دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها

دانلود متن کامل با فرمت ورد- پایان نامه های دانشگاه ها
همه رشته ها : مدیریت حقوق روانشناسی حسابداری برق عمران کامپیوتر روانشناسی حسابداری مدیریت ادبیات تاریخ فلسفه فقه الهیات

کلمات کلیدی
آخرین مطالب

۹۶۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۱
مرداد

...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

5-2- جمع بندی یافته ها و نتایج پژوهش

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال 1391 و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی،روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسشنامه در نمونه ای به حجم 383 نفراز زنان ومردان 20 سال به بالای شهر ایلام،  اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید.پس از استخراج وپردازش داده های جمع آوری شده و تهیه شاخص های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت.نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی، 44 درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی)  را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی را نشان دادند. از میان متغیر های زمینه­ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.


جدول ذیل به ارائة نتایج کلی متغیرهای پژوهش می پردازد:

جدول 5-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

انحراف معیار

میانگین

تعداد پاسخگویان

تعداد گویه

نوع متغیر

عنوان متغیر

94/

03/3

381

8

وابسته

رضایت از زندگی

04/

39/3

381

5

مستقل

احساس محرومیت نسبی

83/

89/3

381

13

مستقل

آنومی اجتماعی

08/

37/4

381

4

مستقل

دینداری(بعد احساسی)

87/

76/2

381

4

مستقل

احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی)

84/

16/2

381

4

مستقل

مثبت نگری

74/

76/3

381

6

مستقل

رضایت از خود

01/1

50/3

245

8

مستقل

رضایت زناشویی

56/5

5

284

-

مستقل

میزان درآمد(میلیون ریال)

81/3

12

373

-

مستقل

میزان تحصیلات(سال)

-

-

375

-

مستقل

وضعیت تاهل

17/9

85/29

374

-

مستقل

سن

-

-

376

-

مستقل

جنسیت

 

در جدول ذیل به مقایسه میزان اثر بخشی متغیرهای مستقل بر اساس تحلیل رگرسیون می پردازیم. و از جهت اینکه خواستار مقایسه متغیرها هستیم از ضریب استاندارد شده  Beta  استفاده می نماییم.


جدول شماره 5-2 مقایسه اثربخشی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته با سطح معناداری

 

فرضیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig.

Beta

000/

395/-

احساس محرومیت نسبی بر رضایت از زندگی

000/

403/-

آنومی اجتماعی بر رضایت از زندگی

000/

332/

دینداری(بعد احساسی) بر رضایت از زندگی

000/

373/-

احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر رضایت از زندگی

000/

467/

مثبت نگری بر رضایت از زندگی

000/

484/

رضایت از خود بر رضایت از زندگی

000/

405/

رضایت زناشویی بر رضایت از زندگی

001/

19/

میزان درآمد بر رضایت از زندگی

829/

-

میزان تحصیلات بر رضایت از زندگی

003/

-

وضعیت تاهل

667/

-

سن

000/

-

جنسیت

009/

13/-

میزان تحصیلات بر دینداری

000/

23/

مثبت نگری بر رضایت از خود

05/

05/

دینداری بر مثبت نگری

 

در این پژوهش ابتدا رابطة بین تک تک متغیرهای پژوهش و رضایت از زندگی مورد آزمون قرار گرفت که در بخش آزمون فرضیات به تفصیل تشریح شد. جدول ذیل به میزان همبستگی وسطح معنی داری اشاره دارد.

جدول 5-3 خلاصه نتایج فرضیات پژوهش

سطح معناداری

 

میزان همبستگی

 

فرضیه

000/

395/-

احساس محرومیت نسبی و رضایت از زندگی

000/

403/-

آنومی اجتماعی و رضایت از زندگی

000/

332/

دینداری(بعد احساسی) و رضایت از زندگی

000/

373/-

احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی)

و رضایت از زندگی

000/

467/

مثبت نگری و رضایت از زندگی

000/

484/

رضایت از خود و رضایت از زندگی

000/

405/

رضایت زناشویی و رضایت از زندگی

001/

190/

میزان درآمد و رضایت از زندگی

829/

013/-

میزان تحصیلات و رضایت از زندگی

003/

-

وضعیت تاهل و رضایت از زندگی

667/

026/

سن و رضایت از زندگی

000/

-

جنسیت و رضایت از زندگی

05/

098/

دینداری(بعد احساسی) ومثبت نگری

009/

13/-

تحصیلات و دینداری

000/

23/

مثبت نگری و رضایت از خود

 

برای بررسی دقیق تاُثیر متغیرهای اصلی و به منظور کنترل متغیرها توسط یکدیگر از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

 Y= 0.322 + 0.333x1 + 0.255x2 – 0.149x3 + 0.166x4 + 0.123x5

a= 0.322 ) )

(x1 = optimism)  

 (x2 = self satisfaction)

 (x3 = Relative deprivation)

(x4 = emotional religious)

  (x5 = sexual satisfaction)

5-3- تفسیر نتایج

5-3-1-میانگین رضایت از زندگی شهر ایلام در این تحقیق1/60 درصد نشان داده شده است. با مقایسه «رضایت از زندگی» در کشور در سال های 1353 و1374مشخص می شود که  رضایت از زندگی در فاصله سال‌های 1374-1353 از 46 درصد به 7/65 درصد رسیده است.در سال 1353 زنان به‌طور متوسط از زندگی خود ناراضی‌تر از مردان بوده‌اند. در سال 1374 این رابطه دگرگون شده و مردان، ناراضی‌تر از زنان بوده‌اند.و به استناد این تحقیق میزان رضایت از زندگی در شهر ایلام نسبت به میانگین کشوری در سال 1374 مقدار6/4 درصد کاهش نشان می دهد. در این تحقیق مشخص شده که زنان از مردان راضی تر به نظر می رسند.

