۲-۹- تحقیقات مرتبط با AQ                                                                                           ۷۴

 

۲-۹-۱- عملکرد پیشرفت و AQ                                                                    ۷۴

 

۲-۹-۲- مشاغل و AQ                                                                                          ۷۶

 

۲-۱۰- تحقیقات مرتبط با افسردگی در ایران                                                                           ۷۶

 

۲-۱۰-۱- شیوع افسردگی در جامعه ی ایرانی                                                                ۷۶

 

۲-۱۰-۲- افسردگی و جنسیت                                                                                 ۷۹

 

۲-۱۱- نتیجه گیری                                                                                              ۸۱

 

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                                  ۸۳

 

۳-۱- مقدمه                                                                                                      ۸۴

 

۳-۲- طرح کلی پژوهش                                                                                         ۸۴

 

۳-۳- جامعه ی آماری                                                                                           ۸۵

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری                                                                                ۸۶

 

۳-۵- ابزار پژوهش                                                                                                         ۸۸

 

۳-۵-۱- فرم کوتاه پرسشنامه ی افسردگی بک                                            ۸۸

 

۳-۵-۲-روایی و پایایی پرسشنامه ی افسردگی بک                              ۸۹

 

۳-۵-۳- نیمرخ AQ                                                                        ۹۰

 

۳-۵-۴- پایایی                                                                               ۹۱

 

۳-۵-۵- روایی                                                                                ۹۳

 

۳-۵-۶- هنجارها                                                                                      ۹۵

 

۳-۶- شیوه ی اجرای پژوهش                                                                                  ۹۶

 

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                             ۹۷

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                    ۹۸

 

۴-۱- مقدمه                                                                                                                         ۹۹

 

۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی                                                                                    ۹۹

 

۴-۳- بررسی فرضیه ها                                                                                                   ۱۰۱

 

۴-۳-۱- فرضیه ی اول                                                                                           ۱۰۱

 

۴-۳-۲- فرضیه ی دوم                                                                                          ۱۰۴

 

۴-۳-۳- فرضیه ی سوم                                                                                         ۱۰۵

 

۴-۳-۴- فرضیه چهارم                                                                                           ۱۰۶

 

۴-۳-۵- فرضیه پنجم                                                                                            ۱۰۷

 

۴-۴- یافته های جنبی                                                                                                   ۱۰۸

 

۴-۴-۱- مقایسه ی AQ رشته های مختلف                                                                   ۱۰۸

 

۴-۴-۲- مقایسه ی میزان افسردگی رشته های مختلف با یکدیگر                                 ۱۱۲

 

۴-۴-۳- مقایسه ی AQ دختران با پسران                                                          ۱۱۲

 

۴-۴-۴- مقایسه ی دختران با پسران در خرده مقیاس های AQ                                 ۱۱۳

 

۴-۴-۵- مقایسه ی میزان افسردگی پسران با دختران                                              ۱۱۵

 

۴-۴-۶- مقایسه ی AQ مجردین با متأهلین                                                                  ۱۱۷

 

۴-۴-۷- مقایسه ی میزان افسردگی مجردین با متأهلین                                            ۱۱۷

 

۴-۴-۸- مقایسه ی توزیع AQ گروه نمونه با هنجار جهانی                                        ۱۲۰

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                                          ۱۲۲

 

۵-۱- مقدمه                                                                                                                        ۱۲۳

 

۵-۲- خلاصه تحقیق                                                                                                      ۱۲۳

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

۵-۳- نتایج و بحث                                                                                                                  ۱۲۵

 

۵-۳-۱-  بحث و تبیین فرضیه ی اول پژوهش                                                                ۱۲۵              ۵-۳-۲- بحث و تبیین فرضیه ی دوم پژوهش                                                                  ۱۲۸              ۵-۳-۳- بحث و تبیین فرضیه ی سوم پژوهش                                                     ۱۳۰              ۵-۳-۴- بحث و تبیین فرضیه ی چهارم پژوهش                                                         ۱۳۱

 

۵-۳-۵- بحث و تبیین فرضیه ی پنجم پژوهش                                                    ۱۳۳

 

۵-۳-۶- تبیین و بررسی یافته های جنبی                                                          ۱۳۵

 

۵-۳-۶-۱- تفسیر میانگین AQ گروه نمونه بر اساس هنجار                                      ۱۳۵

 

۵-۳-۶-۲- مقایسه ی AQ  و خرده مقیاس های آن با توجه به جنسیت، تاهل، رشته        ۱۳۹

 

۵-۳-۶-۳- شیوع افسردگی در گروه نمونه                                                          ۱۴۱

 

۵-۴- محدودیت ها ی پژوهش                                                                                          ۱۴۳

