پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه ...

استاد مشاور:

دکتر علی اکبر امین بیدختی

ماه وسال

تیر ماه 1387

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

بررسی رابطه بین شایستگی های کانونی و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان

هدف این تحقیق، سنجش رابطه بین بین شایستگی های کانونی (مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی) و روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه سمنان بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و به این منظور پرسشنامه ای تدوین و روایی و پایایی آن توسط محقق محاسبه گردید.

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان عضو انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه سمنان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون خطی،همبستگی  و همبستگی جزیی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که :

رابطه میان مهارتهای زندگی شخصی و روحیه کارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی اجتماعی و روحیه کارآفرینی خطی و مستقیم است.

رابطه میان مهارتهای زندگی شغلی و روحیه کارآفرینی خطی و مستقیم است.

نتیجه گیری کلی پژوهش آن است که شایستگی های کانونی که با  مهارتهای زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی شغلی تعیین می گردد با روحیه کارآفرینی افراد رابطه مثبت و معناداری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

فهرست جداول                                9

فهرست نمودارها                             11

فصل اول: کلیات تحقیق                       12

مقدمه                                      13

بیان مسئله                                 14

اهمیت و ضرورت پژوهش                        15

اهداف پژوهش                                21

پرسشهای پژوهش                              21

تعاریف نظری                                22

تعاریف عملیاتی                             23

فصل دوم: مروری بر پیشینه نظری و تجربی تحقیق   26

بخش اول :کار آفرینی                        27

کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟             27

مفهوم واژه کارآفرینی                       28

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی                 30

رویکردهای کارآفرینی                        34

– رویکرد ویژگیها                           34

– رویکرد رفتاری                            37

انواع کارآفرین                             43

ویژگیهای کارآفرینان                        45

بخش دوم: شایستگی های کانونی انجمن های علمی دانشجویی    54

انجمن های علمی دانشجویی                    56

نظریه های انجمن‌های علمی- دانشجویی          59

تعریف انجمن علمی                           61

وجه تمایز انجمن‌های علمی با سایر انجمن‌ها    62

ویژگی جوامعی که انجمن‌های علمی در آنها شکل می‌گیرند  64

تاریخچه انجمن‌های علمی دانشجویی خارج از کشور   66

تاریخچه انجمن‌های علمی در ایران             69

شاخصه‌های انجمن‌های علمی                     71

اهداف انجمن‌های علمی-دانشجویی               72

کارکردهای انجمن‌های علمی- دانشجویی          73

شایستگی‌های انجمن‌های علمی-دانشجویی          74

مسایل یا آسیب‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در ایران   82

موانع رشد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی در ایران     85

عوامل اساسی توسعه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها 86

تعیین راهبردهای حمایتی دانشگاه و دولت از انجمن‌های علمی دانشجویی                                     87

راهبردهای حمایتی از انجمن‌های علمی دانشجویی 90

نقش انجمن‌های علمی درخصوص کارآفرینی         93

تحقیقات پیشین                              94

– مطالعات انجام شده در ایران               94

– مطالعات انجام شده در خارج                97

– نتیجه‌گیری                                100

فصل سوم: روش تحقیق                         103

مقدمه                                      104

روش تحقیق                                  105

جامعه آماری                                105

نمونه آماری                                106

ابزار جمع‌آوری اطلاعات                       107

اعتبار و روایی اندازه ها                                                                        113    روایی                                    113

اعتبار                                     114

روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها         116

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها           117

مقدمه                                      118

بخش توصیفی                                 118

بخش تحلیلی                                 135

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                  147

مقدمه                                      148

بحث و نتیجه گیری                           148

پیشنهادات کاربردی و اجرایی                 151

پیشنهادات پژوهشی                           153

محدودیتهای تحقیق                           154

منابع و مآخذ                               155

منابع لاتین                                 162

ضمایم                                      166

پرسشنامه                                   167

چکیده انگلیسی                                                                                  172

فهرست جداول

 

عنوان                                      صفحه      

1-2 ویژگی های کارآفرینان                        49

2-2 ثروت سرانه کشورهای جهان                     89

1-3 ضرایب پایایی (قابلیت اعتماد)               115

1-4 وضعیت شغل و تحصیلات والدین نمونه            118

2-4 وضعیت سکونت                                119

3-4 متوسط درآمد خانواده                      120

4-4 شایستگی های کانونی – زندگی شخصی                                                   123                                                    5-4  شایستگی های کانونی – زندگی اجتماعی                                                                                                                               125

6-4 شایستگی های کانونی – زندگی شغلی          127

7-4 روحیه کارآفرینی – خلاقیت                  128

8-4  روحیه کارآفرینی – توفیق طلبی             129

9-4 روحیه کارآفرینی – آینده نگری                                                            130

10-4 روحیه کارآفرینی – ریسک پذیری                                                  132     

11-4 روحیه کارآفرینی – عزت نفس                                                           133

12-4 روحیه کارآفرینی – منبع کنترل درونی      134

13-4 همبستگی کارآفرینی و مولفه های شایستگی های کانونی                              136

14-4‌ همبستگی جزئی کارآفرینی و مولفه های شایستگی های کانونی    137

15-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و زندگی شخصی 139

16-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و زندگی اجتماعی   140

17-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و زندگی شغلی 141

18-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   142

19-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   144

(دانشکده علوم انسانی )                                                                                                 20-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   144

