دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی

رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی طلاب

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۲۱ ب.ظ

فصل دوم ۱۰

 

ادبیات تحقیق ۱۰

 

عزت نفس و تعاریف آن ۱۱

 

اهمیت عزت نفس ۱۶

 

نحوه شکل گیری عزت نفس ۱۹

 

ویژگی ها و نشانه های عزت نفس بالا ۲۲

 

ویژگی ها و نشانه های عزت نفس پایین ۲۴

 

ابعاد عزت نفس ۲۶

 

روش های ایجاد و تقویت عزت نفس ۳۰

 

محبت کردن ۳۰

 

احترام گذاشتن ۳۱

 

استقلال دادن ۳۲

 

همبستگی ۳۳

 

بی همتایی ۳۵

 

ایجاد حس قدرت ۳۷

 

الگوها ۳۹

 

پیشرفت تحصیلی و تعاریف آن ۴۵

 

 

 

اهمیت پیشرفت تحصیلی ۴۷

 

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ۴۹

 

روش های اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۵۱

 

ارزشیابی وابسته به ملاک ۵۱

 

ارزشیابی و ابسته به هنجار ۵۲

 

ارزشیابی از طریق مشاهده ۵۳

 

ارزشیابی از طریق انجام کار ۵۶

 

ارزشیابی آغازین، تکوینی و تراکمی ۵۷

 

ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی ۶۰

 

ارزشیابی از طریق آزمون کتبی ۶۲

 

مدل‌های پیشرفت تحصیلی ۶۳

 

مدل تامسون ۶۳

 

مدل رینالدس و والبرگ ۶۴

 

مدل مینیر ۶۴

 

مدل استیپک ۶۵

 

مدل روبن، مک کوچ و ریس ۶۸

 

مدل ری و الیوت ۷۰

 

مدل نلسن، بنر، نیل و استاج ۷۱

 

مدل فنورال، رومن و کوستاس ۷۱

 

 

 

مدل هالیکاری، نوجی و کومیولینین ۷۲

 

مدل استوپنسکی، رینالد،‌دانیلس، هانیس و پری ۷۳

 

مدل ساولینن، آهونن،‌ آرو، توالوانن و هلوپنن ۷۴

 

مدل رابیلر، دیویس، میلز، مارشال و پیپ ۷۵

 

مدل پامیکلسکی، دیون و بروک ۷۵

 

استفاده از نتایج ارزشیابی برای بهبود طرح آموزشی ۷۷

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نتایج پژوهش های انجام شده ۷۸

 

فصل سوم ۸۹

 

روش تحقیق ۸۹

 

جامعه آماری ۹۰

 

روش نمونه گیری ۹۱

 

حجم نمونه ۹۲

 

ابزار پژوهش ۹۳

 

اعتبار و روایی ۹۵

 

شیوه نمره گذاری ۹۶

 

میزان عزت نفس ۹۷

 

بررسی ابعاد عزت نفس ۹۷

 

روش انجام تحقیق ۹۹

 

روش آماری و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۰

 

 

 

فصل چهارم ۱۰۱

 

تجزیه و تحلیل داده ۱۰۱

 

یافته ها ۱۰۲

 

یافته های توصیفی ۱۰۳

 

پاسخهای نمونه آماری به آزمون عزت نفس به تفکیک درصد ۱۰۳

 

پیشرفت تحصیلی ۱۰۶

 

میانگین، انحراف معیار و وایریانس پاسخهای گزینه ها ۱۰۷

 

نمرات عزت نفس افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۱

 

نمرات عزت نفس عمومی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۳

 

نمرات عزت نفس خانوادگی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۵

 

نمرات عزت نفس اجتماعی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۷

 

نمرات عزت نفس تحصیلی افراد حجم نمونه، فراوانی ها و درصدهای آنها ۱۱۹

 

دامنه تغییرات، میانگین و انحراف معیار معدل، عزت نفس، عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی ۱۲۱

 

واریانس معدل، عزت نفس، عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، تحصیلی ۱۲۳

 

داده های استنباطی ۱۲۶

 

فرضیه اصلی: میزان ضریب همبستگی میان  پیشرفت تحصیلی و عزت نفس ۱۲۶

 