5-3-2-بر اساس فرضیه یکم،  تاثیر احساس محرومیت نسبی بر رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی تایید شده واحساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از اثربخش ترین متغیرهای مستقل برکاهش رضایت از زندگی مردم ایلام مشخص شده است. مطابق نظریه‌ی محرومیت نسبی انسان‌ها عموماً به مقایسه خود با دیگران می‌پردازند و در این رابطه وقتی احساس فقر و بی‌عدالتی می‌کنند واکنش‌های شدید عاطفی (مانند کارشکنی و خودکشی و ...) انجام می‌دهند و وقتی این احساس به اعلی درجه خود برسد به احساس تضاد اجتماعی می‌انجامد و تعارض‌های شدیدی را در پی دارد . به طور کلی، براساس دیدگاه محرومیت نسبی، فرد به مقایسه خود با افراد دیگر و گروه مرجع دست می‌زند و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجه مقایسه برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید که براساس میزان سرمایه‌گذاری و تلاش، پاداش و نتیجه‌ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادالانه و منصفانه نیست دچار احساس محرومیت نسبی شده و این امر باعث بروز نارضایتی در دو سطح فردی و اجتماعی می‌شود.

5-3-3-بر اساس فرضیه دوم، آنومی اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهای اجتماعی موثر بر کاهش رضایت از زندگی شهروندان ایلامی تایید شده است. مطابق نظریه آنومی دورکیم، زندگی بدون وجود الزام های اخلاقی یا ضرورت های اجتماعی، تحمل ناپذیر می شود، ودر نهایت نیز، به شکل گیری پدیده آنومی، یعنی نوعی احساس بی هنجاری می انجامد که اغلب مقدمه ای برای بروز کجروی وخودکشی است. وبه نظر می رسد آمار بالای خودکشی در شهر ایلام بی­ربط به این موضوع نباشد. علت آشکار تحقق آنومی نیز به نظر دورکیم، تحولات شتابان اقتصادی است. چرا که این تحولات نوعی بحران را در نظام ارزشی وهنجارهای جامعه به دنبال می آورد، و نه به این دلیل که تولید فقر می­کند، چه به نظر او پدیده فقر بدون دخالت متغیرهای دیگر، بیشتر نقش نوعی محافظ وعامل ثبات بخش را در جامعه ایفا می کند. اما در این شرایط پیامدهای تحقق این تحولات شتاب زده، عناصری مانند ثروت های ناگهانی رادر مقابل آن قرار می دهد، عناصری که وجود فقر را تحمل ناپذیر می کند، سپس هنگامی که در کنار این فقر غیرقابل تحمل عناصری مانند آرزوهای بلند پرواز به تصور در می آید، ساختار پایدار نیازهای افرادرا در هم می ریزد وشکل گیری آرزوهای بی حدوحصر، توان کنترل ساختار را از نظام هنجاری سنتی می گیرد. در همین اوضاع واحوال، نیازها هم ارضا نمی شود

  5-3-4-مطابق فرضیه سوم، بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی شهروندان ایلامی تائید شده است وتحقیقات گذشته نیز موید این نظر است که افراد ی که گرایش به معنویت دارند در مقایسه با افراد دیگر رضایت از زندگی بیشتری دارند درتفسیر این نظر می توان گفت افراد دین دار به علت اعتقاد به تقدیر در مشکلات کمتر دچار ناکامی می شوند.

5-3-5- مطابق فرضیه چهارم، اثر احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی تائید شده است، می‌توان احساس بیگانگی اجتماعی را تلویحاً به معنای تبیین نارضایتی و عدم بهروزی به شمار آورد. به عبارت دیگر،احساس بیگانگی اجتماعی در بین شهروندان ایلامی، به طور کلی به معنای بیگانگی آنان از جنبه‌های اصلی وجود اجتماعی شان است . و به طور ضمنی، مبین نارضایتی و ناخرسندی است. فردینبرگ رضایت اجتماعی رابا احساس بیگانگی در افراد ارتباط داده است ومثبت نبودن نتیجه یک عمل را به عنوان نارضایتی اجتماعی تلقی می کند.و بر این اساس می توان نتیجه گرفت رضایت اجتماعی در بین شهروندان ایلامی پایین است.

5-3-6-متغیرهای مثبت نگری، رضایت از خود و رضایت زناشویی که بعد فردی رضایت از زندگی را نشان می دهند تاثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی را نشان می دهند. ودر این تحقیق مشخص گردید که رضایت فردی بالاتر از رضایت اجتماعی قرار گرفته است. مقایسه این تحقیق با پژوهشی که توسط هزارجریبی وصفری شالی در سال 1388 انجام گرفته است، در مجموع مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که میزان رضایت فردی بیشتر از رضایت در حوزه اجتماعی بوده ونتایج آن را تایید می کند.

مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها، مفهوم «رضایت» را مترادف با «ارضای نیاز، تأمین نیاز و رفع نیاز» می‌داند. ارضای نیاز شامل حالاتی مانند نیرومندی، چالاکی، لذت و پاداش است. پس از ارضای یک سطح از نیازها، نیازهای سایر سطوح، اهمیت پیدا می‌کنند و آنها خواهند بود که بر رفتار شخص تسلط خواهند یافت تا به بالا ‌ترین سلسله مراتب برسیم. 

5-3-7- مطابق فرضیه هشتم متغیر میزان درآمد رابطه معنادار و مستقیمی  با میزان  رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی داشته است ونتایج پژوهش نشان داده، هرچه میزان درآمد پاسخگویان با لاتر بوده رضایت از زندگی بیشتری داشته اند. تحقیقات بیکر نیز  نشان داده است، رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی - اقتصادی همبستگی دارد (بیکر،1990 نقل از نایبی، 1374: 13). رونالد اینگلهارت تحقیقی درمورد رضایت از زندگی و توسعه دارد، نتایجی که او از اطلاعات مربوط به رضایت از زندگی می‌گیرد را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.

رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی متناسب است. در این میان امنیت اقتصادی باعث سطح بالای رضایت از زندگی می‌شود، از این رو باید انتظار داشته باشیم ملل مرفه سطوح نسبتاً بالاتر رضایت از زندگی را نسبت به ملل فقیر نشان دهند(اینگلهارت، 1998: 33).

