دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۲-۱-۶- تقسیم بندی فرسودگی شغلی ۱۷

 

۲-۱-۷- مراحل فرسودگی شغلی ۱۷

 

۲-۱-۸- گروه های در معرض ابتلاء به فرسودگی شغلی ۱۸

 

۲-۱-۹- مشاغل در معرض تهدید. ۱۹

 

۲-۱-۱۰- نظریه های فرسودگی شغلی ۱۹

 

۲-۱-۱۱- فرسودگی شغلی و مدیریت زمان. ۲۰

 

۲-۱-۱۲- روش های پیشگیری و درمان فرسودگی شغلی ۲۰

 

۲-۱-۱۳- سنجش فرسودگی شغلی ۲۱

 

۲-۲- تنیدگی شغلی ۲۲

 

۲-۲-۱- تنیدگی چیست؟. ۲۲

 

۲-۲-۳- نشانگان سازگاری عمومی ۲۳

 

۲-۲-۴- تعاریف. ۲۳

 

۲-۲-۵- تاثیرهای تنیدگی (استرس) ۲۵

 

۲-۲-۶- تنیدگی ناشی از شغل. ۲۶

 

۲-۲-۷- متغیرهای تشدید کننده تنیدگی ۲۷

 

۲-۲-۸- تنیدگی شغلی معلمان. ۲۷

 

۲-۲-۹- منابع شایع تنیدگی در معلمان. ۲۸

 

۲-۲-۱۰- نشانه های رایج تنیدگی ۲۹

 

۲-۲-۱۱- عواملی که موجب تنیدگی شغلی می شوند. ۳۰

 

۲-۲-۱۲- چه چیز آغازگر تنیدگی است؟. ۳۱

 

۲-۳- سرسختی روانشناختی ۳۳

 

۲-۳-۱- تعریف سرسختی روانشناختی ۳۳

 

۲-۳-۲ – مؤلفه های سرسختی روانشناختی ۳۴

 

۲-۳-۳- نظریه های زیربنایی سرسختی روان شناختی ۳۵

 

۲-۳-۴- همبسته های سرسختی روانشناختی ۳۵

 

۲-۳-۵- سرسختی روان شناختی و خود شکوفایی ۳۷

 

۲-۳-۶- ویژگی های افراد سرسخت ۳۷

 

۲-۳-۷-  اهمیت سرسختی روان شناختی ۳۸

 

۲-۴- خودکارآمدی ۳۹

 

۲-۴-۱- تعریف خودکارآمدی ۳۹

 

۲-۴-۲-ابعاد باورهای خودکارآمدی ادراک شده : ۴۰

 

۲-۴-۳- منابع باورهای خودکارآمدی ۴۱

 

۲-۴-۴- ارتقای باورهای خود کارآمدی ۴۲

 

۲-۴-۵- فرایندهای واسطه خودکارآمدی ۴۳

 

۲-۴-۶- باورهای خودکارآمدی از طریق این تعیین کننده های زیر بر رفتار انسان اثر می گذارد : ۴۶

 

۲-۴-۷- کاربرد نظریه خودکارآمدی شغلی در رفتار شغلی ۴۸

 

۲-۴-۸-  بهبود خودکارآمدی ۴۹

 

۲-۵- پیشینه پژوهش. ۴۹

 

۲-۵-۱- پیشینه داخلی : ۴۹

 

۲-۵-۲-پیشینه خارجی ۵۳

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

۱-۳ روش پژوهش :۵۷

 

۲-۳معرفی متغیرها:۵۷

 

۳-۳ جامعه آماری:۵۷

 

۴-۳  نمونه و روش نمونه گیری: ۵۷

 

۳-۵-ابزار پژوهش : ۵۸

 

۳-۶-روش اجرای پژوهش : ۶۱

 

۳-۷-  روش تجربه و تحلیل داده ها: ۶۱

 

 

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

الف) یافته های توصیفی ۶۳

 

ب) یافته های استنباطی .۶۷

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۷۳

 

۵-۲- محدودیت ها ۷۶

 

