دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی


عنوان : بررسی تأثیرات کیفیت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاری بر تعلق نام و نشان تجاری و توجهات خرید مشتری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل […]


 

فهرست مطالب:


1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مسأله     3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-4-1- اهداف اصلی    6
1-4-2- اهداف فرعی    6
1-5- فرضیه های تحقیق    7
-6-1   روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6- 1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8
1-6-2- روش ها و ابزار گردآوری داده ها    9

1-6-4- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها    10
1-7- تعریف واژها و اصطلاحات  فنی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1- ادبیات موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………14
2-1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-2- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1-3-  ارزش نام و نشان تجاری………………………………………………………………………………………………..16
2-1- 4- دلایل اطمینان مصرف کننده به نام و  نشان تجاری ………………………………………………………….17
2-1- 5- ویژگیهای مطلوب هر نام تجاری……………………………………………………………………………………………18


2-1-8- گسترش دامنه محصول    202-1- 25- خدمت    40
2-1-26-4- اجزای اصلی  کیفیت    452-1-27- 2- طبقه بندی اعتماد    48
2-1-28- رضایتمندی مصرف کننده    54
2-1-28-1- ابعاد رضایتمندی مشتری    56
2-1-28- 2- مدل های شکل گیری رضایتمندی مشتری    57
2-1-28-3- تأمین رضایتمندی مصرف کننده گان و مزایای آن    58


2-1-29- 4- طبقه بندی وفاداری براساس دومتغیر نگرش ورفتار    67
2-1-30- ارزش مشتری    70


2-2- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-1- تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………………………………82

3-1- مقدمه    853-2-3- ابزار گردآوری اطلاعات    86

3-3- روایی و پایایی ابزار تحقیق    87
3-3-1- پایایی ابزار سنجش    88


فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه    91
4-2- پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………….92

4-4-1-4- وضعیت متغیر اعتماد    109
4-4-1-5- وضعیت متغیر رضایتمندی    110
4-4-1-6- وضعیت متغیر خودانگاره    111


4-4-2- تحلیل عاملی تأییدی    114
4-4-2-1- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل    114
4-4-2-1-1- تحلیل عاملی متغیر کیفیت    115


4-4-2-1-4-تحلیل عاملی متغیر اعتماد    124
4-4-2-1-5- تحلیل عاملی متغیر رضایتمندی    127
4-4-2-1-6- تحلیل عاملی متغیر خودانگاره    130
4-4-2-1-7- تحلیل عاملی متغیر تعلق    133


4-3-3-1- آزمون فرضیه های تحقیق    142
4-3-3-2- تحلیل ضریب R2    147

5-1- مقدمه    149
5-2- نتیجه گیری فرضیه ها    149

5-4- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق    158
5-5- پیشنهادات به محققین آینده    159
فهرست منابع انگلیسی    160
فهرست منابع فارسی    162
ضمائم    163
چکیده انگلیسی    181

جدول 4-8- اشتراکات متغیراعتماد    97

جدول 4-10- اشتراکات متغیر رضایتمندی    99

جدول 4-12- اشتراکات متغیر خودانگاره    100
جدول 4-17- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    104
جدول 4-18- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان    104
جدول 4-19- توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان    105

جدول 4-37- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه اول(متغیر وابسته: اعتماد)    142
جدول 4-38- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه دوم (متغیر وابسته: اعتماد)    142
جدول 4-39- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه سوم(متغیر وابسته: اعتماد)    143
جدول 4-40- ضرایب مسیر، آماره  tو ضریب تعیین فرضیه چهارم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    143
جدول 4-41- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه پنجم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    143
جدول 4-42- ضرایب مسیر، آماره t و ضریب تعیین فرضیه ششم(متغیر وابسته: رضایتمندی)    144


فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق    8
شکل 2-1- طبقه بندی وفاداری بر اساس دومتغیر نگرش و رفتار    68شکل 4-4- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت خدمات در حالت معناداری    118
شکل 4-13- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت استاندارد    125
شکل 4-14- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت معناداری    125
شکل 4-15- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت استاندارد    126
شکل 4-16- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت اعتماد در حالت معناداری    127
شکل 4-17- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های کیفیت رضایتمندی در حالت استاندارد    128
شکل 4-18- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت معناداری    128
شکل 4-19- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت استاندارد    129
شکل 4-20- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های رضایتمندی در حالت معناداری    130
شکل 4-21- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت استاندارد    131
شکل 4-22- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت معناداری    131
شکل 4-23- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت استاندارد    132
شکل 4-24- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های خودانگاره در حالت معناداری    133

شکل 4-26- مدل همبستگی بین متغیر و شاخص های تعلق در حالت معناداری    135

شکل 4-28- مدل اصلاحی همبستگی بین متغیر و شاخص های تعلق در حالت معناداری    136


شکل 4-31- مدل اصلاحی در حالت استاندارد    139
شکل 4-32- مدل اصلاحی اعداد معناداری    139
شکل 4-33- مدل در حالت استاندارد    140
شکل 4-34- مدل اعداد معناداری    140

چکیده
  • admin admin