5-3-8- مطابق فرضیه نهم  نتایج این تحقیق  نشان داد بین  میزان تحصیلات و رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی رابطه معناداری وجود  نداشته است. نتایج پژوهش( سلامت، 1391) تحت عنوان «بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه های ایلام » نیز حکایت از آن دارد که ارزش های علمی در بین  ارزش های شش

گانه(اقتصادی، اجتماعی، زیبایی شناختی، علمی، دینی وسیاسی) نظام شخصیتی آلپورت، در جایگاه ششم قرار گرفته است.

5-3-8-مطابق فرضیه های یازدهم ودوازدهم متغیرهای زمینه ای جنس و تاهل  رابطه معنادار با میزان رضایت از زندگی داشته اند.  زنان بیشتر از مردان و افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد از زندگی خود ابراز رضایت کرده اند. ومتغیر سن با رضایت از زندگی رابطه معناداری نشان نداده است. بر اساس پژوهش کوشا ومحسنی تحت عنوان « رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی: یک تحلیل اکتشافی»، به رضایت از زندگی زنان ایرانی ـ اعم از آنان که متأهل یا غیر متأهل هستند ـ می‌‌پردازد. نتایج داده ها حکایت از آن دارد که رضایت از زندگی زنان متأهل مستقیماً با رضایت از ازدواج، اشتغال و اوقات فراغت مرتبط است.

5-4-  پاسخ به سوالات اصلی پژوهش

اینک سعی داریم به سؤالات اصلی پژوهش پاسخ دهیم. در واقع پاسخ به این سؤالات چکیده و محصول نهایی این پژوهش است.

1- میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان ایلامی در سال 1391 چقدر است؟

 هم چنان که در فصل چهارم (بخش توصیفی) آمده، نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که میزان رضایت از زندگی در شهر ایلام در بازة ]5-1[ رقمی برابر01/3 می باشد که اگر آن را به درصد بیان کنیم، میزان رضایت از زندگی در شهر ایلام برابر 1/60% است.

2-کدام عوامل منبع بیشترین رضایتمندی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

در بررسی اثر افزایشی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته(رضایت از زندگی)، متغیرهای مستقل: مثبت نگری، رضایت از خود، دینداری(بعد عاطفی) و رضایت زناشویی بر اساس تحلیل رگرسیون و مشاهده ضریب استاندارد شده رگرسیونی(Beta) مشخص گردید که این متغیرها به ترتیب بیشترین اثر در افزایش  رضایت از زندگی در بین جامعه آماری داشته اند.

3-کدام عوامل منبع کاهش  رضایتمندی از زندگی در بین جامعه آماری هستند؟

در بررسی اثر کاهشی متغیر های مستقل بر متغیر وابسته(رضایت از زندگی)، مشخص گردید، متغیرهای مستقل: آنومی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر اساس تحلیل رگرسیون و مشاهده ضریب استاندارد شده رگرسیونی(Beta)، بیشترین اثر در کاهش رضایت از زندگی در بین جامعه آماری داشته اند. البته لازم به ذکر است در تحلیل رگرسیونی چند متغیره، فقط متغیر مستقل احساس محرومیت نسبی در مدل باقی ماند که حاکی از بیشترین تاثیر آن در بین سه متغیر مزکور است.

5-5- پیشنهادها و محدودیت های تحقیق

 در زیر پیشنهاداتی را ارائه می دهیم که در واقع، پیشنهاد به پژوهشگران و کسانی است که قصد دارند در حوزة رضایت از زندگی  مطالعه و پژوهش نمایند، این نوع پیشنهادها عمدتاً معطوف به  محدودیت های این پژوهش است ومی تواند به عنوان راهکارهایی برای پژوهشگران بعدی مفید واقع شود.

1-در حوزة رضایت از زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد-رویکرد کل گرایانه(بدون بعد) و رویکرد سازه گرایانه،  یکی از دلایل اتخاذ رویکرد کل گرایانه،  انتزاعی بودن و کلی بودن مفهوم « رضایت از زندگی» است.به عنوان مثال افرادی هستند که در ابعاد مختلف زندگی از قبیل تحصیلات، رفاه مادی، ازدواج و...رضایت بالائی دارند ولی در حالت کلی، رضایت از زندگی آنها بالا نیست مانند اندیشمندی که به بن بست فکری می رسد یا نویسنده ای که علیرغم یک زندگی خوب، اقدام به خود کشی می کند، بنابراین  به پژوهشگران بعدی توصیه می شود از طریق مصاحبه با اعضایی از جامعة آماری پژوهش خود،  به کاوش درباره مفهوم «زندگی» در نظر کنشگران جامعة آماری بپردازند تا از این طریق بتوانند به تعریفی تحلیلی از مفهوم «رضایت از زندگی» دست یابند. تا گویه های پرسشنامه معطوف به حیطه های غالب کنش کنشگران باشد و به این ترتیب سنجش رضایت از زندگی دقیق تر صورت پذیرد.

2- نظر به میان رشته ای بودن «رضایت از زندگی» در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و روان شناسی اجتماعی، تلاش در جهت تفکیک تعریف نظری  « رضایت از زندگی» در هر کدام از حوزه های مذکور به منظور استقلال محتوایی از مفاهیمی مانند احساس خوشبختی[1], خرسندی[2], شادی[3] و کیفیت زندگی[4]  مناسب به نظر می رسد.

3-نظر به اینکه «مثبت نگری» و «رضایت از خود» در زمرة مهم ترین متغیرهای پیش بینی کنندة رضایت از زندگی است؛ اهتمام به تعریف نظری دقیق «مثبت نگری» و «خود» توصیه می شود.و دقت در تعریف «خود» از این جهت واجد اهمیت است که گاهی «رضایت ازخود» را « رضایت از زندگی خود» می دانند و حوزه های مفهومی این دو را تا حدی در هم فرو رفته می دانند.

4-همچنان که ملاحظه شد در این تحقیق به بررسی میزان رضایت از زندگی وعوامل موثر برآن، در سطح یک کار تبیینی پرداخته شد. در کار تبیینی لازم است محقق هدف خود را بر متغیرهایی که قابلیت تبیین وپیش بینی متغیر وابسته را دارند متمرکز کند. از آن جائیکه یکی از لوازم ساختن شاخص های دقیق، تعدد گویه ها است؛ و با توجه به اینکه تحقیق حاضر در گستره سه حوزه، جامعه شناختی، روان شناختی و روان شناسی اجتماعی انجام گردید، باعث افزایش متغیر های مستقل گردید که این مسئله باعث شد به خاطر حجیم نشدن پرسشنامه، هر متغیر با چند گویه محدود اندازه گیری شود  این امر سبب می شود که از دقت لازم و ظرافت کار کاسته می شود. بنابراین بهترین خط مشی برای محققان علاقمند به این حوزه این است که موضوع رضایت از زندگی را در یک حوزه وتعداد متغیر مستقل محدود بررسی نمایند.


