دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی

۱-۷- تعاریف عملیاتی و مفهومی‌واژه‌ها. ۱۲

 

۱- ۸- خلاصه. ۱۳

 

فصل دوم :ادبیات پژوهش

 

مقدمه. ۱۶

 

۲-۱- بخش اول: مفاهیم مشتری، بازاریابی و وفاداری مشتری  ۱۷

 

۲-۱-۱- مشتری. ۱۷

 

۲-۱-۱-۱ مشتری مداری. ۱۷

 

۲-۱-۱-۲- انتظارات مشتری. ۱۸

 

۲-۱-۲- خدمات. ۱۹

 

۲-۱-۲-۱- تفاوت‌های خدمات با کالا. ۲۰

 

۲-۱-۳-بازاریابی. ۲۱

 

الف: نیازها و خواسته‌ها. ۲۲

 

ب: مبـادلـه. ۲۲

 

۲-۱-۴- بازاریابی داخلی. ۲۳

 

۲-۱-۴-۱- بازاریابی داخلی در بیمه. ۲۴

 

۲-۱-۴-۲-گامهای بازاریابی داخلی. ۲۵

 

۲-۱-۵- پیدایش آمیخته بازاریابی. ۲۶

 

۲-۱-۵-۱-  آمیخته بازاریابی p4. 26

 

الف) محصول. ۲۷

 

ج) مکان. ۲۷

 

د) ترفیع. ۲۸

 

۲-۱-۶- الگوی c4 بازاریابی. ۲۸

 

۲-۱-۷-  اﻟﮕﻮی ﻣﺪیریت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت. ۳۱

 

۲-۱-۷-۱- اﺟﺰای ﻣﺤﺼﻮل. ۳۱

 

۲-۱-۷-۲- ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن. ۳۲

 

۲-۱-۷-۳- ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ۳۲

 

۲-۱-۷-۴- ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ. ۳۲

 

۲-۱-۷-۵- ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮی. ۳۳

 

۲-۱-۷-۶- ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ۳۳

 

۲-۱-۷-۷- ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت. ۳۴

 

۲-۱-۷-۸- ﺑﻬﺮه وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ. ۳۴

 

۲-۱-۸-۱ وفاداری دربیمه. ۳۷

 

۲-۱-۸-۲- توالی عوامل وفاداری مشتری. ۴۰

 

۲-۲- بخش دوم: چارچوب نظری تحقیق. ۴۱

 

۲-۲-۱- عدالت در خدمات. ۴۱

 

۲-۲-۲- کیفیت خدمات. ۴۲

 

۲-۲-۲-۱- اهمیت و نقش کیفیت خدمات. ۴۵

 

۲-۲-۲-۲- ابعاد کیفیت خدمات. ۴۶

 

۲-۲-۳ دوستی تجاری و تأثیر آن بر اعتماد و رضایت مشتریان. ۴۸

 

۲-۲-۴- اعتماد. ۴۹

 

۲-۲-۴-۱- تعاریف اعتماد. ۴۹

 

۲-۲-۴-۲- شیوه‌های اعتماد سازی. ۵۳

 

۲-۲-۴-۳-  رابطه اعتماد با رضایت. ۵۴

 

۲-۲-۵-۲- تأثیر رضایت مندی بر وفاداری خدمات. ۵۸

 

۲-۲-۶- قیمت‌های رقابتی. ۵۹

 

۲-۳- بخش سوم: تحقیقات و تاریخچه موضوع پژوهش  ۶۱

 

۲-۳-۱-تحقیقات داخلی. ۶۱

 

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی. ۶۳

 

۲-۴-۲- خلاصه فصل. ۶۵

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

مقدمه. ۶۷

 

۳-۱ مدل مفهومی‌پژوهش. ۶۸

 

۳-۲ متغیرهای پژوهش. ۶۹

 

۳-۳ نوع و روش پژوهش. ۶۹

 

۳-۴ جامعه آماری. ۷۰

 

۳-۵ شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. ۷۰

 

۳-۶ روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها. ۷۰

 

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۲

 

۳-۷-۱ روایی. ۷۲

 

۳-۷-۲ پایایی. ۷۲

 

۳-۸ روش های آماری و روش تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش  ۷۳

 

۳-۸-۱ آمار توصیفی. ۷۳

 

۴-۸-۲ آمار استنباطی. ۷۳

 

خلاصه. ۷۴

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

مقدمه. ۷۶

 

۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی. .

