دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۲-۹- نظریه­ های روابط بین افراد. ۲۲

 

۲-۱۰- صمیمیت. ۲۵

 

۲-۱۱- روابط صمیمی. ۲۶

 

۲-۱۲- باورهای غیر منطقی ۲۷

 

۲-۱۳- پیشینه پژوهشی ۳۹

 

۲-۱۴- جمع بندی. ۴۳

 

فصل سوم: روش بررسی ۴۵

 

۳-۱- مقدمه ۴۶

 

عنوان صفحه

 

۳-۲- روش تحقیق ۴۶

 

۳-۳- جامعه. ۴۶

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری. ۴۶

 

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها. ۴۷

 

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات. ۴۸

 

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۹

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق ۵۰

 

۴-۱- مقدمه ۵۱

 

۴-۲- یافته های جمعیت شناسی. ۵۱

 

۴-۳- یافته های توصیفی ۵۵

 

۴-۴- یافته های استنباطی. ۵۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۶۳

 

۵-۱- مقدمه ۶۴

 

۵-۲- تحلیل یافته های استنباطی. ۶۴

 

۵-۳- محدودیت های پژوهش. ۶۹

 

۵-۴- پیشنهادها ۶۹

 

فهرست منابع ۷۱

 

پیوست ها. ۷۹

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان صفحه

 

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی وضعیت باروری زنان بارور و نابارور. ۵۱

 

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی وضعیت سنی در زنان بارور و نابارور ۵۲

 

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی در زنان بارور و نابارور ۵۳

 

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی وضعیت شغلی در زنان بارور و نابارور ۵۴

 

جدول ۴-۵- میانگین و انحراف معیار دلزدگی زناشویی در زنان بارور و نابارور. ۵۵

 

جدول ۴-۶- میانگین و انحراف معیار روابط صمیمی با همسر در زنان بارور و نابارور ۵۶

 

جدول ۴-۷- میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی در زنان بارور و نابارور. ۵۷

 

جدول ۴-۸- نتایج آزمون باکس در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمرات

 

دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی ۵۸

 

جدول ۴-۹- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمرات

 

دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی ۵۸

 

جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری بر روی نمرات دلزدگی

 

زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی در دو گروه زنان بارور و نابارور ۵۹

 

جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) برای مقایسه تفاضل نمرات

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی در دو گروه زنان بارور و

 

نابارور ۵۹

 

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمره

 

دلزدگی زناشویی. ۶۰

 

جدول ۴-۱۳- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری(آنوا) برای مقایسه تفاضل نمره

 

دلزدگی زناشویی در دو گروه زنان بارور و نابارور. ۶۰

 

جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمره

 

روابط صمیمی با همسر. ۶۱

 

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری(آنوا) برای مقایسه تفاضل نمره روابط

 

صمیمی با همسر در دو گروه زنان بارور و نابارور. ۶۱

 

جدول ۴-۱۶- نتایج آزمون لوین در مورد پیش­فرض­ تساوی واریانس­های دو گروه در نمره

 

باورهای غیرمنطقی ۶۲

 

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری(آنوا) برای مقایسه تفاضل نمره باورهای

 

غیرمنطقی در دو گروه زنان بارور و نابارور. ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

 

نمودار۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت باروری در زنان بارور و نابارور. ۵۱

 

نمودار۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت سنی در زنان بارور و نابارور. ۵۲

 

نمودار۴-۳: توزیع فراوانی تحصیلات در زنان بارور و نابارور. ۵۳

 

نمودار۴-۴: توزیع فراوانی وضعیت شغلی در زنان بارور و نابارور. ۵۴

 

نمودار ۴-۵: نمودار میانگین دلزدگی زناشویی در زنان بارور و نابارور ۵۵

 

نمودار ۴-۶: نمودار میانگین روابط صمیمی با همسر در زنان بارور و نابارور ۵۶

 

نمودار ۴-۷: نمودار میانگین باورهای غیرمنطقی در زنان بارور و نابارور. ۵۷

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

هدف این پژوهش مقایسه دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی در زنان نابارور و بارور بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان نابارور و بارور شهر رشت در سال ۱۳۹۳ بود. نمونه پژوهش شامل ۵۰ زن نابارور بود که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری در دسترس و ۵۰ نفر از زنان بارور بود که به شیوه همتاسازی بر اساس سن و تحصیلات انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه ­های دلزدگی زناشویی، صمیمیت زناشویی و آزمون باورهای غیر منطقی استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه از زنان نابارور و بارور در دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و باورهای غیرمنطقی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمرات زنان نابارور در دلزدگی زناشویی و باورهای غیرمنطقی بیشتر از زنان بارور بود. همچنین میانگین نمرات زنان بارور در روابط صمیمی با همسر بیشتر از زنان نابارور بود. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی زنان نابارور در بر دارد.

 

کلیدواژه ها: دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر، باورهای غیرمنطقی، ناباروری، زنان

  • admin admin