۵-۳- پیشنهادات ۷۷

 

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۷۷

 

۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی ۷۷

 

فهرست منابع. ۷۸

 

پیوست ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                  شماره صفحه

 

جدول ۲-۱- نشانه های رایج فشار روانی در کار ۳۰

 

جدول ۳-۱- محاسبه آلفای کرونباخ پرسشنامه سرسختی و خرده مقیاس ها به تفکیک جنسیت .۵۹

 

جدول ۳-۲ پایایی مقیاس خودکارآمدی معلم (اسچانن، موران و وولفولک ، ۲۰۰۱) .۶۰

 

جدول۴- ۱- میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها ۶۳

 

جدول۴- ۲- میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی و مولفه های آن در آزمودنی‫ها ۶۳

 

جدول ۴-۳- وضعیت تحصیلات ۶۴

 

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار فرسودگی شغلی و مولفه های آن (مسخ شخصیت،کفایت شخصی،خستگی)در آزمودنی ها ۶۴

 

جدول ۴-۵- میانگین و انحراف معیار تنیدگی شغلی ومولفه های آن( روابط بین فردی ، شرایط فیزیکی و علاقه به کار)درآزمودنی ها ۶۵

 

جدول۴- ۶- وضعیت تاهل. ۶۵

 

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار متغیر سرسختی روانشناختی ومولفه های آن( مبارزه طلبی، تعهد، کنترل) ۶۶

 

جدول ۴- ۸ همبستگی  بین  تنیدگی شغلی و مولفه های آن (روابط بین فردی، شرایط فیزیکی و علاقمندی به کار) با فرسودگی شغلی( مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی) ۶۷

 

جدول ۴-۹  همبستگی بین سر سختی روانشناختی و مولفه های آن (مبارزه طلبی ، تعهد و کنترل) با فرسودگی شغلی( مسخ شخصیت، کفایت اجتماعی، خستگی) ۶۸

 

جدول ۴-۱۰ همبستگی بین خودکارآمدی( درگیر کردن فراگیر، روش های تدریس و مدیریت کلاس)  و فرسودگی شغلی(مسخ شخصیت، کفایت شخصی، خستگی) ۶۹

 

جدول ۴-۱۱ خلاصه نتایج رگرسیون به شیوه همزمان برای بررسی  پیش بینی بینی فرسودگی شغلی توسط متغیرهای استرس شغلی، سرسختی و خودکارآمدی ۷۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۱۲  جدول ضرایب متغیرها ۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  اشکال

 

عنوان                                                                                                                                  شماره صفحه

 

شکل ۲-۱ نشانگان سازگاری عمومی۲۳

 

شکل ۲-۲- مراحل تنیدگی شغلی ۳۱

 

شکل ۲-۳ یک مدل از تنیدگی شغلی معلم ۳۲

 

شکل ۲-۴ مدل برانگیزاننده های شناختی براساس اهداف، انتظارات و اسناد ۴۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه بین تنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در معلمان می باشد.این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر راکلیه معلمان زن آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل می دهد ونمونه شامل ۲۰۰ نفر از معلمان زن پایه ابتدایی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه  می باشد که با بهره گرفتن از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند.پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش عبارتند از:پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش،سرسختی روانشناختی کوباسا،خودکارآمدی معلم اسچانن – موران و استرس شغلی فیلیپ ال-رایس.فرضیه ها با کمک نرم افزارآماری spss و با استفاره از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به صورت همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشانگر این است که با افزایش تنیدگی شغلی،فرسودگی شغلی افزایش یافته و بالعکس و همچنین با افزایش سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی، فرسودگی کاهش یافته و بالعکس.پس می توان چنین نتیجه گرفت که بین هر سه متغیرتنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی و خودکارآمدی با فرسودگی شغلی در معلمان رابطه معنا دار وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی : تنیدگی شغلی،سرسختی روانشناختی،خودکارآمدی،فرسودگی شغلی،معلمان

 

 

 

 

 

فصل یکم:

  • admin admin