فهرست منابع

منابع فارسی

- اباذری، یوسف علی  و دیگران .(1383)، رضایت از زندگی و  ارزیابی اجتماعی ( کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان) . تهران، انتشارات طرح های ملی.

- ازکمپ، استوارت.(1370)، روان شناسی اجتماعی کاربردی، مترجم فرهاد ماهر، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ دوم.

- اینگلهارت، رونالد.(1390)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، چاپ اول، تهران،  انتشارات کویر.

-بنی فاطمه، حسین وزهره رسولی.(1390)،  بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز وعوامل مرتبط با آن، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، تهران،  سال بیست ودوم، شماره اول.

- ترنر، جاناتان، اچ وبیگلی، ال...(1371)،  پیدایش نظریه جامعه شناسی، مترجم عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز، نشر دانشگاهی،  چاپ اول.

-حبیب پور، کرم و رضا صفری شالی.(1390)، راهنمای جامع کاربردSPSS  در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.

- دواس، دی، ای.(1368)،  پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران،  نشر نی.

- دورکیم، امیل.(1369)، در باره تقسیم کار اجتماعی، مترجم باقر پرهام، کتاب سرای بابل.

- رفیع‌پور، فرامرز.(1374)، کند و کاو‌ها و پنداشته‌ها، چاپ هفتم، تهرانف،  شرکت سهامی انتشار.

- رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد.(1377)،  چاپ سوم، تهران،  شرکت سهامی انتشار.

- رفیع پور، فرامرز.(1378)،(الف)،  آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.

- رفیع پور، فرامرز.(1378)، (ب)،  آنومی یا آشفتگی اجتماعی( پژوهشی در زمینة پتانسیل آنومی در شهر تهران.)، تهران، انتشارات سروش.

- ریتزر، جورج. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی فرهنگی،

تهران،1383.

- زیمل، گئورگ.(1366)،  کلان شهر وحیات ذهنی، مترجم مصطفی ازکیا، انتشارات کیهان، چاپ اول.

- ساروخانی، باقر.(1375)،  روش های تحقیق در علوم اجتماعی..، تهران،  پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. چاپ سوم.

- ساعی، علی.(1381)،  تحلیل آماری در علوم اجتماعی(درآمدی بر روش تحقیق اجتماعیچاپ سوم، تهران،  انتشارات کیان مهر.

- ساعی، علی. (1377)، آمار در علوم اجتماعی ، چاپ اول . موسسه نشر جهاد.

- سروش، عبدالکریم. درس هایی در فلسفه علم الاجتماع، تهران،  نشر نی.

- سلامت، فرشید.(1391)، بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه های ایلام، پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب.

- سلیمانیان، ع، ا.(1373)،  بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با رضامندی زناشوئی در دانشجویان متاهل، پایان نامه کارشناسی ارشدمشاوره، تهران، دانشگاه تربیت معلم،  دانشکده علوم تربیتی.

- شورای علمی پژوهشگران.(1380)،  ارزش ها و نگرش های ایرانیان . یافته های پیمایش در 28 استان کشور. تهران، دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش ها.

- شورای علمی پژوهشگران.(1381)،  ارزش ها و نگرش های ایرانیان . یافته های پیمایش در مشهد، تهران، دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش ها.

- صفدری، سلمان.(1374)،  رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. گروه جامعه شناسی.

- گودرزی، محسن.(1378)،  رضایت از زندگی، کتاب تحولات فرهنگی در ایران، تهران انتشارات روش.

- عبدی، عباس ومحسن گودرزی. (1388)، تحولات فرهنگی در ایران. چاپ اول، تهران، نشر علم.

- عظیمی، مژگان.(1382)،  رابطه رضایت از زندگی و دینداری در بین دانش‌آموزان، مشهد،  اداره تحقیقات آموزش و پروش خراسان.

- عسکری، پرویز ودیگران.(1390)،  مقایسه تعهد زناشوئی، رضایت جنسی ورضایت از زندگی زنان شاغل وخانه دار، رودهن، فصلنامه اندیشه ورفتار در روان شناسی بالینی، دوره ششم، شماره21..

- علیخواه،  فریدون.(بی تا)،  سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی، جلد(1). چاپ اول. انتشارات طرح های  ملی.

- قاضی طباطبایی، محمود.(بی تا)،   بررسی خشونت خانگی علیه زنان. طرح ملی.

- قهرمان، آرش.(1384)،  بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهرانف  دانشگاه شهید بهشتی.

- کرلینجر، فرد، ان، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، مترجم حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند. آوای نور، تهران.1374.

- گودرزی، سعید.(1388)،  کاربرد آمار در علوم اجتماعی، تهران،  انتشارات جامعه شناسان.

- گیدنز، آنتونی.(1373)،  جامعه شناسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران،  نشر نی، چاپ اول.

- لاور، رابرت اچ.(1373)،  دیدگاه هایی در باره دگرگونی اجتماعی، مترجم کاووس سید امامی، نشر دانشگاهی.

- محسنی تبریزی، علیرضا.(1375)،  بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی ومشارکت اجتماعی-سیاسی، نامه پژوهش، شماره 1، تهران،  مرکز پژوهش های بنیادی.

- محسنی، منوچهر.(1379)،  بررسی آگاهی‌ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران، تهران،  دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، چاپ اول.

- منصورفر، کریم.(1385)،  روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه های کامپیوتری، انتشارات دانشگاه تهران.

- منصورفر، کریم. (1374)، روشهای آماری، انتشارات دانشگاه تهران.

-میراحمدی زاده، ع، ر ودیگران.(بی تا)،  رضامندی زناشویی وتعیین عوامل تاثیرگذار بر آن در شیراز، اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 4.

