دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

روش تحقیق در هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، شناختی مبتنی بر روش علمی است. در این فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که در آن نوع تحقیق، جامعه آماری پژوهش (شامل حجم و روش نمونه گیری)، متغیرهای پژوهش (شامل طبقه بندی آنها)، ابزار اندازه گیری (شامل روایی و پایایی آنها)، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۳- روش تحقیق

روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق توصیفی، شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها، توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است (سرمد، بازرگان، حجازی، ۱۳۸۴). از آنجا که در این پژوهش رابطه میان متغیرهای رشد اخلاقی، شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مد نظر است، لذا می توان آن را پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی قلمداد کرد و از آنجایی که تحقیق موجود به توصیف شرایط موجود پرداخته است و در حقیقت می خواهد آنچه هست را مورد بررسی قرار دهد، از نوع تحقیقاتی توصیفی محسوب می شود. همچنین این پژوهش یک پژوهش پیمایشی نیز محسوب می شود زیرا که ویژگی های جامعه آماری درمورد هر یک از متغیرها را مشخص خواهد ساخت. هدف محقق از انجام تحقیقات پیمایشی، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر، محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش کند و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (سیدعباس زاده، ۱۳۸۶). این تحقیق با روشن کردن رابطه مذکور، آگاهی و دانش دانشجویان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت آموزش عالی را نسبت به متغیرها افزایش داده و نهایتا به بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند. بر این اساس، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی محسوب می شود.

۳-۳- نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این تحقیق خوشه ای طبقه ای تصادفی می باشد.

۳-۴- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از اعضای واقعی یا فرضی که محقق علاقه مند به تحقیق در آنهاست و یافته های پژوهش را به آنها تعمیم می دهد (دلاور، ۱۳۸۵). همچنین جامعه آماری را می توان شامل گروهی از افراد دانست که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند و این صفات مورد توجه محقق می باشد. جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را دربر بگیرد (بست، ۱۳۸۱). جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم منطقه هفده شهر تهران محسوب می شوند که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول تحصیل می باشند و تعداد آنان ۳۰۸۰۹ نفر می باشد . با بهره گرفتن از روش نمونه در دسترس، دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) و هنرستان پروین اعتصامی در منطقه هفده شهر تهران انتخاب شد و تعداد ۲۳۰ پرسشنامه در این دبیرستان روی دانش آموزان پایه اول اجرا شد تا پس از ریزش، تعداد ۲۰۰ پرسشنامه باقی بماند.

تعیین حجم نمونه

باید توجه داشت اندازه نمونه به ماهیت پژوهش، ابزار اندازه گیری به کار برده شده و ویژگی جامعه مورد نظر بستگی دارد (دلاور، ۱۳۸۵: ۹۰). تعیین حجم نمونه مورد مطالعه یکی از مسایلی است که تحقیق با آن مواجه می شود. پژوهشگر برای این کار به نمونه یا افرادی نیاز دارد که به طور عملی در پژوهش شرکت دارند و معرف جمعیت بزرگتر هستند. در برآورد حجم نمونه باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
  1. نماینده واقعی بودن
  2. تصادفی بودن (دلاور، ۱۳۸۵: ۹۱).

حداقل حجم نمونه با توجه به جدول جسی مورگان معادل ۱۳۳ نفر برآورد شد. از طرفی با توجه به این که حجم نمونه مطلوب در پژوهشهای همبستگی ۲۰۰ نفر است (پاشا شریفی و شریفی، ۱۳۸۰)، حجم نمونه معادل ۲۰۰ نفر انتخاب شد.

۳-۵- ابزارهای پژوهش:

پرسشنامه رشد اخلاقی DIT

در این تحقیق برای سنجش رشد اخلاقی از آزمون رشد اخلاقی DIT که در سال ۱۹۷۲ توسط رست و همکاران تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده می شود. آزمون DIT برای اندازه گیری رشد قضاوت اخلاقی به کار می رود. آزمون دارای شش قصه اخلاقی و فرم کوتاه آن حاوی سه قصه اخلاقی است که هر کدام از قصه ها، آزمودنی را با تناقض اخلاقی روبرو می کند (رست، ۱۹۷۲). تجزیه و تحلیل جواب های آزمودنی و دلایل انتخاب جواب، جایگاه آزمودنی را در مراحل اخلاقی معین می کند. آزمون را می توان هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی اجرا کرد. برای اجرای فرم کامل آن، یک ساعت وقت کافی است. و فرم کوتاه آن (سه داستان) حدود سی و پنج دقیقه زمان می برد.

