دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی


عنوان : تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم […] 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………….. 11

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………… 12

1-2-بیان مسئله……………………………………………………………………………………. 14

1-3-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………….. 17

1-3-1-سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………… 17

1-3-2-سوالات فرعی تحقیق…………………………………………………………………… 18

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. 18

1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… 19

1-5-1-هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………… 19

1-5-2-اهداف فرعی تحیق……………………………………………………………………… 20

1-6-چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………….. 20

1-7-فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………….. 21

1-7-1-فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………….. 21

1-7-2-فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………… 21

1-8-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………. 22

1-8-2-کیفیت خدمات………………………………………………………………………….. 23

1-9-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. 27

1-9-1-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………. 27

1-9-2-قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری )…………………………………………………….. 27

1-9-3-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………… 27

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 28

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………… 29

2-2-تعریف بیمه…………………………………………………………………………………… 32

2-3-نام تجاری……………………………………………………………………………………. 33

2-4-1-ارتباطات……………………………………………………………………………….. 35

2-4-2-تاثیر ارتباطات بر سازمان بیمه…………………………………………………………… 37

2-4-4-فرایند ارتباط……………………………………………………………………………. 40

2-4-5-تعاریف بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………… 42

2-4-6-تاریخچه بازاریابی رابطه مند…………………………………………………………….. 43

2-4-7-مزایای بازاریابی رابطه‌مند……………………………………………………………….. 46

2-4-8-اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند………………………………………………………… 47

2-4-9-مدل‌‌های بازار یابی رابطه مند……………………………………………………………. 50

2-5-کیفیت خدمات……………………………………………………………………………….. 54

2-5-1-کیفیت……………………………………………………………………………………………………………. … 56

2-5-2-خدمات…………………………………………………………………………………. 57

2-5-3-مشتری…………………………………………………………………………………. 58

2-5-4-مدل‌‌های کیفیت خدمات………………………………………………………………… 58

2-6-1-اعتماد……………………………………………………………………………………… 67

2-7-2-وفاداری مشتریان……………………………………………………………………….. 75

2-7-3-تاریخچه وفاداری مشتری……………………………………………………………….. 79

2-7-4-مدل‌‌های وفاداری……………………………………………………………………….. 80

2-8-سوابق و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………… 86

2-8-1-پیشینه داخلی……………………………………………………………………………. 86

2-8-2-پیشینه خارجی………………………………………………………………………….. 89

فصل سوم:روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………. 94

3-1-ﻣﻘﺪﻣﻪ………………………………………………………………………………………… 95

3-2-روش ﺗﺤﻘﻴﻖ………………………………………………………………………………….. 95

3-3-جامعهی آماری……………………………………………………………………………….. 96

3-4-نمونه آماری………………………………………………………………………………….. 96

3-5-روش و ابزار جمع آوری داده‌ها………………………………………………………………. 99

3-5-1-روش جمعآوری اطلاعات………………………………………………………………. 99

3-5-2-ابزار جمعآوری اطلاعات………………………………………………………………… 99

3-6-روایی (اعتبار ابزار تحقیق)………………………………………………………………….. 100

3-7-پایایی (اعتماد به ابزار اندازه گیری)………………………………………………………….. 100

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق……………………………………………………….. 103

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل آماری تحقیق………………………………………………………… 104

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………. 105

4-2-آمارتوصیفی متغیرها…………………………………………………………………………. 105

4-2-1-فراوانی جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………… 106

4-2-2-فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………….. 107

4-2-3-فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان………………………………………………….. 108

4-2-4-فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان…………………………………………………….. 110

4-2-5-فراوانی سابقه ارتباط پاسخگویان با بیمه ایران………………………………………….. 111

4-2-6-خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………….. 113

4-2-7-بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق……………………………………………….. 114

4-3-آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 118

4-3-1-آزمون مدل اندازه گیری……………………………………………………………….. 119

4-3-2- آزمون مدل ساختاری…………………………………………………………………. 124

4-4-بررسی فرضیات…………………………………………………………………………….. 128

4-4-1-فرضیه اول……………………………………………………………………………. 128

4-4-2-فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 128

4-4-3-فرضیه سوم…………………………………………………………………………… 129

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………… 130

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………. 131

5-2-نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………….. 131

5-2-1-یافته های توصیفی…………………………………………………………………….. 132

5-3-نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………….. 133

5-4-پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 135

5-4-1-پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………. 135

5-5-محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………… 136

5-6-پیشنهادات برای محققین آتی………………………………………………………………… 137

ضمائم منابع و پیوستها…………………………………………………………………………….. 138

 

فهرست جداول:

 

فهرست نمودارها :

 

 

چکیده


  • admin admin