- نایبی، هوشنگ.(1375)،  سنجش میزان احساس خوشبختی سرپرستان خانوارهای تهرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، تهران، مرکز پژوهش های بنیادی وزارت ارشاد.

- نظری، جواد.(1386)،  بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر برمساله نزاع جمعی(مطالعه موردی استان ایلام). پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان.

- نیکجو، علی. رضایت از زندگی، روزنامه اطلاعات واقع در نمایه،4/7/1377.

- هزارجریبی ،جعفر و رضا صفری شالی.(1388)،  بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن(مطالعه در بین شهروندان تهرانی)، تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره سوم.

- بی نا.(1381)،  وضعیت نگرش جوانان ایران . گزارش نهایی نتایج پژوهش مشاوره ملی جوانان . سازمان ملی جوانان،.

 

منابع لاتین

David Lackland ,SAM .2001. Satisfaction With Life Among International Students :An Exploratory Study . social Indicators Research . 53 :315-33

Kousha . Mahnaz. & Mohseni. Nahid. 1997. Predictors Of  Life Satisfaction Among Urban Iranian Women. An Exploratory Analysis. Social Indicators Research.40 :329-357

Mcintosh, Cameron N. 2001. R eport On The Construct Validity Of the Temporal Satisfaction With LifeScale . social Indicators Research . 54 :37-56

www.ensani.ir/fa

www.google/satisfaction with life scale

www.Dic.e-i-a.ir

 www. Spss. Com ( version 19- help


 [1] - well- being

[2]- happines

[3]- enjoy

[4]- quality of life 


دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

  • admin admin
۰۱
مرداد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت

با عنوان :آشکارسازی عیب سیستم¬های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

آشکارسازی عیب سیستم­های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی

 

 

 

اساتید راهنما

مهدی علیاری شوره­دلی

محمدعلی نکویی

 

زمستان 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در این نوشتار تشخیص، بازسازی و پیش‌بینی عیب سیستم‌های غیرخطی همراه با عدم قطعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. معیار عیب‌یابی سیگنال باقیمانده‌ای است که از اختلاف خروجی سیستم و یک رویتگر مود لغزشی محاسبه می‌شود. ایده‌ی مود لغزشی در راستای جبران اثر عدم قطعیت‌ها بر سیگنال باقیمانده می‌باشد. توانایی رویتگرلغزشی در رساندن سیگنال باقیمانده به سطح لغزشی صفر با حساسیت روش عیب‌یابی در تضاد است. این مشکل را با تطبیق بهره‌ی رویتگر لغزشی حل می‌کنیم. این الگوریتم تطبیق، بهره‌ها را تا حد نیاز مسئله برای جبران نامعینی‌های مدل کاهش می‌دهد. خطای تخمین با بهره‌ی لغزشی کمینه به سطح صفر می‌رسد. با خروج خطای رویتگر از سطح لغزشی صفر رخداد عیب کشف و تطبیق بهره خاموش می‌گردد. بنابراین، اثر عیب در سیگنال باقیمانده بدون تضعیف توسط رویتگر لغزشی انتشار می‌یابد. به علاوه شبکه‌ی عصبی تخمینگر برای بازسازی دینامیک عیب در متن رویتگر فعال می‌شود. قوانین به‌روزرسانی وزن‌ها به بهبود پایداری روش و همگرایی خطای تخمین کمک می‌کند. با تعریف آستانه‌ی نابودی مناسب برای وزن‌های شبکه، الگوریتم پیش‌بینی عیب از قانون به‌روزرسانی وزن‌ها استخراج می‌شود. بررسی پایداری لیاپانوف روش آشکارساز عیب در هر دو حوزه‌ی پیوسته و گسسته زمان بررسی‌ می‌گردد. اثبات پایداری لیاپانوف در روش‌های عیب‌یابی گذشته به‌ندرت دیده می‌شود.

 

کلید واژه: عیب‌یابی، سیستم‌های غیرخطی، عدم قطعیت مدل، شبکه‌ی عصبی، اثبات پایداری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل 1-  مقدمه 1

1-1-     پیشگفتار 1

1-2- تاریخچه‌ی روش‌های تشخیص و پیش‌بینی عیب 9

1-2-1-   تاریخچه‌ی مطالعات روش‌های برپایه‌ی مدل 10

1-2-1-1-  تاریخچه‌ی مطالعات روش‌های عیب‌یابی با مدل کمی 10

1-2-1-2-  تاریخچه‌ی مطالعات روش‌های عیب‌یابی با مدل کیفی 12

1-2-2-   تاریخچه‌ی روش‌های برپایه‌ی حافظه‌ی فرآیند 17

1-2-2-1-  تاریخچه‌ی روش‌های کیفی برپایه‌ی حافظه‌ی فرآیند 17

1-2-2-2-  تاریخچه‌ی روش‌های کمی برپایه‌ی حافظه‌ی فرآیند 19

1-3- روش‌های نوین عیب‌یابی 23

1-3-1-   روش‌های نوین بر پایه‌ی داده‌ 23

1-3-1-1-  روش‌های نوین آنالیز حوزه‌ی زمان-فرکانس 23

1-3-1-2-  روش‌های نوین طبقه‌بندی‌کننده 25

1-3-1-3-  روش‌های نوین آماری 27

1-3-2-   روش‌های نوین بر پایه‌ی مدل 29

1-3-2-1-     روش‌های نوین برپایه‌ی مدل، سیستم‌های خطی 29

1-3-2-2-  روش‌های نوین برپایه‌ی مدل، سیستم‌های غیرخطی 31

1-4- هدف و مراحل گردآوری 34

فصل 2-  روش‌های برپایه‌ی مدل در سیستم‌های غیر خطی 37

2-1- مقدمه 37

2-2- دسته‌بندی روش‌های برپایه‌ی مدل عیب‌یابی سیستم‌های غیرخطی 38

2-2-1-   روش‌های هندسی 38

2-2-2-   رویتگر تطبیقی 41

2-2-3-   رویتگر مقاوم 44

2-2-3-1-  رویتگرهای مقاوم برپایه‌ی سیستم‌های فازی 44

2-2-3-2-  رویتگرهای مقاوم برپایه‌ی شبکه‌های عصبی 48

2-2-3-3-  اضافه کردن ترم مقاوم به رویتگر تطبیقی 57

2-2-4-   رویتگر مود لغزشی 64

2-3- جبران عیب در سیستم‌های غیرخطی 71

2-4- خلاصه‌ و نتیجه‌گیری از فصل 72

فصل 3-  جمع‌بندی 73

3-1- نتیجه گیری 73

3-2- پیشنهادات 74

فهرست مراجع 76

 