فرضیه فرعی ۱: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس عمومی ۱۲۸

 

 

 

فرضیه فرعی ۲: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس خانوادگی ۱۳۰

 

فرضیه فرعی ۳: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس اجتماعی ۱۳۲

 

فرضیه فرعی ۴: میزان ضریب همبستگی میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تحصیلی ۱۳۴

 

میزان ضریب همبستگی عزت نفس و عزت نفس عمومی و عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی و عزت نفس تحصیلی ۱۳۶

 

فصل پنجم ۱۴۰

 

نتیجه گیری ۱۴۰

 

بحث  و جمع بندی ۱۴۱

 

فرضیه اصلی: همبستگی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی ۱۴۱

 

فرضیه فرعی ۱-  همبستگی بین عزت نفس عمومی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۲

 

فرضیه فرعی ۲- همبستگی بین عزت نفس خانوادگی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۲

 

فرضیه فرعی ۳- همبستگی بین عزت  نفس اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۲

 

فرضیه فرعی ۴- همبستگی بین عزت  نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ۱۴۳

 

فرضیه فرعی ۵- پایین بودن میانگین مربوط  میل به تغییر در خود ۱۴۳

 

فرضیه فرعی ۶- پایین بودن میانگین مربوط به احساس غرور از نتایج تحصیلی ۱۴۴

 

محدودیت ها ۱۴۵

 

۱ محدودیت در منابع و پایان نامه ها ۱۴۵

 

۲ مشکل اولیه در برآورد میزان جمعیت جامعه آماری ۱۴۵

 

۳ مشکلات هماهنگی در برگزاری نظر سنجی ۱۴۶

 

 

 

پیشنهادها ۱۴۷

 

۱ برگزاری تست عزت نفس کوپر اسمیت در گزینش حوزه علمیه ۱۴۷

 

۲ اجرای پژوهش های دوره ای بر روی سطوح عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در پایه های مختلف ۱۴۷

 

فهرست منابع ۱۴۹

 

 

 

فصل اول

 

 کلیات

 

 

 

بیان مسأله

 

همواره و در تمامی نظام های آموزشی، یکی از اهداف مهم و قابل توجه در عرصه تربیت و تحصیل، پیشرفت تحصیلی است؛ یعنی رشد و تناسب آموخته های فرد با توان و استعدادهای بالقوه او.

 

پیشرفت تحصیلی در ابعاد مختلف از عوامل و فاکتورهای متعددی تأثیر می پذیرد؛ از جنبه های وراثتی، فردی، خانوادگی، اجتماعی و مانند آن که هر کدام به فراخور جایگاه خود، تأثیر متفاوتی دارند و بالطبع قابل بررسی و مطالعه هستند.

 

حوزه علمیه نیز به عنوان یک نظام آموزشی ممتاز و بسیار متفاوت با الگوهای کلاسیک و رسمی آموزشی در سطح جهان و با قدمتی بیش از هزار سال، از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی با وجود اختلافات عدیده ای که در میان ارکان، روشها و همچنین الگوهای آموزشی و تربیتی نظام حوزه علمیه و سایر نظام های آموزشی و تربیتی موجود است، با این حال از یک سری اصول کلی و یکسان با آنها تبعیت می کند.

 

 در میان عوامل مختلف مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، جایگاه عزت نفس در ابعاد مختلف عمومی، اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی قابل توجه و بررسی و از این رو به دغدغه اصلی این پژوهش بدل گشته است و عمده بحث و پرسش در اینجا مطرح می گردد که چه رابطه ای میان عزت نفس طلاب حوزه علمیه قم و پیشرفت تحصیلی آنها وجود دارد؟ بالطبع پاسخ های بدست آمده از رهگذر این پژوهش، مدیران و صاحب نظران تربیتی حوزه را تا حدودی به نقاط قوت و ضعف ساختار آموزشی حوزه های علمیه رهنمون خواهد ساخت. در این میان استفاده از الگوهای تعیین کننده میزان عزت نفس همچون پرسشنامه های معتبر، در این عرصه نقش ویژه ای خواهند داشت. پرسشنامه کوپر اسمیت، یکی از این الگوهای معتبر و آزموده شده در این عرصه است که قابلیت های خود را در عرصه ها و سطوح مختلف به خوبی نشان داده است و قابل اعتماد و اتکا می باشد.