نحوه اجرا بدین صورت است که آزمودنی ابتدا یک داستان را می خواند و سپس نظر خود را درباره ۱۲ عبارت که در ارتباط با موضوع داستان بیان شده، برحسب اهمیت بیان می کند. در انتها چهار تا از مهمترین عباراتی را که خوانده، انتخاب و اولویت بندی می کند (رست، ۱۹۸۵ به نقل از کمایی، ۱۳۷۶).

پس از اولویت بندی چهار عبارت مهم از دوازده عبارت مربوط به هر داستان توسط آزمودنی طبق جدول زیر، سطوح مراحل اخلاقی متناظر با هر عبارتی را می یابیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ عبارات دوازدهگانه هر داستان
۵ ۳ ۵ ۱ ۶ M ۴ ۳ M ۲ ۳ ۴ داروسازی
۴ ۵ ۱ ۳ ۴ ۶ ۳ ۵ ۵ ۲ ۴ ۳ تصرف ساختمان
۵ ۵ ۴ ۳ ۴ ۳ M ۶ ۴ ۱ ۴ ۳ زندانی
۵ ۴ ۵ ۴ ۶ ۳ M ۵ ۲ ۱ ۴ ۳ پزشک
۳ ۴ ۳ ۵ ۵ ۵ ۱ ۶ ۲ ۳ ۴ ۴ مکانیک
۳ ۴ ۵ ۵ ۳ ۳ ۵ M ۴ ۲ ۴ ۴ روزنامه نگاری

پس از مشخص شدن مرحله قضاوت اخلاقی متناظر با هر عبارت و بر این اساس که در هر داستان در نهایت ما چهار عبارت اولویت بندی شده داریم، به مرحله ای که توسط آزمودنی به عنوان اولین اولویت انتخاب شده، چهار امتیاز می دهیم، به مرحله ای که اولویت دوم است سه امتیاز می دهیم، به مرحله ای که اولویت سوم را دارد دو امتیاز می دهیم و به مرحله اخلاقی ای که در آخرین اولویت قرار گرفته، یک امتیاز تعلق می گیرد. این امتیازها سپس به جدول زیر منتقل می شود.

جدول نمره گذاری آزمون DIT براساس اولویت های چهارگانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل رشد اخلاقی داستان ها
P M A ۶ ۵ ۴ ۳ ۲
                داروساز
                تصرف ساختمان
                زندانی
                پزشک
                مکانیک
                روزنامه
                نمره کل مرحله

منظور از M سوالاتی است که به دلیل ظاهر جمله، بی انگیزه بودن و ابهام یا بی دقتی آزمودنی جزو اولویت ها قرار گرفته و جمع امتیاز آنها در ۶ داستان (فرم کامل) نباید از هشت بیشتر شود، چرا که در این صورت نتایج حاصله فاقد اعتبار است. A امتیاز مرحله قضاوت اخلاقی است. P نمره رشد اخلاقی (اخلاق اصولی) است که جمع نمره های مراحل ۵ و ۶ قضاوت اخلاقی می باشد.

رست و همکاران (۱۹۷۸، ۱۹۸۶) از طریق گروه ملاک، آزمون DIT را اعتباریابی کردند، جلیلیان (۱۳۷۰) نیز برای اعتباریابی آزمون DIT از روش گروه ملاک استفاده کرد؛ آزمون توانست میان کارگران، مدیران، سرپرستان از لحاظ مراحل ۲، ۳، ۴ و اخلاق اصولی و مرحله ۵ و ۶ رشد قضاوت به طور معناداری با F برابر ۳۹۰/۳۰، ۳/۱۶، ۴/۸۰، ۴/۷ تفاوت قایل شود (نقل از پاشا و گودرزیان، ۱۳۸۷).