فصل 1-    مقدمه

1-1-             پیشگفتار

در صنایع ساخت و تولید، تلاش فراوانی در راستای تولید محصول با کیفیت بالا صرف می شود. تولید محصول با کیفیت مطلوب، متعاقبا بایستی ایمنی بالا و توجه به مقررات زیست محیطی را به دنبال داشته باشد. عملیاتی که زمانی برای ما قابل قبول بودند، با توجه به بالا رفتن انتظارات ما از صنایع، بیش از این مناسب به نظر نمی‌رسند. بنابراین، برای دستیابی به استاندارد های مطلوب تر، در فرآیندهای صنعتی مدرن، چندین متغیر سیستم تحت کنترل حلقه بسته عمل می‌کنند. کنترل‌‌کننده‌های استاندارد( همانند PID ها، کنترل کننده‌های پیش‌بین و….) به گونه‌ای طراحی می‌شوند که باکمرنگ کردن تاثیرات اغتشاش وارده به سیستم، عملکرد سیستم را در شرایط رضایت بخشی نگهدارند. گرچه این کنترل‌کننده ها می توانند، از عهده‌ی انواع مختلفی از اغتشاش برآیند، اما تغییراتی وجود دارند که کنترل‌کننده نمی‌تواند آن‌ها را ساماندهی کند. این تغییرات عیب[1] نامیده می‌شود[[i]]. به بیان دیگر می‌توان هرگونه انحراف غیرمجاز در حداقل یک رفتار و یا پارامتر مشخصه‌ی سیستم را عیب تعریف کرد[1].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

  • admin admin
۰۱
مرداد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش کنترل

با عنوان :تحلیل زمانی  مخابره سیگنال‌های کنترلی  از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیادهسازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا

 

 

استاد راهنما

دکتر بابک توسلی

 

استاد مشاور

دکتر سیدعلی اکبر صفوی

 

شهریورماه 93

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده


تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا


به کوشش

زینت صنیعی نیا


پیشرفت فن آوری‌های مرتبط با شبکه‌های ارتباطی در ده‌های اخیر و گسترش آن‌ها در لایه‌های بالایی صنعت نظیر لایه‌های مانیتورینگ و مدیریتی ایجاب نموده تا روش‌هایی برای بکارگیری این شبکه‌ها در سطوح پایین یعنی شبکه نمودن دستگاه‌ها و سنسورها ابداع و به کار گرفته شوند که هر یک نسبت به روش‌های سنتی دارای مزایا و معایبی می‌باشند.

در این پایاننامه نگاهی اجمالی به اتوماسیون صنعتی و نقش شبکه‌های ارتباطی در توسعه صنعت خواهیم داشت و با بیان تاریخچه شبکه‌های صنعتی از جمله اترنت و پروفیباس به ذکر اطلاعات پایه و سطوح سلسله مراتبی اتوماسیون صنعتی و پروتکل‌های آن میپردازیم. در ادامه ملزومات اساسی طراحی و ارتباطات قسمتهای مختلف شبکه اترنت و پروفیباس شرح داده می‌شود و با ذکر محاسن و معایب هریک نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانیم شبکه‌های با سرعت بالا ولی غیر زمان حقیقی مانند اترنت را در پروسه‌های نیازمند داده زمان حقیقی استفاده نماییم و در انتها با ترکیب شبکه‌های سطح بالا (اترنت) با شبکه‌های سطح پایین‌تر (مانند پروفیباس) به بررسی تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای می‌پردازیم.

با توجه به بکارگیری گسترده شبکه پروفیباس و شبکه اترنت صنعتی، در این رساله به طور خاص بر استفاده همزمان از این دو نوع شبکه برای تبادل سیگنال‌های کنترلی متمرکز خواهیم شد و رفتار تأخیر متغیر با زمان، خطا در ارسال و سایر موارد را در مخابره سیگنالها از طریق هر دو شبکه و تأثیری که می‍توانند بر عملکرد سیستم کنترل داشته باشند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد با این هدف که با استفاده از نتایج تحلیل بتوان به طور مشخص برآورده شدن قیود زمان حقیقی را به ازای هر سیستم کنترل تعیین نمود. همچنین به دنبال آن خواهیم بود که راهکارهائی را برای کمک به برآورده شدن این قیود ارائه نمائیم.
فهرست مطالب


