دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

 

 

 

عنوان :

 

بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز

 

 

 

     استاد راهنما:

 

 دکتر منصور شریفی

 

 

 

   استاد مشاور:

 

دکتر نوروز هاشم زهی

 

 

 

رساله کارشناسی ارشد

 

پاییز۱۳۹۱

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فصل اول
مقدمه .۵
بیان مسئله .۸
اهمیت و ضرورت ۱۱
هدف تحقیق۱۳
سئوالات اساسی تحقیق ۱۴
فصل دوم
تعاریف و اصطلاحات۱۶
ادبیات تحقیق ۱۶
تعادل از نگاه سیاسی.۲۱
تعادل از نگاه اجتماعی دینی .۲۲
تعادل فرهنگی در جامعه۲۳
تحقیقات پیشین (داخلی و خارجی) .۲۷
چارچوب نظری.۳۳
برخی نظریات مطرح ۳۴
نتیجه نظریات و ارتباط با موضوع۵۴
عوامل متعادل کننده جامعه .۵۴
سطح خرد.۵۴
سطح کلان.۵۷
فصل سوم
روش گردآوری اطلاعات .۶۲
ابزار گردآوری اطلاعات .۶۴
متعیرها۶۶
روش تحقیق .۶۷
جامعه نمونه .۶۹
روش تحلیل عاملی.۶۹
ارائه مدلهای  نظری و تولید یک مدل بهینه ۷۱
فصل چهارم
یافته ها .۷۵
تحلیل توصیفی داده ها .۸۶
آثار بهم ریختگی تعادل اجتماعی۸۶
شاخص های عدم تعادل۸۷
تحلیل استنباطی داده ها ۸۸
تحلیل نرم افزاری و آماری داده ها.۹۱
 
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل .۱۰۴
روایی اطلاعات تحلیل شده.۱۰۶
برخی یافته ها۱۱۲
بررسی فرضیات.۱۱۵
پیشنهاد ها.۱۱۹
تقدیر و تشکر۱۲۱
موانع تحقیق .۱۲۳
مفاهیم وچکیده انگلیسی۱۲۴
منابع ۱۲۵
جداول و نمودارها.۱۲۷
 
 
 
فصل اول
مقدمه .
بیان مسئله .
اهمیت و ضرورت .
اهداف تحقیق
سئوالات اساسی تحقیق
مقدمه
((ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد))      
صحیفه سجاده ص۱۰۶
تمام جهان هستی در قالب یک نظام کلی از باور اسـت که برای رسیدن به نیازهای فکری این نظام نیاز به تعیین مفاهیمی جهت حفظ وضع موجود یا تغییر وضع موجود در قالب های متفاوت هستیم که تحول اولین نیاز این جامعه است و به عبارتی همان ایجاد حفظ تعادل در بنیان های جامعه می توان ذکر نمود. این مفهوم اساسا جنبه مکانیکی دارد و تا حدی مانند خط کش عمل می کند چرا که حرکت باید پیرامون محور رشد متوازن و متعادل بنیان های هر نظامی صورت پذیرد (توسلی:۱۳۶۹٫ ۲۱۸)
جهان هستی با تغییراتی روبرو است که منجر به تقسیم کار شده و این تقسیم کار پاره ای از تغییرات درونی در داخل ساختار نظامهای ذهنی را بوجود می آورد که با افزایش یا تغییر جمعیت جنبه های تغییر محیطی نیز بر آن تاثیر می گذارد و یک نوع تعادل محیطی هم برای این جمعیت تولید می شود که به عقیده اندیشمندان  دگرگونی و تحول و تعادل جدید در مرحله پیشرفت تاثیر عمیقی بر نهادها و ارزشهای جامعه خواهد گذاشت  .

 

پایان نامه ها

 

«تعادل»، در مفهومی وسیع به وجود نوعی توازن، میان تعدادی از پدیده‌های وابسته به هم دلالت می‌کند. این توازن، ممکن است آشکار و یا صرفاً پنهان و از لحاظ عینی امری واقعی یا تخیلی و نیز،ایستا و یا پویا باشد. جامعه‌ای متعادل است که اگر به صورت مصنوعی در معرض تغییر قرار بگیرد، بی‌درنگ واکنشی روی دهد، که جامعه را به وضع واقعی یعنی وضع عادی آن باز گرداند.از نظر هومستر یک نظام اجتماعی هنگامی در حال تعادل است که وضع عناصری که داخل نظام می‌شوند و روابط متقابل بین آنها به کل گونه‌ای باشد که هر تغییر در نظام، کاهش یابد  از طرفی تعادل، یک مقیاس نظری است و در واقعیت تجربی، هیچ نظام اجتماعی کاملاً متعادل و یکپارچه دیده نمی‌شود بلکه فراز و نشیب های جوامع با هم متفاوت است (باقر ساروخانی۱۳۸۰،۳۵۴)
لزوما تعادل را می توان در دگرگونی های متوالی وسازگاری با نهادهای اجتماعی در جهت وضعیت های نهایی پاره ای تعادل ها در روابط اجتماعی جستجو کرد در این بینش مرحله نهایی تعادل خود در نظام اجتماعی کنش ایجاد می کندکه آن را هدف دار در جهت نزدیکتر شدن به شرایط جدید هدایت می کند و اگر مراحل مختلف تعادل ومرحله نهایی آن مورد تاییداکثریت قرار نگیرد تطور اجتماعی گم می شود وجامعه به سازگاری موقت یا بی هدفی هدایت خواهد شد که این بی هدفی نوعی بی تعادل در اهداف و ساختار کلی نظام اجتماعی را بوجود خواهد آورد (باقر ساروخانی، ۱۳۸۰٫ ۳۵۵)
مسئله تعادل از کنش متقابل بر قالب های ساخت نظام اجتماعی ، فرهنگ ،هنجارها، ‌ارزشها ، طبقه اجتماعی، موقعیت ،پایگاه  شروع می شود که اعمال اجتماعی افراد در پی فشارها یا تغییر رفتار مورد توجه است (توسلی:۱۳۶۹٫ ۲۸۵)
تعادل اجتماعی به عنوان پیش نیاز حرکت جوامع مفید و ضروری به نظر می رسد اما باید این تعادل در حول حفظ ارزشها و تحکیم آن باشد زیرا تغییرات همیشه منجر به پیدایش وضع جدید می شود و سیطره خود را بر محیط افزایش دهند و اساسا انسان با توانایی های خود به کار دسته جمعی و ایجاد تغییر در محیط و ایجاد شرایط جدید دست می زد که این تغییر با آگاهی از شرایط موجود صورت می گیرد .

  • admin admin