داویسون و رابیسون (۱۹۸۷به نقل از پاشا و گودرزیان، ۱۳۸۷) نشان دادند که پایایی نمره های اصول اخلاقی (مراحل ۵ و ۶) آزمون DIT از طریق روش بازآزمایی بالاتر از ۷۰% است و شاخص های آلفای کرونباخ برای همسانی درونی آزمودنی ها نیز بالاتر از ۷۰% است.

در تحقیق پاشا و گودرزیان (۱۳۸۷) ضرایب پایایی آزمون با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ و تصنیف محاسبه شد که به ترتیب برابر با ۷۴/۰ و ۸۲/۰ بود.

پرسشنامه شادکامی آکسفورد:

پرسشنامه شادکامی آکسفورد ابزاری مناسب و یک معیار پیچیده و چند گزینه ای با پایایی و روایی بالا می باشد. پرسشنامه شادکامی آکسفورد در ۱۹۸۹ توسط آرگایل و لو[۱۱۲] تهیه شده و در ۱۹۹۰ منتشر شده است. از آنجا که آزمون افسردگی «بک» یکی از موفق ترین مقیاس های افسردگی است، آرگایل پس از رایزنی با «بک» جملات مقیاس افسردگی او را معکوس کرد. بدین ترتیب ۲۱ ماده تهیه شد و ۱۱ ماده دیگر نیز به آنها افزود تا سایر جنبه های شادکامی را دربر گیرد. سپس بر روی تعدادی از دانشجویان اجرا نمودند و با توجه به روایی صوری پرسش ها و حذف چند ماده، در نهایت فرم نهایی ۲۹ ماده سوالی پرسشنامه آماده گردید.

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

آرگایل و همکاران ضریب آلفای ۹۰/۰ را با ۳۴۷ آزمودنی و فارهنایم و برونیگ[۱۱۳] (۱۹۹۰) آلفای ۸۷/۰ را گزارش کرده اند. فرانسیس (۱۹۹۸) آلفای ۹۳/۰ را در یک بررسی میان فرهنگی در چهار کشور مختلف با ضرایب ۸۹/۰، ۹۰/۰، ۸۹/۰، ۸۹/۰ به دست آورده است. الیانت (۱۹۹۳) ضمن به دست آوردن پایایی آزمون ۸۳/۰ پس از سه هفته دریافت که پایایی بازآزمایی این پرسشنامه از پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس افسردگی نیز بیشتر است (به نقل از مرادبخش، ۱۳۹۲).

پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط علی پور و نوربالا (۱۳۷۸) به فارسی ترجمه شده است و درستی برگردان آن توسط هشت متخصص (روان شناس و روانپزشک) تایید گردیده است، سپس به صورت مقدماتی بر روی تعدادی دانشجو اجرا گردیده و اصلاحاتی بر روی آن انجام گرفته است. همچنین این آزمون توسط محمود گلزاری در سال ۱۳۸۲ به فارسی ترجمه شد و در سال ۸۳ روی ۴۴۶ دانشجوی دختر و پسر اجرا شد با σ=۹۲۹۵ و در تحلیل عاملی، چهار عامل بدست آمد. با اجرای فرم نهایی آزمون، شاخص های آماری از جمله همسانی درونی آزمون و آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید

  • ۹۹/۱۲/۲۱
  • admin admin
Cryptography Entrepreneurs Centralbanks Symbol
 از کرم گریم سفید کننده صورت چگونه استفاده کنیم
 راهنمای خرید لباس عروس
   

با این حال، بازده استیبل کوین بستگی داردروی سکه انتخابی و نوع سپرده شما.