1-                 مقدمه. 2

1-1-           کلیات. 2

1-2-           جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون. 3

1-3-           جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون. 7

2-                 معرفی شبکه‌های صنعتی. 11

2-1-           مقدمه. 11

2-2-           معرفی شبکه اترنت. 12

2-2-1-      نگاهی به تاریخچه پیدایش اترنت. 13

2-2-2-      نگاهی به روند تکاملی اترنت. 15

2-2-3-      نگاهی به روند تکاملی اترنت زمان حقیقی. 17

2-2-3-1- On Top of TCP/IP. 20

2-2-3-1-1-…………………………………………………………………………… Modbus/TCP. 20

2-2-3-3-2-…………………………………………………………………………… Ethernet/IP. 20

2-2-3-1-3-………………………………………………………………………………………….. P-NET. 20

2-2-3-1-4-……………………………………………………………………………………… Vnet/IP. 20

2-2-3-2- On Top of Ethernet. 21

2-2-3-2-1-…………………………………………… Ethernet Power Link (EPL) 21

2-2-3-2-2-…………… Time-Critical Control Network (TCNET) 21

2-2-3-2-3-…………………………… Ethernet for Plant Automation.. 21

2-2-3-2-4-………………………………………………………………………… Profinet CBA.. 21

2-2-3-3- Modified Ethernet. 21

2-2-3-3-1- Serial Realtime Communication System …………………………….. 22

2-2-3-3-2-……………………………………………………………………………….. Ethercat. 22

2-2-3-3-3-…………………………………………………………………………….. Profinet IO.. 22

2-3-           شبکه پروفیباس. 22

2-3-1-      نگاهی به تاریخچه پیدایش شبکه پروفیباس. 23

2-4-           ارتباطات منطقی در شبکه‌های صنعتی (اترنت و پروفیباس)  24

2-5-           تکنولوژی ارتباطات در اترنت. 25

2-5-1-      لایه فیزیکی. 26

2-5-1-1- 10BASE 5. 27

2-5-1-2- 10 BASE 2. 27

2-5-1-3- 10 BASE-T. 28

2-5-1-4- 10 BASE-FL. 29

2-5-1-5- 100 BASE یا Fast Ethernet. 30

2-5-1-6- 1000 BASE یا اترنت گیگابیت. 31

2-5-2-      مقایسه کلی شبکه های اترنت مبتنی بر IEEE 802.3. 32

2-5-3-      لایه پیوند داده ای در اترنت. 32

2-5-3-1- فریم بندی داده در اترنت…………………… 33

2-5-3-2- روش دسترسی به باس در اترنت. 36

2-5-4-      لایه شبکه در اترنت. 39

2-5-4-1- IP Address در لایه Network.. 40

2-5-4-1-1-       آدرس IP-v4. 40

2-5-4-1-2-       آدرس IP-v6. 40

2-5-5-      لایه انتقال در اترنت. 41

2-6-           تکنولوژی ارتباطات در پروفیباس. 43

2-6-1-      لایه فیزیکی. 44

2-6-6-1- انتقال با کابل مسی. 44

2-6-1-2- انتقال با فیبر نوری. 48

2-6-2-      توپولوژی‌های شبکه پروفیباس. 50

2-6-2-1- توپولوژی باس با استفاده از ریپیتر. 50

2-6-2-2- توپولوژی درختی با استفاده از ریپیتر. 51

2-6-3-      لایه پیوند داده:. 52

2-6-3-1- فرمت انتقال دیتا و امنیت آن. 53

2-6-3-2- نحوه دسترسی به باس. 54

2-6-3-3- فریم Token.. 56

2-6-4-      پروفیباس FMS. 56

2-6-5-      پروفیباس PA.. 57

2-7-           جمع بندی. 60

3-                 تبادل داده بین PLC‌ ها با استفاده از شبکه‌های صنعتی  62

3-1-           مقدمه. 62

3-2-           طراحی شبکه. 63

3-2-1-      امکان سنجی. 64

3-2-2-      تجزیه و تحلیل. 65

3-2-3-      طراحی. 65

3-2-4-      اجرا. 66

3-2-5-      نگهداری و به روز رسانی. 66

3-3-           تکنیک‌های دسترسی به شبکه. 67

3-4-           شبکه کردن PLC‌ ها با استفاده از اترنت. 67

3-4-1-      ارتباطات Send / Receive   در شبکه اترنت. 68

3-4-2-      کارکردهای ارتباطی. 69

3-4-3-      پیکربندی و برنامه نویسی ارتباط S7 Connection.. 70

3-4-3-1- پیکر بندی سخت افزار. 70

3-4-3-2- پیکربندی ارتباط در Netpro.. 71

3-4-3-3- برنامه نویسی تبادل دیتا در اترنت. 72

3-5-           شبکه کردن PLC‌ها با استفاده از پروفیباس. 73

3-5-1-      تنظیمات شبکه پروفیباس. 75

3-5-1-1- پارامتر Highest Profibus Address. 76

3-5-1-2- پارامتر Transmission.. 76

3-5-1-3- پروفایل‌های پروفیباس. 77

3-5-2-      IntelLigent Slave. 77

3-5-3-      برنامه نویسی تبادل دیتا در پروفیباس. 77

3-6-           جمع بندی. 78

4-                 تحلیل تئوری و عملی شبکه‌های صنعتی. 80

4-1-           مقدمه. 80

4-2-           محاسبه زمانی ارتباط پروفیباس. 81

4-2-1-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ تئوری  82

4-2-2-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ عملی  85

4-2-3-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ تئوری  88

4-2-4-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ عملی  89

4-3-           محاسبه زمانی ارتباط اترنت. 91

4-4-           زمان حقیقی نمودن اترنت. 96

4-5-           سیستم‌های چند مرحله ای. 98

4-5-1-      حالت اول DP-LAN-DP. 99

4-5-2-      حالت دوم LAN-DP-DP. 102

4-5-3-      مقایسه دو سیستم. 104

4-6-           جمع بندی. 105

5-                 تاثیر شبکه‌های صنعتی بر روی حلقه کنترلی. 107

5-1-           مقدمه. 107

5-2-           مدل مورد بررسی بدون تاخیر زمانی. 108

5-3-           وارد نمودن تاخیر به سیستم (تاخیر ناشی از شبکه). 110

5-4-           مدل سازی با شبکه ترکیبی. 113

5-5-           نتیجه گیری:. 114

6-                 جمع بندی و پبشنهادات. 116

6-1-           جمع بندی. 116

6-2-           پیشنهادات. 119

                  


