دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

شهرستان ممسنی، …

استاد راهنما

 

دکتر احمد رضا خسروی

 

شهریور ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
هدف اصلی از این تحقیق، بررسی و ثبت تنوع گیاهی و زیستگاهی  موجود در منطقه ممسنی واقع در شمال غرب استان فارس است که در طول شرقی’َ۳۰ ْ۵۱ و عرضَ شمالی ‘۵ ْ۳۰ قرار گرفته است. در مجموع ۳۹۵ نمونه، متعلق به ۶۹ تیره، ۱۷۲ جنس و ۲۲۵ گونه جمع آوری، شناسایی و در هرباریوم دانشگاه شیراز بایگانی شدند. گیاهان دو لپه با ۵۷ تیره، ۱۴۲ جنس و ۱۸۷ گونه متنوع ترین گروه و پس از آن تک لپه ای ها با ۸ تیره، ۲۵ جنس و۳۴ گونه قرار دارند. نهانزادان آوندی با ۳ تیره، ۳ جنس و ۳ گونه و بازدانگان با ۱ تیره، ۱جنس و ۱ گونه در منطقه حضور دارند. غنی ترین تیره ها از نظر تعداد گونه به ترتیب Asteraceae (42 گونه)،  Fabaceae( 23 گونه) و Poaceae (13 گونه) می­باشند. متنوع ترین جنس های موجود در پوشش گیاهی منطقه Convolvulus L.، Plantago L. و Trifolium L.  هر کدام با ۵ گونه و Allium L. با ۴ گونه است. از نظر کورولوژی بیشتر گیاهان به ناحیه ایران- تورانی تعلق دارند. از لحاظ شکل زیستی، تروفیت ها شکل زیستی  غالب را در منطقه تشکیل می­ دهند. بر اساس سیستم EUNIS هفت زیستگاه اصلی در منطقه وجود دارد که در بردارنده: ۱- علفزار ۲- بوته‌زار ۳-درختچه‌زار ۴- درخت زار ۵- مناطق کم‌پوشش یا بی‌پوشش با بستر سنگی و صخره‌ای ۶- آب‌های سطحی درون سرزمینی ۷- زیستگاه‌های کشت شده زراعی، باغبانی یا مسکونی می­باشد. از عوامل اکولوژیکی که بر روی پراکنش گیاهان در زیستگاه های مختلف تاثیر به سزایی داشته است می­توان به عوامل اقلیمی و توپوگرافیکی و زیستی اشاره کرد.
 
کلمات کلیدی: ممسنی، شکل زیستی، فلورستیک، زیستگاه
فهرست مطالب
                                               
 
عنوان                                                                                                               صفحه
مقدمه. ۲
 کلیات   ۲
۱-۲-  ویژگی های سرزمین ایران  ۳
۱-۳- تاریخچه مطالعات فلورستیکی در ایران  ۴
۱-۳-۱- تاریخچه مطالعات فلورستیکی ایران: ۵
۱-۳-۳ منابع شناسایی فلور ایران: ۱۰
۱-۴- نواحی فلورستیکی ایران  ۱۱
۱-۵- توپوگرافی استان فارس   ۱۲
۱-۶- اقلیم شهرستان ممسنی  ۱۴
۱-۶-۱- دما ۱۶
۱-۶-۲- بارندگی  ۱۷
۱-۶-۳- رطوبت نسبی  ۱۸
۱-۶-۴- خاک   ۱۹
۱-۱۰- جغرافیا و زمین ریخت شناسى  ۲۰
زمین شناسی استان فارس ۲۱
۱-۱۱-۱- زمین شناسی عمومی ممسنی  ۲۲
۱-۱۱-۲- چینه نگاری ممسنی  ۲۲
۱-۱۱-۳- رسوبات جوان گستره نورآباد ۲۶
۱-۱۲- اهداف و ضرورت انجام پروژه ۲۷
مواد و روش ها ۲۹
۲-۱- مطالعات صحرایی  ۲۹
۲-۲- مطالعات آزمایشگاهی  ۳۰
نتایج. ۳۳
۳-۱- نتایج  ۳۳
۳-۲- پوشش گیاهی منطقه: ۴۲
بحث ۴۷
۴-۱- عوامل انتشار گونه ها در منطقه مورد مطالعه  ۴۸
۴-۱-۱- اقلیم  ۴۸
۴-۱-۲- توپوگرافی  ۵۱
۴-۱-۳- عوامل زیستی  ۵۸
۴-۲- فیتو جغرافی  ۶۱
۴-۳-۱- ناحیه ایران و تورانی  ۶۱
۴-۳- عناصر انحصاری  ۶۲
۴-۴- پیشنهادات پزوهشی آینده ۶۴
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فهرست منابع
الف: منابع فارسی.   ۶۵
ب: منابع انگیسی    ۶۸
           پیوست    
پیوست جدول۱۷۱
پیوست جدول۲٫۸۶
تصاویری از برخی زیستگاه های موجود در منطه مورد مطالعه ۹۳
فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                                                                                                               صفحه      
 
