استاد راهنما:

دکتر رضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر رضا هاشمی

دی ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

 

چکیده…………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………1

فصل اول:کلیات پژوهش

 • . مقدمه…….……………. ………………………………………………………………………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………..3
 • . بیان مسئله……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………….……………………………..4
 • . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………5
  • . وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
 • . فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
 • . قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
  • . قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..…..……………………..7

1-5-2. قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….7

 • . قلمرو مکانی……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..………………………………..7
 • . مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
 • . تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………….. ……………………………………………………………………….……………………………9

1-7-1. تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 9

1-7-1-1 . فرهنگ محلی…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………....………………….9

1-7-1-2 . ارزش ادراک شده………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………. 9

1-7-1-3 . رضایتمندی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….9

1-7-2 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………….……..……………………………………………… 10

1-7-2-1 . فرهنگ محلی………………………………………..…….……………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………..10

1-7-2-2. ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………… …………………...……………….…….………………………… 10

1-7-2-3. رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………..…..……………………….. 10

 

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

 

2-1. مقدمه……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1 . رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..13

2-2-2 . ارزش ادراک شده…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..14

2-2-2-1 . مدل ابعاد کلیدی ارزش (شس)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-3 . فرهنگ محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….18

2-2-3-1. فرهنگ…………………….……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………20

2-2-3-1-1. ویژگی های فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 20

2-2-3-1-2 . اجزای فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………… 20

2-2-3-1-3 . رویکردهای اتیک و امیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-3-2 . بازارهای محلی…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 23

2-2-3-2-1 . عناصر اصلی اجتماع محلی………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 24

2-2-4 . شهرستان صومعه سرا…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………….26

2-3 . پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………..27

2-3-1. پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..27

2-3-2 . پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………30

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….33

3-2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………33

3-3. جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………….33

3-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………33

3-5. ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها……………………………………………………………….………………………………………………………………………34

3-6 . روایی و پایایی ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..35

3-6-1. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….35

3-6-2. پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………35

3-7. روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..36

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 . مقدمه.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………38

4-2 . تجزیه و تحلیل آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

4-2-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….39

4-2-2 . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2-3. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………….. 41

4-2-4. آمارهای توصیفی متغیر وابسته رضایتمندی مشتری………………………………………………………………………………………………………..42

4-2-5. آمارهای توصیفی متغیر مستقل فرهنگ محلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-2-6 آمارهای توصیفی متغیر مستقل ارزش درک شده…………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-3 . نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4-3-1. تحلیل عاملی تائیدی متغیر های مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………... 45

4-3-1-1. تحلیل عاملی تائیدی متغیر های فرهنگ محلی و ارزش درک شده در حالت استاندارد. 46

4-3-1-2. تحلیل عاملی تائیدی متغیر های فرهنگ محلی و ارزش درک شده در حالت معناداری. 47

4-3-1-3. بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر )تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………. 48

4-3-1-4 . بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر )تحقیق در حالت معناداری ………………………………………………………..49

4-4. بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

5-2. نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………55

5-3. موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

پیوست (الف) خروجی نرم افزار SPSS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

پیوست (ب) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 2-1. رابطه ارزش ادراک شده مشتری ورضایتمندی……………………………………………………………………………………………………………………….21

جدول 3-1. جامعه آماری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

جدول 3-2. ارتباط سوالات با هر یک از متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………………. 39

جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………………………………………………41

جدول 4-4. آمارهای توصیفی رضایتمندی مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 4-5. آمارهای توصیفی فرهنگ محلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول 4-6. آمارهای توصیفی ارزش درک شده……………………………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 4-7. ضرایب همبستگی پیرسون متغیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده………………………………………………. 50

جدول 4-8. ضرایب همبستگی پیرسون متغیر ارزش درک شده و رضایتمندی……………………………………………………. 51

جدول 4-9. ضرایب همبستگی پیرسون متغیر فرهنگ محلی و رضایتمندی…………………………………………………………….. 52

جدول 4-10.ضریب رگرسیون چند گانه ارزش درک شده و فرهنگ محلی با رضایتمندی مشتری 53

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

 

(4-1) متغیر رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

(4-2)  متغیر  فرهنگ محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

(4-3) متغیر ارزش درک شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                    صفحه

 

(1-1)مدل مفهومی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………… 39

(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………………………. 40

(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی …………………………………………………………41

(4-4) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مستقل در حالت استاندارد ……………………………………………….. 46

(4-5) تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مستقل در حالت معناداری ………………………………………………….47

(4-6) تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد ……………………………………………………….. 48

(4-7) تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت  معناداری  ………………………………………………………49

 

چکیده

 رشد و توسعه اقتصاد روستایی بعنوان یکی از اجزائ مهم اقتصادی در تمامی کشورما مورد توجه است. بالطبع یکی از راههای توسعه اقتصاد روستایی توجه به بازارهای روستایی و مشتریان آنها است که می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ناخالص داخلی ، افزایش در سرانه در آمد خانوارهای روستایی را نیز بهمراه داشته باشد . رسیدن به این مهم  مستلزم انجام پژوهش و تحقیقات مرتبط با بازارهای محلی بصورت علمی است .در این بین  تنوع و گوناگونی فرهنگی در میان مردم کشور  به لحاظ وجود اقلیمهای متفاوت ، نقش تاثیر گذاری را در این تحقیقات دارد لذا در این پژوهش که با عنوان مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان بازارهای محلی (مطالعه موردی:یکشنبه بازار صومعه سرا) است ، به بررسی فرهنگ محلی و ارزش درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتریان بازارهای محلی پرداخته شد ، که در این راستا تعداد 4 فرضیه نیز شکل گرفت . نتایج این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نوع داده ها توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نظر بوسیله پرسشنامه ی توزیع شده در بین مشتریان یکشنبه بازار صومعه سرا جمع آوری گردید.حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی (جدول مورگان) تعداد 381 نمونه محاسبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های  SPSS و LISREL  انجام گرفت ،بطوریکه نتایج آن با استخراج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت اثبات روابط بین متغیرها به  اثبات تمامی فرضیه ها بشرح ذیل، منتج گردید :1- فرهنگ محلی بر ارزش درک شده مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنی داری دارد 2- ارزش­ درک شده مشتری بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.3- فرهنگ محلی بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.4- فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان در بازار محلی تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی:فرهنگ محلی ،ارزش درک شده،رضایتمندی مشتری، بازار محلی ، مشتریان یکشنبه بازار محلی صومعه سرا