(دانشکده علوم پایه)

21-4  ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی  145

(دانشکده فنی و مهندسی)

22-4 ضرایب مدل رگرسیونی کارآفرینی و شایستگی های کانونی   145

(دانشکده هنر )

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                      صفحه       

1-2 فرآیند شکل گیری فرآیند کارآفرینی       41

2-2 فرآیند شکل گیری رویداد کارآفرینانه     42

3-2 مدل ارائه شده برای تحقیق               102

1-4 وضعیت تحصیلات پدر و مادر                119

2-4 وضعیت سکونت                            120

3-4 متوسط درآمد خانواده                    121

4-4 دانشکده ها                             122

 

مقدمه

قافله پیشرفت و توسعه بر توسن زمان همچون تندری ره می پیماید. دستیابی به توسعه به       اصلی ترین دغدغه در بین دولتمردان و مردم بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. تغییر و تحولات دهه های اخیر به قدری عمیق و گسترده و سریع اتفاق افتاده است که تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری را به طور محسوس و نامحسوس، تحت تاثیر قرار داده است. تا جایی که نگاه به علم و تکنولوژی نیز تغییر کرده است و برنامه های توسعه و نظام های ملی نوآوری در کشورهای جهان مطرح گردیده است، تا از طریق پرورش نیروی انسانی ماهر و خلاق و نوآور به عنوان مهمترین منبع و سرمایه هر کشوری دستیابی به توسعه امکان پذیر شود. این امر خود سبب شده است  تا نگاه جامعه به آموزش عالی و کارکردهای دانشگاه تغییر کند. زیرا که  دانشگاه به عنوان قلب جامعه جدید نقش تعیین کننده ای در حیات جامعه مدرن دارد، و علاوه بر این که مرکز تولید علم و فناوری است مرکز تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر برای جامعه است. دانشگاه ها کارکردهای متفاوتی دارد که بخشی از این کارکردها به وسیله کانون ها و انجمن های دانشجویی انجام می شود. یکی از مهترین نهادها و انجمن های دانشجویی، انجمن های علمی – دانشجویی است که می توانند در بخش آموزش نقش مکمل را ایفا کنند.

انجمن های علمی – دانشجویی قابلیت آن را دارند که به یافته های جدید علمی توجه کرده و در نشر آنها موثر باشند، زیرا برنامه های آموزشی رسمی نمی توانند به سرعت تغییر کرده و یافته ها و دانش جدید را به مجموعه خود اضافه نمایند. از سوی دیگر، انجمن های علمی دانشجویی

 

می توانند نقش مهمی در درک کامل تر و عمیق تر و تعمیق مباحث علمی ایفا نمایند و با تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت ها و شکوفایی علمی دانشجویان، بستر و زمینه ای مطلوب را فراهم آورند جهت آموزش معیارها و شایستگی ها و ویژگیهای مختلفی که دانش  آموختگان آموزش عالی در دنیای امروز برای ورود موفق به بازار کار داخلی و بین الملی و قدم گذاردن در مسیر توسعه ملی و جهانی باید از آن برخوردار باشند.

این انجمن ها در صورت دریافت حمایت های لازم می توانند بخش عمده ای از نیاز کشور به نوآوری و کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی را بر طرف کرده و نقش مهمی در برنامه های توسعه کشور ایفا نمایند. زیرا که سیر تاریخی، دگرگونی ها و پیشرفت های اقتصادی و علمی و تکنولوژیکی کشورهای پیشرو نشان می دهد که موفقیت اینان در سایه تلاش و کوشش کارآفرینان بوده است. این کشورها با پی بردن به نقش و اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی، موجب نفوذ این پدیده به عرصه های علمی، فنی و فرهنگی شده اند،  و پرورش و تربیت کارآفرینان و ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی را سرلوحه برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار داده اند و همین امر موجب شده که این کشورها به موفقیت های قابل توجهی در حوزه های تکنولوژی و اقتصاد دست یابند.

در این بین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان به گونه ای است که لزوم توجه به حل مشکلات و تنگناها در حال و آینده را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و نیز روند مستمر کاهش نقش نفت در اقتصاد کشور سه عامل عمده ای است که موجب می شود سیاستگذاران کلان کشور به منبع قابل اتکایی به جز نفت بیندیشند و بدون شک آن منبع به جز کارآفرینی و مولفه های آن، چیز دیگری نخواهد بود                           (کردنائیج و همکاران، 1383).

افراد کارآفرین دارای مولفه های کارآفرینی افرادی توانمند، خلاق، مبتکر، فرصت جو،

 

ریسک پذیر و اهل کار و عمل، دارای اعتماد به نفس و میل به ترقی بالا می باشند.در این بین دانشگاهها از طریق  کارکردهای انجمن های علمی دانشجویی در روند شناسایی افراد کارآفرین و ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی در بین دانش آموختگان آموزش عالی به عنوان نیروی انسانی متخصص آماده جهت ورود به بازار کار نقش مهمی را ایفا می کنند، تا  به این طریق جامعه ما نیز بتواند با کاروان جهانی حرکت کرده و به سلامت به ساحل توسعه و ترقی دست یابد.