 

۴-۲ تجزیه و تحلیل مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش  ۷۹

 

۴-۲-۱ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S) و همبستگی پیرسون. ۷۹

 

۴-۲-۲ بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش. ۸۰

 

۴-۲-۳ تحلیل مسیر قسمت‌های مختلف مدل پژوهش. ۸۱

 

الف- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری رفتار. ۸۱

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ب- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری نیت. ۸۲

 

ج- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری شناختی. ۸۳

 

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی. ۸۴

 

ح- مدل تحلیل مسیر برای رضایتمندی . ۸۵

 

ت- مدل تحلیل مسیر برای اعتماد. ۸۶

 

ث- مدل تحلیل مسیر برای کیفیت خدمات. ۸۷

 

پ- مدل تحلیل مسیر برای دوستی تجاری. ۸۸

 

۴-۲-۴ آزمون فرضیه‌های مدل. ۸۸

 

فرضیه فرعی ۱-۱. ۸۹

 

فرضیه فرعی ۱-۲. ۸۹

 

کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد ۸۹

 

فرضیه فرعی ۱-۳. ۸۹

 

عدالت خدمات بر اعتماد مشتریان تأثیر دارد ۸۹

 

فرضیه فرعی ۱-۴. ۹۰

 

فرضیه فرعی ۱-۵. ۹۰

 

عدالت خدمات بر دوستی تجاری ایجاد شده ما بین مشتریان و کارکنان تأثیر دارد ۹۰

 

فرضیه فرعی ۱-۶. ۹۰

 

دوستی تجاری بر رضایتمندی مشتریان تأثیر دارد ۹۰

 

فرضیه اصلی۱. ۹۰

 

عدالت خدمات بر رضایتمندی مشتری تأثیر دارد ۹۰

 

فرضیه اصلی۲. ۹۲

 

رضایتمندی مشتری بر وفاداری شناختی آنان تأثیر دارد ۹۲

 

فرضیه اصلی۳. ۹۳

 

قیمت‌های رقابتی مشتریان بر وفاداری شناختی آنان تأثیر دارد.  ۹۳

 

فرضیه اصلی۴. ۹۳

 

وفاداری شناختی مشتریان بر وفاداری نیت آنان تأثیر دارد ۹۳

 

فرضیه اصلی۵. ۹۴

 

وفاداری نیت مشتریان بر وفاداری رفتار آنان تأثیر دارد ۹۴

 

مدل کلی پژوهش. ۹۴

 

۴-۳ یافته‌های جانبی پژوهش. ۹۵

 

۴-۳-۱ تعیین سطح متغیرهای پژوهش. ۹۵

 

۴-۳-۲ بررسی ارتباط ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با متغیرهای پژوهش  ۹۶

 

الف) بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با جنسیت مشتریان. ۹۷

 

ج) بررسی رابطه متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات مشتریان. ۹۹

 

خلاصه فصل. ۱۰۰

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۰۱

 

مقدمه. ۱۰۲

 

۵-۱ خلاصه پژوهش. ۱۰۲

 

۵-۲ نتیجه گیری و بحث. ۱۰۳

 

۵-۲-۱ نتیجه گیری بر اساس فرضیه‌های پژوهش. ۱۰۳

 

فرضیه فرعی ۱-۱. ۱۰۳

 

فرضیه فرعی ۱-۲. ۱۰۴

 

فرضیه فرعی ۱-۳. ۱۰۵

 

فرضیه فرعی ۱-۴. ۱۰۵

 

فرضیه فرعی ۱-۵. ۱۰۶

 

فرضیه فرعی ۱-۶. ۱۰۶

 

فرضیه اصلی۱. ۱۰۷

 

فرضیه اصلی۲. ۱۰۸

 

فرضیه اصلی۳. ۱۰۹

 

فرضیه اصلی۴. ۱۰۹

 

فرضیه اصلی۵. ۱۱۰

 

۵-۲-۲ نتیجه گیری بر اساس یافته‌های جانبی پژوهش. ۱۱۰

 

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش. ۱۱۱

 

۵-۴ پیشنهادات پژوهش. ۱۱۲

 

۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی. ۱۱۲

 

۵-۴-۲ پیشنهادهایی به موازات پژوهش. ۱۱۴

 

۵-۴-۳ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۱۱۴

 

خلاصه. ۱۱۵

 

پیوست‌ها. ۱۱۶

 

الف- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری رفتار. ۱۱۷

 

ب- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری نیت. ۱۱۸

 

ج- مدل تحلیل مسیر برای وفاداری شناختی. ۱۱۹

 

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی. ۱۲۰

 

چ- مدل تحلیل مسیر برای قیمت‌های رقابتی. ۱۲۱

 

ح- مدل تحلیل مسیر برای رضایتمندی. ۱۲۱

 

ث- مدل تحلیل مسیر برای کیفیت خدمات. ۱۲۲

 

ح- مدل تحلیل مسیر برای اعتماد. ۱۲۳

 

پ- مدل تحلیل مسیر برای دوستی تجاری. ۱۲۳

  • admin admin