Mortgagefraud HMTreasury Venturecapital Ethereum MXC 価格 ( MXC ) Contagion PieterWuille Relativevalue What Is a DAO? Gas Price Metatransaction John Adler BitcoinETF Deflation Token Swap 1hr Accounting Token SHIB CAD Requests jackmallers AdairTurner   The MBOX Token SaudiArabia CaitlinLong Winding Down How-to Guides arkinvestmentmanagment Basisrisk Algorithmics FTSE100   JayClayton Raiden Network HI Price ( HI ) Exchanges Mining Rewards BitcoinMiner ConsenSys Ledger ALGO EUR Basistrading Digitalassets International Protiviti Blockchain SpeedyTrial Giá NEM ( XEM ) Composable Token BTC CNY ETH USD IceClearCredit MartyBent BitcoinATM Fueloil DBSBank Crypto Casey Regulation ManGroup Conferences BGCPartners Pricerisk California Mining Rig هدایای تبلیغاتی Tier1capital ETH NZD Metatransaction ErisExchange Swedbank Relativevalue Keylogger   Euroclear Investmentbanks SLP GBP Lido Finance Unchainedcapital Terrorism What Is Web 3.0? SKILL CHF ERC-721 Secure Element LTC ZAR Venture Capital MonetaryPolicy SHIB BCH SouthAfrica

RiskMetrics Recession Investing XMR RUB Cryptoasset GoldmanSachs Relativevalue

SLP PHP Spot Trading

 