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

سازمان‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای محیط ایجادشده‌اند. یکی ازمهم­ترین عوامل محیطی، مشتری است. اگرسازمان­ها بتوانند رضایت مشتریان راتامین، حفظ و یا افزایش دهند، به همان میزان موفق خواهند بود. ازاین رو سازمان‌های پیشرو ومتعالی همیشه به دنبال کسب اطمینان از رضایت مشتریان هستند(وایک[1]،1996). درسال­های اخیر امکان تولید انبوه زمینه افزایش عرضه نسبت به تقاضارا فراهم کرده است، برای تولیدکنندگان چاره‌ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است. درهر گوشه ازجهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی، فضای انحصاری را درهم می‌شکند، نگرش مشتری مداری وکسب رضایت مشتری، قانون کسب و کارتلقی شده وعدم رضایت این قانون سبب حذف از صحنه بازار است. بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت می‌گوید: ناراضی‌ترین مشتریان، مهمترین منبع عبرت ویادگیری برای سازمان‌ها هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشتریان ناراضی درانتقال احساس خود به دیگران فعال‌تر و موفق‌تر عمل می ‌کنند(شایگینگ[2]،2011). رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری ازسازمان‌ها ست ودرتحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان ، وفاداری، تکرار خرید و افزایش سودآوری سازمان‌ها اشاره شده است (فرناندز گنزالس و پرادو[3]، 2007). در روندهای کسب وکار جدید، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می‌دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان‌، در گرو جلب رضایت مشتریان است(مهرداد علپور و همکاران[4]،2011).


 

1-2 .بیان مسأله پژوهش

دراقتصاد جهانی، مشتریان بقای شرکت­ها را رقم می­زنند. شرکت­ها دیگر به انتظارات مشتریانشان بی تفاوت نیستندو تقریبا همه فعالیت­های خودرا متوجه رضایتمندی مشتری می­کنند چراکه تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. رضایت مشتری یکی از پایه­ای ترین مفاهیم ارزیابی است که درخیلی از کسب وکارها دنبال می­شود. توسعه رویکردی که در آن مشتری به عنوان یک دارایی ضروری شرکت به حساب آورده شود، نمایانگر وقوع انقلابی در بازاریابی است. چنین رویکردی منجر به برخورد متفاوت با طبقه‌های گوناگون مشتریان از نظر سطح سودآوری بلند مدت آن­ها برای شرکت خواهد شد. این رویکرد تنها مختصّ بازاریابی انبوه نیست بلکه بازاریابی شخصی را که از ویژگی‌های بازاریابی رابطه‌مند است نیزدر بر می­گیرد. امروزه، مشتریان در ادبیّات علمی بعنوان یک دارایی برای شرکت محسوب می‌شوند. رضایت مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی موسسه است. مشتریان دائمی در برابر مواجهه با این اشتباهات اغماض بیشتری دارند، زیرا بدلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک سازمان را به راحتی نادیده می­گیرند و با بروز  هر گونه اشتباهات غیر عمدی به سمت رقبا نمی­روند. بنابراین عجیب نیست جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان­ها و موسسات شده­است، چون این امر ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری، سهم بازار و منافع سازمان دارد . تحقیقات نشان می­دهد ارزش مادام العمر یک مشتری، میزان متوسط خرید مشتری  ضرب در مدت زمانی است که تجارت می­تواند مشتری را حفظ کند(نوربخش و همکاران،1391). بر اساس تحقیقات انجام شده رضایت مشتری بر حفظ مشتریان و در نتیجه بر سودآوری و موفقیت شرکت در عرصه رقابت تاثیر گذار است. بنابر اظهار استونر و ادوارد در کتاب مدیریت، هزینه جذب یک مشتری جدید پنج برابر هزینه نگهداری یک مشتری قدیمی است و دیگر این­که اگر از همان آغاز به نیازهای مشتریان توجه نشود به کارگیری ابزار بهبود کیفیت منجر به تولید محصولات و خدماتی خواهد شد که کسی آن­ها را نمیخرد(استونر و ادوارد،2003). بیان مسئله یا وجود مشکل در این پژوهش با پیمایش در بازارمحلی بسیار نمایانگر است .بطوریکه فاصله و شکاف معناداری بین میزان سطح رضایتمندی افراد بومی و محلی با سایر مشتریان (غیر بومی) از کارکردهای این بازارها به چشم می خورد که توجه پژوهشگر رابه امکان وجود یک عامل (متغیر)جدای از متغیرهای شناخته شده در رضایتمندی مشتریان بسوی خود منعطف می کند.با بررسی و اخذ نظر از کارشناسان متخصص و تحقیق در میان سایر تحقیقات مشابه، وجود متغیر فرهنگ محلی مورد آزمون قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر بدنبال عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازارهای محلی است و می­کوشد متغیرهای ایجاد کننده رضایتمندی را شناسایی و معرفی کند.