جدول۳-۱: تعداد تیره، جنس و گونه مربوط به هر کدام از گروه های گیاهی.۳۳
جدول ۳-۲: لیست غنی ترین تیره های گیاهان آوندی۳۵
جدول ۳-۳: لیست غنی ترین جنس های گیاهان آوندی۳۶
جدول۳-۴: لیست تعدادی از گیاهان دارویی منطقه.۳۷
جدول ۳-۵: تعدادی از گیاهان منطقه که دارای پتانسیل زینتی شدن هستند۳۸
جدول ۳-۶: گونه های بومی ایران در منطقه۳۸
جدول ۳-۷: لیست علف های هرز منطقه.۳۹
جدول ۳-۸: گونه های فراوان منطقه۴۰
 
فهرست شکل ها
 
 
عنوان                                                                                            صفحه
 
شکل ۱-۱: نقشه نواحی فلورستیکی ایران.۱۱
شکل ۱-۲: نقشه موقعیت منطقه موردمطالعه۱۲
شکل۱-۳: نقشه اقلیم استانفارس۱۵
شکل۱-۴ دمای حداکثر مطلق بلند مدت استان فارس.۱۶
شکل۱-۵: دمای حداقل مطلق بلند مدت استان فارس.۱۶
جدول۱-۶: میانگین دمای حداکثر بلند مدت استان فارس۱۷
شکل۱-۷: بارندگی بلند مدت استان فارس۱۷
شکل۱-۸:  بارندگی بلند مدت فصل زمستان استانفارس۱۸
شکل۱-۹: رطوبت نسبی بلند مدت فصل زمستان استانفارس۱۸
شکل۳-۱: نمایش سهم هر یک از گروه های گیاهی در پوشش منطقه بر حسبدرصد۳۴
 

 
عنوان                                                                                                                      صفحه
شکل۳-۲: سهم غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه (بر حسب درصد)۳۵
شکل۳-۳: تعداد گونه ها وجنس های غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه.۳۶
شکل ۳-۴: نمودار میزان گلدهی گیاهان منطقه در فصول مختلف سال های جمع آوری گیاه۴۱
شکل ۴-۱: نمایش جوامع اصلی پوشش گیاهی در منطقه با توجه به ارتفاع.۵۴
شکل ۵-۱: تصاویری از برخی از زیستگاه های موجود در منطقه.۹۳
شکل۵-۲: مقایسه اثر شیب بر روی پوشش گیاهی منطقه۹۴
شکل۵-۳: تصاویری از تخریب های انسانی در منطقه مورد مطالعه.۹۵
فهرست نشانه‌های اختصاری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تروفیت Th
فانروفیت Ph
کریپتوفیت Cr
کامفیت Ch
همی کریپتوفیت He
اروپا – سیبری Euro – Sib
ایران – آناتولی Ir – An
ایران – تورانی Ir – Tur
بومزاد end
جهان وطن Cos
چند منطقه‌ای Pl
زراعی Cult
صحرا – عربستان Sah – Arab
گرمسیری Trop
مدیترانه‌ای Medit
نوبوسندی Nobo – Sind
هیمالیا Hima
شیب جنوب شرقی SE
شیب جنوب غربی SW
شیب جنوبی S
شیب شرقی E
شیب شمال شرقی NE
شیب شمال غربی NW
شیب شمالی N
شیب غربی W

 

کلیات

 

 

  • admin admin