دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۲-۱-۱- مقدمه: ۲۱

 

۲-۱-۲- اساس زیستی نظریه دلبستگی: ۲۲

 

۲-۵- ارزیابی دلبستگی و انواع آن: ۳۰

 

۲-۷- ساختارهای مغزی و عملکردهای روانی: ۳۵

 

۲-۸- اختلال های دلبستگی : ۳۷

 

۲-۹- دلبستگی غیر ایمن و آسیب شناسی روانی : ۳۸

 

۲-۱۰- پژوهش‌های هارلو: ۳۹

 

۲-۱۱-دلبستگی در بزرگسالی: ۴۰

 

۲-۱۲- دلبستگی، تنظیم هیجانات و سلامت روانی کودک: ۴۱

 

۲-۱۳- هیجان: ۴۲

 

۲-۱۳-۱- تعریف هیجان: ۴۲

 

۲-۱۳-۲- اجزا و تاریخچه هیجان: ۴۴

 

۲-۱۳-۳- نظریه‌های هیجان: ۴۵

 

۲-۱۳-۴- وظایف هیجان‌ها: ۴۷

 

۲-۱۵- خلاصه فصل: ۵۷

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

۳-۱- جامعه آماری : ۶۵

 

۳-۱-۱- روش برآورد حجم نمونه : ۶۵

 

۳-۱-۲- روش نمونه گیری : ۶۵

 

۳-۲- ابزار پژوهش : ۶۶

 

۳-۲-۱-پرسشنامه سنجش دلبستگی کولینز و رید : ۶۶

 

۳-۲-۴- نمره گذاری : ۶۷

 

۳-۳- پایایی:۶۷

 

۳-۴- پرسشنامه کنترل هیجان گروس و جان. ۷۰

 

۳-۴-۱-روش نمره گذاری: ۷۰

 

۳-۵- پایایی: .۷۱

 

فصل چهارم: توصیف تحلیل داده ها

 

۴-۱- مقدمه: ۷۴

 

۴-۲- آمار توصیفی. ۷۴

 

فرضیه اول پژوهش: ۸۳

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱- مقدمه.۸۸

 

۵-۱ خلاصه یافته ها ۸۸

 

فرضیه اول :.۸۸

 

۲-۵ – بحث وتفسیر یافته ها : ۹۰

 

 

 

۵-۴- پیشنهادها ۹۴

 

۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهشی. ۹۴

 

منابع و مأخذ:. ۹۸

 

منابع فارسی­.  ۹۸

 

منابع انگلیسی: ۱۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                      صفحه

 

جدول (۱-۴) – توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیتومتغیرگروه.۷۴

 

جدول (۲-۴) – آماره های  توصیفی گروه نمونه به تفکیک گروه بهزیستی و عادل۷۵

 

جدول (۳-۴) – آماره های  توصیفی گروه نمونه به تفکیک۷۶

 

جدول (۴-۴) – نتایج آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال بودن بر اساس گروه عادی وبهزیستی۷۷

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۵-۴) – نتایج آزمون شاپیرو ویلکز برای بررسی نرمال بودن بر اساس جنسیت۷۸

 

جدول (۶-۴) – نتایج آزمون لوین برای بررسی یکسان بودن واریانس متغیرها در بین گروه ها..۷۹

 

جدول ۷-۴: نتایج آزمون باکس برای بررسی یکسانی ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در بین گروه ها۷۹

 

جدول ۸-۴: نتایج آزمونهای چند متغیری در خصوص اثر عامل گروه، جنسیت و  تعامل آنها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته۸۰

 

جدول ۹-۴: نتایج تحلیل واریانس در خصوص اثر عامل گروه در پنج متغیر وابسته۸۱

 

جدول ۱۰-۴: میانگینهای ساده دو گروه در پنج متغیر وابسته.۸۲

 

جدول ۱۱-۴: فراوانی و درصد سبکهای دلبتسگی در دو گروه.۸۴

 

جدول نظریات دلبستگی.۸۷

 

جدول پیشینه دلبستگی.۵۸

 

جدول نظریه های کنترل هیجانی۶۱

 

جدول پیشینه پژوهش کنترل هیجان۶۲

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها

 

نمودار ۱-۴: مقایسه میانگین­های نوجوانان عادی و بهزیستی در سه خرده مقیاس دلبستگی۸۳

 

نمودار ۲-۴: مقایسه میانگین­های نوجوانان عادی و بهزیستی در سه خرده مقیاس دلبستگی۸۴

 

نمودار ۳-۴: درصد انواع سبکهای دلبستگی در هر یک از دو گروه۸۵

 

نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین­های نوجوانان عادی و بهزیستی در دو خرده مقیاس کنترل هیجان۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

 

هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی و دشواری در کنترل هیجانی در دو گروه از نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی و ساکن در خانواده بود. روش پژوهش حاضر عِلّی مقایسه ای – پس رویدادی بود. جامعه آماری دربرگیرنده نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی شهر تهران و نوجوانان ساکن در خانواده منطقه ۱۱ و۱۲ شهر تهران در سال ۱۳۹۳  بود . نمونه آماری تحقیق دربرگیرنده ۸۷ نوجوان ساکن مراکز بهزیستی ، و ۱۰۱ نوجوان ساکن در خانواده بود. که به شیوه تصادفی  انتخاب شدند. گروه های نمونه با تکمیل  پرسشنامه سنجش دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه کنترل هیجانی گراس وجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.  نتایج نشان داد که میان سبک های دلبستگی نوجوانان ساکن مراکز بهزیستی و نوجوانان ساکن در خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد و بین میانگین دو گروه در تمام خرده مقیاسهای دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد (۰.۰۵>p). به بیان دقیقتر در متغیر نزدیک بودن و وابستگی میانگین نمره های نوجوانان ساکن در خانواد و در متغیر

  • admin admin