دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی

بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش :

با توجه به نتایج همبستگی، ضریب همبستگی عدالت رویه ای از بالاترین میزان همبستگی برخوردار است و برابر با 426/0 میباشد. سپس عدالت مراوده ای با ضریب 325/0- و سپس عدالت توزیعی با ضریب 319/0- در جهت معکوس با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارند.

خلاصه نتایج وآزمون فرضیات:

طبق مدل برازش شده هریک از فرضیات بصورت زیر استنباط و نتیجه گیری میشود:

نتیجه فرضیه اصلی:

-    بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

برآورد ضرایب مدلسازی معادلات ساختاری بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نشان میدهد که با افزیش یک واحدی عدالت سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی به اندازه  393/0 واحد افزایش مییابد. 

فرضیه های فرعی:

-    بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

برآورد ضرایب مدل نشان میدهد که با افزایش یک واحدی عدالت مراوده ای ، رفتار شهروندی سازمانی به اندازه  180/0 واحد کاهش مییابد. 

-    بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

برآورد ضرایب مدل نشان میدهد که با افزایش یک واحدی عدالت رویه ای ، رفتار شهروندی سازمانی به اندازه  357/0 واحد افزایش مییابد. 

-    بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

برآورد مدل نشان میدهد که با افزیش یک واحدی عدالت توزیعی ، رفتار شهروندی سازمانی به اندازه  325/0 واحد کاهش مییابد. 

-    عدالت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

با توجه به مقدار sig که 0.000 می باشد و میانگین 3.5430 است، لذا رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

-    رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

با توجه به مقدار sig که 0.000 می باشد و میانگین 3.8142 است، لذا عدالت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارد.

5-3-پیشنهادات

جهت ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

- از آنجا که یکی از بیشترین همبستگیهای مطالعه شده عدالت سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی و اجزایش است لذا با توجه به اجزای آن می توان به صورت جزیی تری به تبیین آن پرداخت. برای ایجاد آن کلیه اجزای رفتار شهروندی به صورت زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

- فضیلت شهروندی یکی از اجرای رفتار شهروندی است، لذا با تقویت فضیلت شهروندی در بین آحاد کارکنان می توان به این امر نایل آمد.

- با ایحاد روحیه از خود گذشتگی می توان به ایحاد رفتار شهروندی مطلوب بین کارکنان کمک کرد.  برای ایجاد روحیه از خود گذشتگی، سپردن کارهای گروهی بین کارمندان و عدم مواخذه آنان به صورت فردی تاثیر بسیار مطلوبی خواهد داشت.

- از آنجا که وظیفه شناسی و ادب یکی از اجرای رفتار شهروندی است، با تقویت وظیفه شناسی بین کارکنان می توان به ایحاد رفتار شهروندی مطلوب بین کارکنان کمک کرد.

-  ضمنا این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است. مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد.

- از آنجا که یکی از ویژگی های رفتار سازمانی، وفاداری سازمانی است و این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است، لذا یا ایجاد وفاداری سازمانی می توان به این امر کمک کرد.

همچنین موارد زیر جهت تقویت عدالت سازمانی پیشنهاد می گردد:

باتوجه به نتیجه تحقیق وتایید فرضیه اصلی تحقیق که نشان دهنده  تاثیر معنی دار عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بود لذا پیشنهاد می شود در سازمان تامین اجتماعی جهت ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ارتقاء سطح عدالت سازمانی  توجه وکوشش گردد. بدین منظور باید درک این  که چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان شان  قضاوت می کنند واین که  چطور به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند از طرف مدیران مورد توجه واهتمام قرار بگیرد. دانلود متن کامل پایان نامه ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی

  • admin admin