فهرست تصاویر

شکل ‏1‑1: هرم اتوماسیون[2] 4

شکل ‏1‑2: سطوح شبکه‌های صنعتی [4] 5

شکل ‏1‑3: کاربرد اترنت در سطوح مختلف اتوماسیون [6] 6

شکل ‏1‑4: جایگاه پروفیباس در هرم اتوماسیون [2] 8

شکل ‏1‑5: معماری اصلی سیستم متشکل از لینک‌های اترنت و پروفیباس   9

شکل ‏1‑6: معماری شبیه سازی شده متشکل از لینک‌های اترنت و پروفیباس   9

شکل ‏2‑1: روند تحول اتوماسیون.. 12

شکل ‏2‑2: برخورد در اترنت.. 15

شکل ‏2‑3: اترنت مبتنی بر هاب [8] 16

شکل ‏2‑4: اترنت مبتنی بر سوییچ [9] 17

شکل ‏2‑5: ساختارهای ممکن برای اترنت زمان حقیقی [11] 19

شکل ‏2‑6: لایه فیزیکی.. 26

شکل ‏2‑7: تصادم دیتا در اترنت [30] 38

شکل ‏2‑8: لایه شبکه.. 39

شکل ‏2‑9: لایه انتقال.. 42

شکل ‏2‑10: کابل مسی شیلددار.. 44

شکل ‏2‑11: ساختار RS485 [32] 44

شکل ‏2‑12: ساختار Star 45

شکل ‏2‑13: ساختار Tree. 46

شکل ‏2‑14: کابل و کانکتور پروفیباس [34] 47

شکل ‏2‑15: نحوه اتصال OLM به پروفیباس [36] 49

شکل ‏2‑16: نحوه اتصال OLP به پروفیباس[37] 50

شکل ‏2‑17: توپولوژی باس با استفاده از ریپیتر[39] 51

شکل ‏2‑18: موقعیت لایه‌های LLC و MAC در مدل OSI [2] 52

شکل ‏2‑19: بسته UART [40] 53

شکل ‏2‑20: بسته اطلاعاتی پروفیباس[41] 53

شکل ‏2‑21: نحوه ارسال دیتا در پروفیباس[2] 55

شکل ‏2‑22: ساختار Token در پروفیباس[41] 56

شکل ‏2‑23: لایه های مورد استفاده در پروفیباس FMS [2] 57

شکل ‏2‑24: پروفیباس PA/DP [2] 58

شکل ‏2‑25: انتقال دیتا در پروتکل H1 [2] 58

شکل ‏3‑1: چرخه زندگی یک سیستم.. 64

شکل ‏3‑6: شبکه کردن دو PLC 300 توسط اترنت.. 71

شکل ‏3‑7: Connection Table. 71

شکل ‏3‑8: مشخصات ارتباط برقرار شده.. 72

شکل ‏3‑9: شبکه کردن دو PLC 300 توسط پروفیباس.. 76

شکل ‏3‑10: SFC14 [61] 78

شکل ‏3‑11: SFC15 [62] 78

شکل ‏4‑1 : ساختار Bus Cycle. 82

شکل ‏4‑2: ساختار انتقال اطلاعات در پروفیباس.. 83

شکل ‏4‑3: فریم پروفیباس.. 84

شکل ‏4‑4: فریم تغییر یافته پروفیباس [41] 85

شکل ‏4‑5: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave. 87

شکل ‏4‑6: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave  87

شکل ‏4‑7: نمودار زمان بین دو ارسال متوالی اطلاعات یک Master و یک Slave. 88

شکل ‏4‑8: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave. 90

شکل ‏4‑9: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave  90

شکل ‏4‑10: فریم IEEE [5] 92

شکل ‏4‑11: فریم پروفینت [66] 92

شکل ‏4‑12: Network Utilization. 93

شکل ‏4‑13: Network Utilization با دو کامپیوتر.. 93

شکل ‏4‑14: تصادم در هاب.. 94

شکل ‏4‑15: Connection Statistic [68] 94

شکل ‏4‑16: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت.. 95

شکل ‏4‑17: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت   95

شکل ‏4‑18: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با یک CPU به صورت همزمان با اترنت.. 96

شکل ‏4‑19: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU1 و CPU2 با اترنت در حالت زمان حقیقی.. 97

شکل ‏4‑20: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU2 و CPU3 با اترنت در حالت زمان حقیقی.. 97

شکل ‏4‑21: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت در حالت زمان حقیقی و با یک لینک معیوب. 98

شکل ‏4‑22: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 1. 99

شکل ‏4‑23: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط بد.. 101

شکل ‏4‑24: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط خوب.. 101

شکل ‏4‑25: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP. 101

شکل ‏4‑26: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 2. 102

شکل ‏4‑27: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط بد.. 103

شکل ‏4‑28: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط خوب.. 103

شکل ‏4‑29: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP. 104

شکل ‏4‑30: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت همراه با دو کامپیوتر.. 105

شکل ‏5‑1: مدل مورد بررسی.. 107

شکل ‏5‑2: بلوک دیاگرام مدل به همراه PID.. 108

شکل ‏5‑3: سیگنال ورودی.. 108

شکل ‏5‑4: پارامترهای PID.. 109

شکل ‏5‑5: خروجی سیستم بدون تاخیر.. 110

شکل ‏5‑6: بلوک تاخیر.. 110

شکل ‏5‑7: بلوک دیاگرام مدل به همراه تاخیر 13ms. 111

شکل ‏5‑8: خروجی سیستم با تاخیر 13ms. 111

شکل ‏5‑9: پارامترهای PID با در نطر گرفتن تاخیر 13ms. 112

شکل ‏5‑10: خروجی سیستم با تاخیر 13ms و پایدارسازی مجدد.. 112

شکل ‏5‑11: بلوک دیاگرام مدل شامل شبکه پروفیباس و اترنت.. 113

شکل ‏5‑12: خروجی سیستم با تاخیر 26ms در شبکه اترنت.. 114


فهرست جداول

جدول 2-1: زیرکمیته 802 و استانداردهای مربوط به آن….. 13

جدول 2-2: سیر تحول اترنت………………………………………………………………………. 14

جدول2-3: مقایسه اترنت معمولی و سریع…………………………………………… 24

جدول2-4: انواع اترنت گیگابیت…………………………………………………………….. 25

جدول2-5: مقایسه کلی شبکه‌های اترنت………………………………………………… 26

جدول2-6: مشخصات کابل پروفیباس………………………………………………………….. 40

جدول2-7: ماکزیمم طول سگمنت پروفیباس بر اساس سرعت انتقال دیتا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

جدول3-1: سرویس‌های ارتباطی زیمنس……………………………………………………… 64

جدول3-2: حجم دیتای قابل جابجایی مبنی بر سرویس‌های ارتباطی           65

جدول3-3: فانکشن‌های مورد استفاده مبنی بر سرویس‌های ارتباطی           66

جدول3-4: فانکشن‌های برنامه نویسی اترنت………………………………………. 69

جدول3-5: Slaves…………………………………………………………………………………………………… 71

جدول4-1: معرفی هر المان و وظیفه آن در پروفیباس………………… 80

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

  • admin admin