 

پژوهش ذیل در پی بررسی این سؤال اصلی است که آیا میان عزت نفس طلاب حوزه علمیه قم و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

در کنار این سؤال اصلی، سؤالات فرعی نیز خود را می نمایانند؛ همچون اینکه آیا میان ابعاد عزت نفس (همچون عزت نفس عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی) طلاب حوزه علمیه قم و پیشرفت تحصیلی آنان نیز رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق

 

با توجه به اختصاصی بودن بحث و پژوهش به حوزه های علمیه و همچنین عملکرد تحصیلی طلاب حوزه های علمیه، پس از پیگیری های صورت گرفته نتایج حاصل شده حاکی از عدم وجود پژوهشی مستقل در این حوزه می باشد شاید از همین منظر پژوهش حاضر نو و دارای اهمیت باشد که تا پیش از این مورد توجه و آزمون قرار نگرفته است. با این حال به نظر می رسید مناسب باشد تجربیات و پیشینه های مشابه در سایر نظام های آموزش مد نظر قرار گیرد تا نتایج آنها به طور اجمالی مد نظر باشد و طبیعتاً نظام آموزشی حوزه های علمیه جزئی از چارچوب نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و همسو با سیاست های کلان آن خواهد بود. از این رو مروری بر سایر پژوهشهای صورت گرفت در این عرصه خواهیم داشت:

 

 

 

 

 

 

 

  1. کوپر اسمیت در یک پژوهش مربوط به تاثیر عزت نفس بر موفقیت تحصیلی ۱۰۲ دانش آموز کلاس پنجم دبستان به این نتیجه رسیده است که میان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. [ کوپر اسمیت ۱۹۶۷]
  2. موریس نشان می دهد که عزت نفس با اعتبار دریافت شده از نمره های یک آزمون خودتأییدی و همچنین میانگین کل نمرات نیمسال به طور مثبت ارتباط دارد[موریس ۱۹۹۳]
  3. لئون داری و همکارانش طی یک پژوهش، ارتباط بین تصویر از خود، عملکرد تحصیلی، انگیزش، عزت نفس و اصرار در کار را بررسی نمودند. آنان مشاهده کردند که عملکرد تحصیلی برای آزمودنی هایی که تصاویر روشن و واقع بینانه از آینده خودشان دارند، بهتر بوده است. همچنین آزمودنی هایی که عزت نفس بیشتری داشته اند، در کارها بیشتر اصرار می ورزیدند و انگیزه بیشتری داشتند.[لئون داری و همکاران ۱۹۹۸]
  4. پورشافعی نیز پس از اجرای پژوهش در بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان قائن به این نتیجه رسید که بین میزان عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان همبستگی معنی داری وجود دارد.[پورشافعی ۱۳۷۰]
  5. همچنین ترخان این نتیجه را تبیین نمود که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان تیزهوش، از عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان عادی بالاتر است.[ترخان ۱۳۷۲]
  6. علاوه، حسینی نسب پس از بررسی رابط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی مراکز تربیت معلم تبریز به این نتیجه رسیده است که بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم رابطه معنی داری وجود دارد[حسینی نسب و همکاران ۱۳۸۱]
  7. مهدی میرزایی علویچه و همکارانش نیز در مقایسه عزت نفس، منبع کنترل و رابطه آنها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد دریافتند که اکثریت دانشجویان دارای عزت نفس بالا، دارای معدل بالایی هستند[میرزایی علویچه و همکاران ۱۳۹۱]

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

“عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شود” [مک کی و فتینگ ۱۳۸۷: ۱] از اینرو داشتن عزت نفس برای یک زندگی موفقیت آمیز لازم است.

 

بی گمان نقش عزت نفس در نظام آموزشی حوزه علمیه و موفقیت تحصیلی، نقشی خاص و بی‌بدیل است. یک طلبه در روند تحصیلی خود همواره شرایط مختلف و متفاوتی را

  • admin admin