دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی

۱-۱۱ روش تحقیق ۱۲

 

۱-۱۲ پیشینه تحقیق .۱۳

 

۱-۱۲-۱. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۴

 

۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۱۶

 

۱-۱۳. تعریف واژه های کلیدی .۱۸

 

۱-۱۳-۱. کیفیت خدمات .۱۸

 

۱-۱۳-۲ رضایت مشتری .۱۸

 

۱-۱۳-۳ وفاداری مشتری ۱۸

 

۱-۱۳-۴ تصویر ذهنی ۱۹

 

۱-۱۳-۵ تکمیل فرش ۱۹

 

۱-۱۳-۶ سرعت انجام خدمات .۱۹

 

۱-۱۳-۷ امانت داری .۱۹

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

بخش اول: مبانی نظری مشتری و وفاداری

 

۲-۱-۱ مقدمه .۲۰

 

۲-۱-۲ فلسفه مشتری گرایی . .۲۲

 

۲-۱-۳ مشتری کیست .۲۴

 

۲-۱-۴ ارزش مشتری ۲۵

 

۲-۱-۵ وفاداری مشتری .۲۷

 

۲-۱-۶ رویکرد وفاداری ۲۹

 

۲-۱-۷ تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی .۳۱

 

۲-۱-۸ رضایت مندی مشتری .۳۱

 

۲-۱-۹ راه های جلب رضایت مشتریان وفادار ۳۲

 

۲-۱-۱۰ پیامدهای رضایت مشتری .۳۲

 

۲-۱-۱۱ رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری .۳۳

 

۲-۱-۱۲ کیفیت خدمات ۳۴

 

۲-۱-۱۳ ضرورت توجه به کیفیت خدمات .۳۷

 

۲-۱-۱۴  تصویر ذهنی ۳۸

 

۲-۱-۱۵ عوامل موثر بر درک و برداشت مشتریان .۳۹

 

۲-۱-۱۵-۱ صافی های علمی (فیزیکی) ۳۹

 

۲-۱-۱۵-۲ صافی های روان شناختی .۴۰

 

۲-۱-۱۵-۳ تصویر .۴۰

 

۲-۱-۱۶ امانت داری .۴۰

 

۲-۱-۱۷ سرعت انجام خدمات .۴۳

 

۲-۱-۱۷-۱ سرعت در تصمیم گیری .۴۴

 

۲-۱-۱۷-۲ سرعت در طراحی ۴۴

 

۲-۱-۱۷-۳ سرعت در برنامه ریزی .۴۴

 

۲-۱-۱۷-۴ سرعت در تولید .۴۵

 

۲-۱-۱۷-۵ سرعت در بازاریابی ۴۵

 

۲-۱-۱۷-۶ سرعت در تحویل کالا.۴۵

 

۲-۱-۱۷-۷ سرعت مناسب در توزیع کالا .۴۵

 

۲-۱-۱۷-۸ سرعت در ارائه خدمات پس از فروش ۴۶

 

۲-۱-۱۷-۹ سرعت در تغییر ۴۶

 

۲-۱-۱۷-۱۰ سرعت در فناوری تولید و اطلاعات ۴۷

 

بخش دوم: چشم اندازی به تکمیل فرش

 

۲-۲-۱ تعریف تکیل فرش ۴۸

 

۲-۲-۲ اهمیت تکمیل فرش ۴۸

 

۲-۲-۳ مراحل تکمیل فرش ۴۸

 

۲-۲-۳-۱ تقسیم بندی بافت ها .۴۹

 

۲-۲-۴ عملیات پشت پاک کنی .۵۰

 

۲-۲-۴-۱ سرطاقه دوزی .۵۰

 

۲-۲-۴-۲ دستگاه پشت پاک کنی ۵۱

 

۲-۲-۵ دستگاه تمیز کن رایینگ ۵۲

 

۲-۲-۶ شیرینگ .۵۲

 

۲-۲-۷ آهار فرش ماشینی .۵۵

 

۲-۲-۷-۱ قسمت آهار زنی .۵۶

 

۲-۲-۸ ریشه و زیگزاگ ۵۹

 

۲-۲-۸-۱ عملیات زیگزاگ دوزی و حاشیه دوزی .۵۹

 

۲-۲-۸-۲ عملیات ریشه دوزی .۵۹

 

۲-۲-۹ کنترل نهایی فرش ۶۰

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه .۶۲

 

۳-۲روش تحقیق ۶۳

 

۳-۳ متغیرهای تحقیق ۶۳

 

۳-۴ جامعه آماری ۶۴

 

۳-۵ روش نمونه گیری ۶۴

 

۳-۶ حجم نمونه ۶۵

 