FTSERussell

آلیاژ های پلیمری مفهوم اعتماد اجتماعی دعوی تصرف عدوانی مقدار مدعی به افزایش محافظه کاری سود بازارگرایی حقوق موضوعه ایران ارزیابی مالی غیرسندرمی تاپسیس تفکر انتقادی عدم تقارن زمانی سود اسید پاشی حقوق بین الملل محیط زیست چک تضمین شده آموزش گروهی فرهنگ اشتغال بانوان رادیولوژی سیستم دسته‌بند فازی کانون بانکها ضابطان دادگستری کمبود توجه مسئولیت اجتماعی فریقین از هم گسیختگی خانوادگی نشانگان روانشناختی منابع سازمان روان شناسی تمرین مقاومتی جو سازمانی سیاست جنائی تقویت روحیه کارآفرینی تغییر جنسیت بیزین دینامیک چرخش اجباری یاد داری اختلال سلو پروانه کسب چرخه عمر شرکت­ها والدین معتاد شرط صفت مصارف روستایی تجارت الکترونیکی ارزش کالا جنس مخالف عروق کرونری ورشکستگی مالی خلاقیت کارکنان دانش بومی Fair Ness توسعه انسانی معیارهای ریسک نقدینگی توسعه سیاسی برائت از جرایم اراضی بایر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی صادرات مصنوعات بازار‌گرائی دلالت های اخلاق نوسانات سود شرکت ها جبران خسارت ناشی از جرم قاعده احسان جریانات نقدی سب رهبری کشف دانش افزوده اقتصادی نرخ موثر مالیات سند رسمی مالکیت ضریب واکنش سود کیفر حبس رسالت مطبوعات اجتماع مدار هالت وینترز محل سکونت تحقیق رشته کامپیوتر ریزماهواره ادراک زمان مدیریت پروژه قوانین حضانت قوانین فعلی بافت های شهری یکپارچه سازی اعتماد فعل زیانبار تعقیب اثر بخشی مدارس آزادی عمل مدل EFQM تقوای خدمت تحلیل رفتار خرید مشتری رافع وصف متخلفانه AHP- TOPSIS مدت عده طلاق مسئولیت کیفری غذادهی مجدد نیازمندی‌های عملیاتی نادر خاکی جرایم خانوادگی بهره هوشی پرچم رسمی ایران روش TOPSIS عملکرد سازمانهای خصوصی ژن هورمون خالص دارایی منابع زغال سنگ مزایده ژیروسکوپ علل عدم توسعه بیمه های اشخاص صادق هدایت زنان شاغل نظریه عقل عملیات مالی درشت دانه سینمای ایران اسناد خزانه آموزش علمی شیوه های جبران خسارت درآمد کافی خوداتکایی علل سرقت جذب دانش خواص اپتیکی حقوق اشخاص گزینش گری در دین تصمیمگیری تعهدسازمانی رژیم تحریم دادرسی افتراقی ژئوفیزیک مؤلفه های انگیزش تحصیلی کمیسیون نظارت ارشد ها استرس زدایی ریسک های زنجیره سیستمهای چند عامله مدیریت صنعتی پایانه های تحریر ترکه مؤسسات فرهنگی جایگاه بورس کرامت انسانی متغیرهای زیست شناختی کیفر تکمیلی تحلیل پایداری تونل وثیقه های مدنی اوراق بهادار توانمندسازی اقتصادی سیل مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش مدل سروکوال مطالعه تطبیقی حقوق داده کاوی شیوه شناختی- رفتاری خودکنترلی تعیین مجازات سود مشمول مالیات بیوتکنولوژی کشاورزی خودمدیریتی شرکت مختلط سهامی زندگی روستاییان شیلات ایستگاه‌های آتش‌نشانی ویل دعاوی سرمایه شرکت های پذیرفته شده تنش شوری مجرمین خطرناک ملاک تعیین قیمت سازه چوب افزایش بهره‌وری تحقیق رشته مدیریت ارتکاب جـرم اعتبار رشد چند حسگری درآمد اختصاصی بررسی تجربی DEMATEL رشد عملکرد سیستم بانکی سازمان دامپزشکی تحجیر شرایط احساسی تصویر برند حسین کرد سوانح طبیعی بانکداری آنلاین مدیریت کلاس عملکردنواوری تقارن اطلاعاتی توسعه گردشگری شرکت های سهامی عام تفاله انگور مواد اپیوئیدی ارشد نرم افزار مرتع داری قراردادهای بیمه کالای امانی مزیت رقابتی جذب مشتریان حق مرغوبیت سطوح دانشی نوع قلمه استراتژی های بازاریابی فسخ تکرار جرم زندگی کاری شخصیت بزهکار روش بدیعه پردازی ضمان درک رفتارهای شهروندی محصورسازی مستخدم رسمی احیای زمین مدلول عقد قرار موقوفی سیاست تقسیم سود نسبت پرداخت سود حفظ مشتری بازاریابی ارتباطی مدیریت مسکن رویکرد ارتباطی ستیر حکم نهایی مدیریت تجارت عوامل گذار آمیخته سطح بلوغ الکترونیک علوفه‏ ای موانع خلاقیت فردی فرض ثلث ترکه نانو کامپوزیت ها اضطراب سلامت تورم قوانین کیفری مولفه‌های خلاقیت سازگاری عاطفی ارزیابی توانها عزل وکیل تنوع فرهنگی سازمان دولتی دینامیکی دیوان بین المللی بارگیری و تخلیه آموزش مدارا ارشد حقوق انتظارات جنسی ریسک قابل پذیرش وسواس مذهبی سود سهام نقدی بانک مسکن سازمان ذوب آهن اختلال هویت جنسی ارشد کامپیوتر نگرش والدین تلفن همراه سازمانهای ایرانی آدیپوکاین مددکاری فزون‌کنشی بزرگ‌سال BMI افشای اطلاعات مالی دندانپزشکی رفتار مصرف کنندگان اختلافات گروه های تکفیری پروژه های تحقیق ارشد فیزیک تاخیرات پروژه فرصت های کارآفرینانه نسب وارث نقش جنسی تحصیلات کلاسیک سود بازرگانی ارائه مدل عملکرد برند بیوفیزیک ساختار های مالکیت کارخانجات ریسندگی و بافندگی جوجه های نر مدل سازی مدیریت متن کامل کامپیوتر عوارض نوسازی استراتژیهای لان سنجش و آموزش موانع اداری کودکان مبتلا سندرم داون تحلیل رفتار ژئوپولیتیکی رشد اجتماعی بیمه تامین اجتماعی مشکلات تحصیلی حرکت نیترات انعطاف پذیری شناختی روانپزشکی هیدروپونیک مردسالاری مواد مخدر توابع شکافت ورزش شهروندی رضایت جنسی اهدای جنین نکاح منقطع رفتارمسالمت آمیز تدریس اثربخش سودآوری شعب بانک انسان شناسی عدالت توزیعی رتباطات سازمانی عدم قطعیت اطلاعات سرمایه روانشناختی تنگدستی مالی سبک مشارکتی آنالیز اجزای اصلی(PCA)