دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۲-۳-۱ اصل توحید. ۱۳

 

۲-۳-۲ اصل نبوت. ۱۳

 

۲-۳-۳ اصل معاد. ۱۴

 

۲-۴ دیدگاه های روانشناسان غربی در مورد مذهب. ۱۵

 

۲-۵  مذهب و نوجوانی ۲۱

 

۲-۶ مذهب به عنوان عامل پیشگیری ۲۳

 

۲-۷ ضرورت نگرش مذهبی ۲۴

 

۲-۸ مزایای نگرش مذهبی ۲۵

 

۲-۸-۱ خوش بینی ۲۵

 

۲-۸-۲ توکل ۲۵

 

۲-۸-۳ تسلیم در برابر اراده الهی ۲۷

 

۲-۸-۴ شادکامی ۲۷

 

۲-۹ دین و سلامت روان. ۲۸

 

۲-۱۰ سلامت روان. ۲۹

 

۲-۱۱ مفهوم سلامت روان. ۲۹

 

۲-۱۲ تاریخچه سلامت روان. ۳۱

 

۲-۱۳ اهمیت سلامت روان. ۳۲

 

۲-۱۴ جنبه های مختلف سلامت روان. ۳۲

 

۲-۱۴-۱ بهزیستی روانی ۳۲

 

۲-۱۴-۲ فقدان یک اختلال روانی ۳۴

 

۲-۱۴-۳ ملاحظات فرهنگی و مذهبی ۳۴

 

۲-۱۵ مولفه های مثبت در سلامت روانی ۳۵

 

۲-۱۶ سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. ۳۵

 

۲-۱۷  دین و دین‌داری ۴۷

 

۲-۱۸ تعریف دین ۴۷

 

۲-۱۹ تعهد دینی ۵۰

 

۲-۲۰ بعد اعتقادی ۵۰

 

۲-۲۱ بعد اخلاقی ۵۰

 

۲-۲۲ پیشینه های پژوهشی ۵۱

 

۳-۱طرح پژوهش. ۵۷

 

۳-۲معرفی متغیر ها ۵۷

 

۳-۳ جامعه ی آماری ۵۷

 

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری ۵۷

 

۳-۵ ابزار پژوهش. ۵۷

 

۳-۵-۱ پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ : ۵۷

 

۳-۶ اعتبار و پایایی پرسش نامه. ۵۸

 

۳-۷ اعتبار و پایی ابزار ها : ۵۹

 

۳-۷-۱ شواهد مربوط به اعتبار GHQ 59

 

۳-۸ پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی (گلریز و براهنی، ۱۳۵۳): ۵۹

 

۳-۹  شیوه اجرا ۶۰

 

فصل چهارم. ۶۱

 

تجزیه و تحلیل دادهها ۶۱

 

۴-۱  روش تجزیه‫ و تحلیل داده ها ۶۲

 

۴-۲ یافته های توصیفی ۶۲

 

۴-۳  یافته های استنباطی ۶۳

 

فصل پنجم. ۶۷

 

بحث و نتیجهگیری ۶۷

 

۵-۱ بحث و تفسیر نتایج ۶۸

 

۵-۲ محدودیت های پژوهش. ۷۲

 

۵-۳ پیشنهادات پژوهشی ۷۳

 

منابع. ۷۴

 

ضمائم. ۷۸

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای سلامت روان و مولفه های آن ( اختلال افسردگی، عملکرد اجتماعی، اضطراب و نشان های جسمانی) ۶۲

 

 

 

جدول ۴-۲  میانگین و انحراف معیار متغیر نگرش مذهبی۶۳

 

جدول ۴-۳  ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و سلامت روان دانش ­آموزان.۶۳

 

جدول ۴-۴ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  نشانه های جسمانی دانش ­آموزان.۶۴

 

جدول ۴-۵ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان۶۴

 

جدول ۴-۶ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  اختلال در عملکرد اجتماعی دانش‫آموزان.۶۵

 

جدول ۴-۷ ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و  اختلال در عملکرد افسردگی دانش‫آموزان۶۶

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی دینداری با سلامت روان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش   ۳۶۰نوجـوان دختر که به روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانـش آمـوزان ۱۶ تـا ۱۸  سـاله ی شـهر کرمانشاه انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس سنجش دینداری و سلامت عمومی پاسخ دادند. داده ها به کمک ضـریب همبستگی پیرسون گام به گام تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینـداری و سلامت عمومی روابط منفی و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که بـین مؤلفـه هـای نگرش مذهبی با ، نشانه های جسمانی ، کارکرد اجتماعی ،علائم اضطرابی و علائم افسردگی با مؤلفه های سلامت عمومی  رابطـه ی منفی و معناداری وجود دارد. همبستگی پیرسون گام به گام نشان داد که مؤلفه های نگرش مذهبی ، به ترتیب پیش بینی کننده ی سلامت عمومی می باشند. ارتباط بین مؤلفه های دینداری با مؤلفه های سلامت عمـومی نشانگر تأثیرگذاری دینداری بر جنبه های مختلف سلامت عمومی نوجوانان دارد و دینداری می تواند یک عامـل مهم درشکل گیری سلامت عمومی باشد.

 

کلید واژه: دینداری، نگرش مذهبی ، سلامت روان، نوجوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل یکم

 

مقدمه‫پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

 

مذهب تجلی خواست روحی بشر است و‫نگرش مذهبی نیزشکل دادن وقالب ساختن برای آن حقیقت وتجلی خاطری است که درعمق خاطرات انسان وجود دارد. انسان ممکن نیست

  • admin admin