دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
۲۲
تیر

 

 

چکیده :

 جرم سرقت از جمله جرایم مهم علیه اموال و مالکیت اشخاص است که از همان ابتدای پیدایش مفهوم آن مالکیت در میان جوامع بشری مبتلا بوده و معمولا مجازات سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع قبایل و ادیان مختلف علی الخصوص دین اسلام پیش بینی شده است . جرم سرقت به لحاظ وسیله، زمان و کیفیت ارتکاب به اقسام مختلفی قابل تقسیم است، که مهم ترین و خطر ناک ترین آن جرم سرقت مسلحانه می باشد، استفاده از ابزاری به نام سلاح شرط اصلی برای وقوع جرم مزبور محسوب می شود.

در خصوص مبانی جرم انگاری سرقت های مسلحانه باید بگوئیم که، با توجه به این که قوانین جزایی ایران با اقتباس از قوانین جزایی اسلام است فلذا مبنای جرم انگاری بیشتر دفاع از مال و مالکیت اشخاص بوده که نتیجه آن حمایت از نظم عمومی،رعایت عدالت و حمایت از بزه دیده می باشد .با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضروری بنظر می رسد که نسبت به بررسی جرم سرقت مسلحانه در این قانون اقدام شود ، بر اساس ماده 281«قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، که جایگزین ماده 185«قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370، شده است راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند»به نظر می رسد که این ماده شامل کلیه افرادی نیز خواهد شد که در اجرای یک طرح مشترک وهماهنگ در باندهای سرقت، راهزنی و قاچاق مسلحانه شرکت دارند، هر چند که تنها تعدادی از افراد باند در صحنه عملیات دست به سلاح برده باشند.

منظور از سلاح در این ماده نیز، مثل ماده 279 و سایر موادی که در آن ها از سلاح نام برده شده است، سلاح واقعی و نه سلاح تقلبی و بدلی است؛ ولی سرد یا گرم وپر یا خالی بودن آن تفاوتی ایجاد نمی کند.

به طور کلی می توان گفت که در قوانین جزایی ایران سرقت مسلحانه از جرائم علیه اموال و نظم عمومی بوده که در قوانین کیفری ایران در مواد محدود مقرر گردیده اند علاوه برسرقت های مسلحانه که مجازات آن مجازات محارب است قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در مبحث سرقتهای تعزیری در چندین ماده شرایط تحقق و مجازات سارقان مسلح بیان شده است همچنین به صورت پراکنده به تناسب موضوع ماده واحده هایی به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده که در تحقیق حاضر به تفکیک و در حد امکان و توان به آنها پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract :
Robbery by the terms of timing and quality can be divided into different types of offenses , the most important and most dangerous is it armed robbery , use of a tool called weapons is a basic condition for the crime .

The principles of criminalization of armed robberies have to say that , according to the criminal laws of the adoption of Islamic penal laws and therefore the basis for further criminalization of the ownership of property and individuals that support the results of public order , justice and protection of victims is
. According to Islamic penal law reform in 1375 seems to be a step towards investigating armed robbery in the law , according to Article 281 " Islamic Penal Code " , approved in 1392 , which replaced Article 185 " Islamic Penal Code " adopted in 1370 , have been robbers , although the number of bands are used in the treatment arms .In the matter of weapons as well , such as Article 279 and other articles in which it was used weapons , real weapons and not weapons Imitation is fake , but it was hot or cold or empty horse does not make a difference . legislative resolution reached in the present study to be addressed is the extent possible .

 

 

 

  • admin admin