 

۵-۵- پیشنهادات پژوهش                                                                                                          ۱۴۳

 

منابع و مآخذ                                                                                                                                        ۱۴۶

 

           فهرست منابع فارسی                                                                                             ۱۴۶             فهرست منابع خارجی                                                                                            ۱۵۰

 

چکیده  به زبان انگلیسی                                                                                                  ۱۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                              صفحه

 

جدول (۱-۳) جمعیت آماری به تفکیک رشته و جنسیت                                                   ۸۶

 

جدول (۲-۳) پایایی نیمرخ AQ                                                                                        ۹۱

 

جدول (۳-۳) پایایی نیمرخ AQ در این تحقیق                                                                        ۹۲

 

جدول (۴-۳) همبستگی درونی نیمرخ AQ  در نسخه ی اصلی                                          ۹۳

 

جدول (۵-۳) همبستگی درونی نیمرخ AQ  در پژوهش حاضر                                           ۹۴

 

جدول (۶-۳) نمرات آماری مقیاس AQ در خرده مقیاس ها به تفکیک                                  ۹۵

 

جدول (۱-۴) فراوانی جمعیت نمونه بر اساس جنسیت، رشته ی تحصیلی و وضعیت قبولی  ۱۰۰

 

جدول ( ۲-۴) مقایسه ی AQ  قبولی ها  با مردودی ها                                                    ۱۰۱

 

جدول (۳ -۴) مقایسه ی AQ قبولی ها  با مردودی ها در پایین ترین طبقه ۱۳۳ AQ <   ۱۰۲

 

جدول ( ۴-۴) مقایسه ی AQ قبولی ها  با مردودی ها در بالاترین طبقه ۱۷۷ AQ >                ۱۰۳

 

جدول( ۵-۴) مقایسه ی میانگین افسردگی مردودی ها با قبولی های کنکور سراسری                   ۱۰۴

 

جدول ( ۶-۴) مقایسه ی  AQو خرده مقیاس های آن با نمره ی افسردگی آزمون بک                 ۱۰۵

 

جدول (۷-۴) مقایسه ی  AQو خرده مقیاس های آن با رتبه ی کشوری                                ۱۰۶

 

جدول (۸-۴) رابطه ی بین نمرات حاصل از افسردگی بک و رتبه ی کشوری                            ۱۰۷

 

جدول (۹-۴) مقایسه ی میانگین AQ   در رشته های مختلف                                            ۱۰۸

 

عنوان                                                                                                                                                       صفحه

 

جدول (۱۰-۴) مقایسه ی میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های AQ رشته های مختلف                  ۱۰۹

 

جدول (۱۱-۴) تحلیل واریانس برای مقایسه ی میانگین خرده مقیاس ها در رشته های مختلف                 ۱۱۰

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۱۲-۴) مقایسه ی تفاوت میزان افسردگی در رشته های مختلف                                             ۱۱۲

 

جدول (۱۳-۴) مقایسه ی میانگین AQ در دختران و پسران                                                                  ۱۱۲

 

جدول (۱۴-۴) مقایسه ی میانگین خرده مقیاس های AQ در دختران و پسران                                   ۱۱۳

 

جدول (۱۵-۴) مقایسه ی میزان افسردگی دختران و پسران                                                                    ۱۱۵

 

جدول (۱۶-۴) همبستگی بین زن و مرد در نیمرخ AQ ( هنجار جهانی)                                          ۱۱۶

 

جدول (۱۷-۴) مقایسه ی میانگین AQ مجردین و متاهلین                                                                   ۱۱۷

 

جدول (۱۸-۴) مقایسه ی میزان افسردگی مجردین و متأهلین                                                       ۱۱۷

 

جدول (۱۹-۴) شیوع افسردگی در کل جمعیت نمونه                                                                         ۱۱۸

 

جدول (۲۰-۴) رتبه ی درصدی CORE  و AQ در مقیاس جهانی                                               ۱۱۹

 

جدول (۲۱-۴) هنجار جهانی نیمرخ AQ و خرده مقیاس های CORE                                           ۱۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

 

نمودار (۱-۴) مقایسه ی میانگین گروه نمونه در مقیاس های AQ  و CORE با هنجار جهانی                 ۱۱۱

 

نمودار (۲-۴) مقایسه ی انحراف معیار گروه نمونه مقیاس های AQ وCORE با هنجار جهانی                 ۱۱۱

 

نمودار (۳-۴) مقایسه ی میانگین AQ  و CORE پسران  با هنجار                                               ۱۱۴

 

نمودار (۴-۴) مقایسه ی میانگین AQ  و CORE دختران با هنجار                                              ۱۱۴

  • admin admin