۳-۷ روش گردآوری داده ۶۶

 

۳-۷-۱ روش کتابخانه ای ۶۶

 

۳-۷-۲ روش میدانی ۶۶

 

۳-۷-۳ روش پرسش نامه . ۶۶

 

۳-۸ ابزار گردآوری داده ها ۶۶

 

۳-۸-۱ پرسشنامه .۶۷

 

۳-۹ مقیاس و طیف اندازه گیری .۶۸

 

۳-۱۰ روایی و پایایی ابزار سنجش ۶۸

 

۳-۱۰-۱ ابزار روایی ۶۸

 

۳-۱۰-۲ پایایی ۶۹

 

۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ مقدمه  ۷۱

 

بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها

 

۴-۲ بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی عمومی پاسخ دهندگان۷۲

 

۴-۲-۱ سن ۷۲

 

۴-۲-۲ میزان تحصیلات ۷۳

 

۴-۲-۳ رشته تحصیلی .۷۳

 

۴-۲-۴ سابقه کار افراد .۷۴

 

۴-۲-۵ مدت فعالیت شرکت .۷۴

 

۴-۲-۶ سمت و مسئولیت پاسخ دهندگان .۷۵

 

۴-۲-۷ نوع بافت فرش شرکت ها .۷۵

 

۴-۲-۸ سابقه کار با تکمیل ۷۶

 

۴-۲-۹ استاندارد ۷۶

 

۴-۳ بررسی سئوالات پرسش نامه بر اساس پاسخ مشتریان .۷۷

 

۴-۳-۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۱ .۷۷

 

۴-۳-۲  بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۲ .۷۷

 

۴-۳-۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۳ .۷۸

 

۴-۳-۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۴ .۷۸

 

۴-۳-۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۵ .۷۹

 

۴-۳-۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۶ .۷۹

 

۴-۳-۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱ .۸۱

 

۴-۳-۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۲ .۸۱

 

۴-۳-۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۳ .۸۲

 

۴-۳-۱۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۴ ۸۲

 

۴-۳-۱۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت۵ ۸۳

 

۴-۳-۱۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۶ ۸۳

 

۴-۳-۱۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۷ ۸۴

 

۴-۳-۱۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۸ ۸۴

 

۴-۳-۱۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۹ ۸۵

 

۴-۳-۱۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۰ ۸۵

 

۴-۳-۱۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۱ ۸۶

 

۴-۳-۱۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۲ ۸۶

 

۴-۳-۱۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۳ ۸۷

 

۴-۳-۲۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۴ ۸۷

 

۴-۳-۲۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۵ ۸۸

 

۴-۳-۲۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۶ ۸۸

 

۴-۳-۲۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۷ ۸۹

 

۴-۳-۲۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص سرعت ۱ .۹۱

 

۴-۳-۲۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص سرعت ۲ .۹۱

 

۴-۳-۲۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۱ ۹۲

 

۴-۳-۲۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۲ ۹۳

 

۴-۳-۲۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۳ ۹۳

 

۴-۳-۲۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۴ ۹۴

 

۴-۳-۳۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۵ ۹۴

 

۴-۳-۳۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۱ .۹۶

 

۴-۳-۳۲  بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۲ ۹۶

 

۴-۳-۳۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۳ .۹۷

 

ب) تحلیل استنباطی داده ها

 

۴-۴ نتایج آزمون  t مستقل ۱۰۰

 

۴-۴-۱ نتایج آزمون t مستقل در مورد تصویر ذهنی .۱۰۰

 

۴-۴-۲ نتایج آزمون t مستقل در مورد کیفیت .۱۰۰

 

۴-۴-۳ نتایج آزمون t مستقل در مورد سرعت ۱۰۱

 

۴-۴-۴ نتایج آزمون t مستقل در مورد امانتداری۱۰۱

 

۴-۴-۵ نتایج آزمون t مستقل در مورد قیمت۱۰۲

 

۴-۵ خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن .۱۰۲

 

۴-۵-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد تصویر ذهنی .۱۰۲

 

۴-۵-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد کیفیت .۱۰۳

 

۴-۵-۳ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد سرعت ۱۰۳

 

۴-۵-۴ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد امانتداری .۱۰۴

 

۴-۵-۵ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد قیمت ۱۰۴

 

۴-۶ نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت ترتیب عوامل موثر بر وفاداری مشتری .۱۰۵

 

۴-۷ بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک بر عوامل تحقیق با بهره گرفتن از آزمون کروسکال والیس ۱۰۶

 

۴-۷-۱ تاثیر سن.۱۰۶

 

۴-۷-۲ تاثیر سابقه کار .۱۰۷

  • admin admin